تبلیغات
مدیریت دولتی
جمعه 20 بهمن 1396

دانلود رایگان رساله و پایان نامه

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

دانلود رایگان کتب، مقالات و پایان نامه در کانال فن مدیریت و روانشناسی

با ورود به کانال به آدرس https://t.me/moderate14

و آیدی @moderate14


دانلود رایگان کتب، مقالات و پایان نامه در کانال فن مدیریت و روانشناسی

با ورود به کانال به آدرس https://t.me/moderate14

و آیدی @moderate14


دانلود مقاله


چهارشنبه 25 مرداد 1396

قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

دانلود مقاله


چهارشنبه 25 مرداد 1396

بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

دانلود مقاله


با ورود به اینستاگرام اینجانب حمید مظاهری راد و ثبت درخواست تان مقالات متعدد در زمینه های یاد شده را بصورت رایگان درخواست دارید.ضمنا آیدی تلگرام اینجانب نیز hmazahere@ برای همین منظور و خدمت رسانی در اختیارتان قرار می گیرد.معتقدم که زکات علم نشر آن می باشد.

در ضمن دهکده سلامتی خدمتی دیگر در جهت گام نهادن به دنیای متفاوت با مشخصات زیر در اختیارتان خواهد بود.

دهکده سلامتی مظاهری راد:
دهکده سلامتی را به دوستان خود با آدرس زیر معرفی کنید چرا که این گروه تلخیصی از مطالب ضروری برای سلامتی تان میباشد. در این گروه تحت هیچ شرایطی تبلیغ انجام نگرفته و فقط مسائل مهم و کاربردی منتشر میشود.دوستان عزیز می توانند در صورتیکه مشکلی درمانی داشته و یا خواهان پیشگیری و درمان هستند با شماره ی تلفن اینجانب 09144075611 از طریق تلگرام مشکل خویش را مطرح سازند تا از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخ مناسب دریافت دارند. این گروه نیازهای مهم سلامتی شما را تا حد زیادی برطرف کرده و زندگی بهتری را با این گروه تجربه نموده و گره های روانی و امراض جسمانی تان تا اندازه ی زیادی برطرف میشود.
https://telegram.me/salamat14

و آیدی salamat14@


جمعه 24 دی 1395

افق های نو در مدیریت دولتی

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

مقدمه :

مدیریت دولتی همچون سایر نهادها دراین ایام درمعرض دگرگونی ها و تحولات چشمگیری قرار گرفته است ، به گونه ای که بقای آن در آینده با رویکردهای کنونی غیرممکن به نظر می رسد. رویارویی با این تغییر و تحولات نیاز به تحول ذهنی مدیران و تغییرات ساختاری در مدیریت دولتی دارد تا بتواند بر چالش های رویاروی خود توفیق یابد. تحولاتی که مدیریت دولتی معاصر با آنها روبروست ازاین جمله اند: 1 - ابداعات خارق العاده و تکنولوژیک 2 – دانشی شدن سازمانها 3 – جهانی شدن 4 – تنوع و تعدد فرهنگی 5 – کاهش اعتماد به نهادهای دولتی

1- ابداعات و نواوری های خارق العاده و سریع تکنولوژیک

ابداعات و نوآوری های تکنولوژیک در زمینه های مختلف صورت گرفته است که شاید مهمترین آنها از جهت اثرگذاری بر مدیریت دولتی ، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بوده است .

 ( مزایا ) :

1- در حال حاضر مدیران به سادگی اطلاعات بسیار زیادی را در رایانه های خود، همراهشان حمل می کنند وهرزمان که اراده کنند می توانند از آنها بهره برداری نمایند.

2- رایانه ، ظرفیت ها و توانمندیهای زیادی را در اختیار مدیر دولتی قرار می دهد و مدیر می تواند با شبکه های اطلاعات جهانی ارتباط برقرارکند وهمین قدرت و بینش مدیران دولتی را متحول می سازد.

3- بافنون و ابزارهای اطلاعاتی جدید مدیران می توانند ضمن تفویض اختیار، جریان مستمر اطلاعات را در دست داشته باشند.

4- درزمینه خط مشی گذاری ، شاید در آینده ای نه چندان دور افراد بتوانند درخانه های خود با استفاده از رایانه های شخصی رای و نظرخود را به مرکز تصمیم گیری ارسال دارند و نظرات آنان همواره در خط مشی ها منعکس می شود و این امر بیانگر نوعی دموکراسی و مشارکت مستقیم است. ازنظر دنهارت این شیوه نوعی دموکراسی ناب به شمارمی آید چون همگان در تصمیم گیریها سهیمند و دیگر واسطه و نماینده ای در میان نیست.

5- ایجاد سازمان های مجازی و همچنین حذف ساختارهای سلسله مراتبی – خرید و فروش در شبکه ارتباط جهانی

6- حذف ثبت و ضبط های انبوه کاغذی ،حذف کاغذبازی و تشریفات اداری و حذف کندی وتاخیر در امور و دخالت های انسانی

7- برخورداری ارباب رجوع از خدماتی سریعتر وبا کیفیت تر

در تمامی این موارد مدیر باید به گونه ای از این ابداعات تکنولوژیک بهره برداری نماید که تکنولوژی در اختیار وی باشد، نه اینکه او وسازمان در اختیار تکنولوژی قرار گیرند و الزامات تکنولوژیک منطق منافع ومصالح انسانها و جامعه رامخدوش سازند.

1- دانشی شدن سازمان ها

بر اساس نظریه دراکر درآینده جوامعی انتظارتوسعه وپیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند نه سهم بیشتری از منابع طبیعی .منابع بدون دانش هرز می روند ونعمت نمی شوند بلکه محنت و زحمت می آفرینند.مدیران دانش آفرین با اعتقاد به اینکه شیوه های جدید و کارآمدتری وجود دارد روش های گذشته راتخریب می کنند تا آینده رابسازند که روش آنان تخریب خلاق نام دارد ، روشی که درآن همواره نوآوری و نوجویی ترغیب می شود. البته این مدیران باید با سنت گرایان سازمانی که از شیوه های قدیمی در سازمان پاسداری می کنند به توافق برسند وبه کمک هم اندیشه های نو را به عمل تبدیل کنند، بدون آنکه اصالت سازمان راازمیان ببرند.

فرآیند دانش سازی :

درفرآیند دانش سازی ، ابتدا اطلاعات خام یا داده ها بوسیله افراد درهر سطح دریافت شده و به آنها الگو وساختاری داده شده ودارای معنی می شوند. سپس افراد اطلاعات پرورده راموردتحلیل واستنتاج قرار می دهند ومفاهیم تازه ای از آنها می سازند که به معنای ایجاد دانش است ودر نهایت اعضای سازمان ابزارو شیوه های بکارگیری دانش حاصله راابداع می کنند که تکنولوژی نام دارد.این فرآیند که از دریافت اطلاعات آغاز شده و تا طراحی تکنولوژی ادامه می یابد نوعی یادگیری خلاق بوجود می آورد که حاصل آن ایجاد دانش است.

درحلقه یادگیری خلاق و تولید دانش ،افراد درسطوح مختلف سازمان ،نقش متفاوت اما مرتبط بهم ایفا می کنند. افرادخلاق ، اعضای واحدهای تحقیق و توسعه فرصت های نو را تشخیص می دهند و طی فرآیندهای پژوهشی ایده های جدید و نو می آفرینند.سپس این ایده ها به کمک مدیران اجرائی الگو سازی شده و شکل عملی پیدا می کند. شیوه های عملیاتی باکمک سطوح بعدی مشخص شده و دانش تولید شده به عرصه عمل پا می نهد. نمودار شماره (1) فرایند ایجاد دانش در سازمانها را نشان می دهد.
2- جهانی شدن

درفضای جهانی شدن ، دولت ها برای حفظ ارزشهای انسانی وطبیعتی که بستر رشد انسان است باید با یکدیگربه تلاش بپردازند واز طریق این آشتی و یکی شدن که بقای بشریت در آینده تضمین خواهد شد. یکی از نمودهای جهانی شدن دردرون کشورها کمرنگ شدن تمایز بین بخش عمومی و بخش خصوصی و دولت- ملت خواهد بود. درچنین حالتی دیگرنمی توان به طور دقیق ازمسئولیت های بخش عمومی وسازمانهای دولتی سخن گفت و مرزهای دقیقی بین آنها و سازمانهای خصوصی قائل شد. دراین عصر مفاهیمی چون توجه به حقوق فردی ، ارزش های رقابتی ، حرمت نهادن به انسانهاوروحیه کارآفرینی در سازمان های دولتی به عنوان ارزش مطرح شده است.در این عصر مدیران در معرض قضاوت های شهروندان وکلیه انسانها قرار دارند واین امر مسئولیت آنها را فراتر از مرزهای کشورشان می برد وآنان را در مقابل نوع بشر مسئول می سازد.

3- تغییردرترکیب جمعیت ها و تنوع وتعدد فرهنگی

وجود مهاجرت های شدید، مدیریت دولتی را با مشکلات زیادی درتبیین و تعیین مصلحت عامه روبرو کرده است. زیرا که همه شهروندان مایلند درلوای قانون که مصلحت عامه را پوشش می دهد به خواسته های خود برسند و تحقق این امر درحالتی که تفاوت میان انتظارات زیاد است کاری دشوار و گاهی محال می شود. کارمدیریت دولتی تنها هدایت گروهها نیست بلکه ساختن و تشکیل شبکه هائی است که درعین ناهمگونی ، اهداف واحدی را دنبال می کنند. مدیردولتی عصرما باید مجموعه ای ازمنافع متنوع را آنچنان هماهنگ سازد که به تقاضای متفاوت پاسخ داده ونوعی انسجام ویکپارچگی درعین افتراق و تفاوت بوجود آورد. مدیران دولتی می توانند در کاهش قطبی شدن جوامع ، پذیرش نگرش های متفاوت و احترام به نظر دیگران ، ایجاد ائتلاف ، حل اختلافات و مذاکره ومصالحه نقش سازنده ای ایفا کنند.

4- کاهش اعتماد به نهادهای سنتی دولت

نویسندگان چند علت راجزوعلل عدم اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی دانسته اند :

1) انجام اعمال خلاف وپاره ای فساد توسط مدیران واحساس عدم کنترل شهروندان بر سازمانها

2) عدم توان پاسخگویی سازمان ها

3) عدم سازگاری اعمال سازمان ها با ارزش ها وباورهای شهروندان

مدیریت دولتی جدید باید بکوشد تا درایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی و ارزش افزوده اجتماعی نقش موثری ایفا کند. زیرا تنها دراین صورت است که قادر خواهد شد تا اعتمادشهروندان رابه خودجلب کرده ودرراه تحقق اهداف خود توفیق یابد.

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط مبتنی بر اعتماد درجامعه دانست وآن رابه مجموع منابعی که درذات روابط سازمان اجتماعی بوجود می آیند وزندگی جمعی رادلنشین ترومطلوبتر می سازند،اطلاق نمود. ارزش افزوده اجتماعی نیز بیان دیگری از مفهوم سرمایه اجتماعی است که حاصل روابط مبتنی بر اطمینان و اعتماد میان سازمان ها وشهروندان می باشد.

مدیران دولتی برای غلبه بر ضایعه کاهش اعتماد شهروندان وایجاد سرمایه اجتماعی وفضای اطمینان و اعتماد از راههای مختلف می توانند اقدام کنند:

الف) پایبندی به اخلاقیات : مدیرانی که اصول اخلاقی رادرعملکردها وتصمیمات سازمانی به کارمی گیرند ، روابطی راشکل می دهند که موجد سرمایه اجتماعی است.

ب) احساس مسئولیت اجتماعی : سازمان و جامعه با هم در تعاملی پویا قرار دارند ودراین رابطه است که افراد واعضای جامعه مایلند سازمان درمقابل آنان احساس مسئولیت کرده وتنها به فکر سود ونفع سازمانی نباشد.

ج) یگانگی ووحدت باجامعه : یکی ازمسائلی که موجب ازمیان رفتن سرمایه اجتماعی می شود، جدائی مدیران از جامعه است که به صورت متفاوت بودن ((ما)) و((آنها)) جلوه می کند.

اگرمدیران باشهروندان احساس یگانگی کنند،شهروندان نیز متقابلاً همان احساس راخواهند داشت ودر پرتو این آشتی و وحدت است که روابط مبتنی براعتماد ودوستی میان سازمان و جامعه ایجاد خواهد شد که همانا رکن اصلی سرمایه اجتماعی است.

استراتژیهای آینده مدیریت دولتی

مدیران دولتی درآینده باید دیدگاهی ((شهروند محور)) پیدا کنند و ((مشارکت جویی )) راجایگزین نگرش سنتی سلسه مراتبی نمایند. با این دو استراتژی است که آنان خواهند توانست نقش واقعی خود را درآینده ایفا کنند.

(شهروند محوری )

سیاست ((شهروندان اولویت اول درتمامی امورند)) سیاست رایج کشورهایی گردیده که نگاه خود رااز درون بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته اند. ((denhardt 1990

این سیاست با تمایز قائل شدن میان ((مشتری)) و ((شهروند)) بوجود آمده است .ازنظر شیوه عمل ((مشتری )) به خواسته ها و نیازهای محدود خود مشغول است ودرپی آنست که آنها را به بهترین نحو ارضا کند درست همانند مشتری در بخش خصوصی ، درحالی که شهروند به مصلحت عامه می اندیشد و خواسته های خود رادرکنار خواسته های دیگر شهروندان می بیند و برآورده شدن نیازهای خود را به همراه نیازهای افراد جامعه درنظر دارد. اصولاً بکارگیری لفظ ((مشتری)) که دربخش خصوصی عاریه گرفته شده دربخش عمومی و دولتی دیگر صحیح نیست زیرا دربخش خصوصی مشتریان کاملاً شناخته شده اند و به طور مشخصی خدمت یا کالای خودرااز بخش خصوصی دریافت کرده وهزینه آن رامی پردازند ، درحالیکه دربخش دولتی کلیه شهروندان ، باید مشتری محسوب شوند اگر چه همگی خریدار وخواهان خدمت خاصی ازدولت نیستند .همچنین دربخش خصوصی هرکه پول بیشتری بپردازد ازخدمات بهترو باکیفیت تری برخوردارمی شود، درحالیکه دربخش دولتی چنین عملی ناپسندبوده وبی عدالتی وتبعیض محسوب می شود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که کاربرد لفظ مشتری برای اعضای جامعه درمقابل دولت چندان واژه رسا و گویائی نیست .

باید هم اعضای جامعه خودرا درمقابل سازمان های بخش عمومی درجامعه شهروندی احساس کنند وهم کارگزاران دولتی به آنان درنقش شهروندان نگاه کنند. این طرز تلقی موجب می شود تاهم شهروندان احساس مسئولیت کرده وخودرا درسرنوشت جامعه سهیم بدانند ومدیران دولتی نیز خودرا درمقابل نیازها و انتظارات آنان مسئول بدانند. برای کسب اعتمادشهروندان بایدسازمان ها پاسخگو و حساس به انتظارات شهروندان بشوند وآنان را نه تنها مشتری بلکه شهروند درنظر آورند .دراین رویکرد مدیران دولتی باید بگویند: ((بیائید با مشارکت هم ببینیم چه می توانیم انجام دهیم وهمان راانجام دهیم)) نقش مدیران دولتی فراتراز ارائه دهندگان خدمت به سبک وسیاق مدیران بخش خصوصی است ،بلکه آنان نقش میانجی، آشتی دهنده و احقاق حق کننده شهروندان را ایفا می کنند .

(دیدگاه مشارکت قوی به جای دیدگاه سلسله مراتبی )

دراین دیدگاه با بهره گیری از نیروهای مردمی ومشارکت دادن شهروندان چرخه فعالیت های دولتی سرعت گرفته وانجام رسالت های بخش عمومی بنحو کارآمدی ممکن خواهد شد .

دنهارت پنج راه را برای مدیریت دولتی آینده پیشنهاد می کند :

1) مدیریت دولتی باید پشتیبان تلاش هایی باشد که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می انجامد .این تلاش ها باید درجهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید برارزش های دموکراسی و مردم سالاری باشد.

2) وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خودرادربرابر شهروندان تشخیص داده وبه ایفای آن بپردازند. آنان باید دراین نقش شهروندان راهمتاهای خود بدانند ورابطه سلسله مراتبی فرادست وزیردستی را فراموش کنند.

3) ساختارهای دولتی باید از نظر محتوائی و شکل مردم سالاری شوند وبه توانمند سازی کارکنان وشهروندان خود بپردازند.توانمند سازی بامشارکت شکل می گیرد وتوسعه پیدا می کند.

4) مدیریت دولتی باید درراه رسیدن به اهداف خود، تئوری و عمل ، اندیشه و کاربرد راباهم تلفیق کرده ودانشگاه و جامعه را بهم پیوند دهد.

5) مدیران دولتی باید خودرا((خدمتگزاران مردم )) بدانند ودچار آزمندی یا تعقیب علائق فردی وشخصی نشوند.


سایت های دانلود کتاب :

www.ketabnak.com

www.98ia.com

www.takbook.com

www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

دوستان می توانند کتاب های رایگان رو از سایت های بالا دانلود کنند.


معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

بانکهای اطلاعاتی
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net
بانک های اطلاعاتی
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
پایان نامه های داخلی و خارجی
www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net
www.theses.org
مقالات فارسی
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir
کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk
دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش
http://eric.ed.gov
فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق
www.hadith.net/new
اطلاعات عمومی کشورها
www.worldatlas.com
پایگاه اطلاعات اسلامی
www.seraj.ir
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی
www.infolibrarian.com
آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
www.findarticles.com
کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books
رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس
www.srco.ir
دانشنامه آزاد اینترنتی
www.wikipedia.org
دایره المعارف بریتانیکا
www.brit
[۶/۳،‏ ۰:۰۲] ملک زاده. فرهود: sites
:دانشگاه اهایو
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

دسترسی به متن
کامل پایان نامه های 435 دانشگاه
از24 کشور اروپایی
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه کالیفرنیا
http://escholarship.org/

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه TENNESSEE
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی
دانشگاهی
http://www.oalib.com/

دسترسی به پایان نامه های
الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام
http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال
های سایت In Tech
http://www.intechopen.com/

دسترسی رایگان به مقالات علمی —
دانشگاه McGill
http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسی رایگان به مقالات علمی —
مقالات 1753 ژورنال-— دانشگاه
استنفورد
http://highwire.stanford.edu/

Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

دسترسی به مقالات و متون علمی
پایگاه Proceeding of the National Academy
of Sciences
ایالت متحده ی آمریکا


مدیریت دولتی به مطالعه و بررسی سازمانهای دولتی می پردازد و تئوری سازمان ، با فرضیه هایی در مورد ساختار نهادها و تئوری اداری ، با فرضیه هایی در مورد رفتار انسان در گروهها.

تئوری اداری و سازمان مبنای اغلب تئوریهای مدیریت دولتی رو تشکیل می دهد.

این رشته یک علم میان رشته ای و جوان از علوم سیاسی ،جامعه شناسی و مدیریت بازرگانی برای ساختن پایه های نظری خود بهره گرفته است.

ما به بررسی این مفاهیم می پردازیم:

 • پارادایم ها   paradigms
 • هنجارها norms
 • ارزشها values
 • جهت گیریهای ارزشی value orientations
 • شناخت شناسی Epistomology
 • تعقل گرایی rationality
 • پیوند فرد و سازمان integration of the individual and the organization
 • حاکمیت سازمانی organizational governance
 •  معیارهای عملکرد سازمانی organization performance measures
 • رابطه سازمان محیط  organizational –environment interface
 • تصمیم گیری مبتنی بر اجماع consensual decision making
 • تکنولوژی و آینده technology and the future

 

پارادایــــــــــــــم

پارادیم عرصه ای برای آزمایشها و بررسهای آتی فراهم می کند.

توماس کوهن  :

 • اشاره به کشف دانش در علوم طبیعی دارد.
 • مجموعه کاملی از باورهای پذیرفته شــده و غالباً غیر قابل تردید که از سوی محققان و کاربران یک رشته علمی مقبولیت عام پیدا می کند.
 • تعمیم نمادین قوانین علمی،تعهد و پذیرش اهل آن رشته نسبت به مجموعه ای از نظریات و ارزشهای مشترک میان آنــــهاست و برای حل مسائل،نظریات و روشهایی را ارایه می دهند.
 • پارادیم ها موقعیت خود را از آنجا بدست می آورند که نسبت به نظریات رقیب در حل مسائل راه چاره هایی ارائه می دهند که کاربران آنها را زیرکانه تشخیص می دهند.
 • به  هر حال موفق تر بودن به معنای توفیق کامل در حل یک مساله واحد یا موفقیت در حل تعداد بی شماری از مسائل نیست.
 • اتقلاب پارادایمی وقتی رخ می دهد که مجــــموعه جدید از پیش فرضها،اندیشمندان را قادر به حل مسائلی می کند که قبلا لاینحل بوده اند.
 • تکامل یک پارادایم نشانه ای از بلوغ یک حوضه علمی است.

پارادایم در مدیریت دولتی از نظر صاحبنظران:

 • برخی : وقت تلف کردن است
 • ویلیام دان و بهمن فزونی : استفاده نادرست از این مقوله می شود زیرا این اصطلاح از نظر کاربردی در علوم اجتماعی زیر سوال است.
 • معدودی از دانشمندان: نظریه های مدیریت دولتی دارای پیش فرضهای قبلی نبوده و پیامد های هنجاری ندارد.
 • هنجار در لغتنامه معنی راه و روش ، طریق ، قاعده را دارد.

دشوارترین مساله در مدیریت دولتی در برخورد با پارادایم ها این است که مانند پارادایم هایی که کوهن در علوم دیگر مــــــــطرح می کند،جامع نیستند.

مدیرت دولتی حوزه متنوعی است و طرح یک پارادایم در این حوزه مشکل است زیرا همه موارد را در یک زمان پوشش نمی دهد

آنچه در این حوزه به نظر می رسد این است که با یک پاردایم برخورد نداریم بلکه بخشهایی از پارادایم های مختلف از حوزه های گوناگون است.

کوهن :

 • به نظر می رسد در غیاب یک پارادایم یا نبود راه کارهای جایگزین برای یک پارادایم،همه واقعیاتی که می تواند به ایجاد و توسعه یک علم خاص مربوط شود بطور مساوی از اهمیت برخوردار بوده و مرتبط می باشند.نتیجاً جمع آوری اطلاعات بدین صورت بیشتر شبیه یک فعالیت تصادفی می باشد تا انکه فعالیتی در جهت توسعه دانش آتی بشمار آید.

توصیف کوهن متاسفانه با تحقیقات مدیریت دولتی همخوانی دارد.

بعضی از موارد که تا حدود زیادی مورد قبول همگان هست مانند سلسله مراتب - عقلانیت و رشد با توجه با ارزشهای باورمند در جامعه مدیران دولتی بررسی می شود.

مدیریت دولتی نوین

از دیدگاه اچ.جورج فردریکسون :

 • نظراتش شامل مدلهای مدیریت دولتی،محتوی هنجاری از  مدیریت دولتی کلاسیک تا نوین است.

 مدیریت دولتی نوین بر برخی از ارزشهای جدید و هم برخی از ارزشهای سنتی مدیریت دولتی تاکید دارد.

تاکید عمده این نگرش بر عدالت اجتماعی است.

همچنین تاکیدی بر رویکرد ارباب رجوع محوری نسبت به مدیریت دولتی  دارد.

همچنین بر بوروکراسی زدایی ، تصمیم گیری دموکراتیک و عدم تمرکزگرایی در برخی از فرایندهای اداری تاکید دارد.

مطالعه و عمل مدیریت دولتی ما را به دو مفهوم مهم می رساند:

 • هنجارها
 • ارزشها

هنجارها و ارزش ها

هنجار: نوعی انتظار رفتاری است که تا حدود زیادی از جانب گروهی از افراد یا بوسیله جامعه مراعات می شود.

این هنجارها بیان می کنند که یک شخص،سازمان یا دولت چگونه باید عمل کند- بعضی تئوریها به طور تجویزی به ارزشهای درونی توجه دارند و بعضی دیگر تلویحی

به طور مثال مدیریت دولتی نوین می گوید :  سازمانها باید کمتر دموکراتیک و بیشتر مشتری مدار باشند.(دستور تجویزی)

و یارویکرد اقتصادی در خط مشی عمومی حمایت می کنند معتقدند با مشوقهای پولی افراد رو بر می انگیزانند-آنها هم واقعیت را از دیدگاه خود توصیف می کنند و هم الگوهای خاصی برای رفتار تجویز می کنند. (دستور تلویحی)

گزاره های هنجار یا تجویزی بوسیله ارزشها حمایت می شوند.

اگر همه نظریه ها،پیامد های هنجاری داشته باشند، آنگاه ارزشها نقش مهمی در علوم اجتماعی پیدا می کنند.

با وجو این مباحث برخی دانشمندان می گویند علوم اجتماعی عاری از ارزش هستند.این موضوع قبل از مجادله بین وبر و شمولر بوده است.

در سال 1945هربرت سایمون دوگانگی واقعیت-ارزش را در اثر برجسته خود ”رفتار اداری“ مطرح کرد.

در سال 1950علوم اجتماعی با سرعت به سوی علمی شدن پیش می رفت و به بی ارزش بودن محتوا متهم می شد.

می دانیم که واقعیت ها به طور مستقل از مشاهده  گر وجود ندارند. باورها،ارزشها،آرزوها و جامعه پذیری ما،آنچه را که می بینیم تحت تاثیر قرار می دهد.

چهار رویکرد نسبت به ارزشهای انسانی

 • ذهنی گرایی subjectivism
 • زیستی اجتماعی biosocialism
 • اثبات گرایی منطقیbiopolitics
 • رویکرد بین الاذهانی intersubjectivity

ü     ذهنی گرایی

 • بعضی از ارزشها بوسیله تفاسیر و تعابیر شخص،توصیف و مشخص می شود.
 • این روش تعمیم ها رو از بین می برد.
 • این رویکرد خیلی جزیی نگر است.
 • اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی رو رد می کند.
 • رویکردی نامناسب در علوم اجتماعی است.
 • گفته ها یا گزاره های عمومی یا جهانشــــمول در مورد ارزشها بی معنا هستند

ü     زیستی - اجتماعی

 • ارزشها در اثر واکنش های زیستی اجتماعی به وجود می آیند و انسان دخالت زیادی ندارد.
 • ظهور مقوله سیاست های زیستی یکی از دست یافته های این دیدگاه است.
 • انسان اسیر چهار چوب زیستی شیمیایی خود می دانند.
 • معنقدند که ذهن انسان در شکل دهی ارزشها و تعاملات اجتماعی اساسی در این فرآیند نقشی فعال و هدفمند دارد.

ü      اثبات گرایی منطقی و تجربه گرایی

 • عمومی ترین رویکرد نسبت ارزشها در علوم اجتماعی است.
 • ارزشها را به عنوان واقعیات اجتماعی می پندارد که می تواند در قالب عینی تفسیر می کند.
 • تجربه گرایی با این رویکرد ارتباط تنگاتنگی دارد.
 • تجربه گرایی :تجربه بر دانش مقدم است پس ارزشهای انسان صرفنظر از ادراک ما از آنها وجود دارند.
 • هر دو رویکرد، ذهن را به عنوان ابزاری فعال که اثرات حسی محیط بر آن اثر می گذارد، اشاره می کنند.

هر دو مفهوم می گویند که افراد اشیاء را در قالب رابطه علت و معلولی،درک کرده و به آنها معنا می بخشند و واکنش نشان می  دهند و تفسیر می کنند و افراد با فرایندی شبیه به این ارزشها را کسب می کنند.

بلونه و نایگرو :

بنابراین مدیریت دولتی بر این پیش فرض اساسی استوار است که اگر چه فرآیند شکل گیری ارزش بوسیله افراد صورت می گیرد ولی ارزش ها از طریق فرآیند های مختلف جامعه پذیری،بر آنها تحمیل می شود. از این جهت ”انسان هنجاری“ به صورت مخلوق سیستم اجتماعی و محیطش در می آید.

 • اگر ارزشها از لحاظ نظری،بدون توجه به توجیه و تفسیری که ما از آنها داریم می توان گفت پس علوم اجتماعی به عنوان نوعی تلاش انسان عاری یا آزاد از تفاسیر فردی از ارزشها هستند. ولی  از لحاظ روش شناسیmethodologically،فرد باید فرآیندی را که از طریق آن این آزادی ایجاد شده است را بیان کنند.
 • علوم اجتماعی عینی به منظور حفظ و نگهداری ابزراها و موضع های غالب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته اند.

ماروین سورکین:

 • ناب بودن دانش تا مادامیکه آن دانش بوسیله نهادهای اجتماعی برای اهداف و مقاصد تجویزی خاص استفاده می شود، بی معنا است.
 • از این رو، دانش اجتماعی، چه علمی باشد چه نباشد، برای آن جامــعه دارای ارزش است و وظیفه ی ایفا می کند که می تواند غالباً ایدئولوژیک نامیده شود.

بنابه تعریف سورکین، دانش در مدیریت دولتی در قلمرو اجتماعی برای مقاصد تجویزی استفاده می شود. پس ابعاد شناخت شناسانه و هنجاری این دانش از لحاظ انتقادی برای جامعه ما حائز اهمیت هستند.

 

ü     رویکرد بین الاذهانی

 • ارزشها را به عنوان ماحصل فرآیند تعامل اجتماعی می پندارند که انسان صرفا نسبت به عوامل تاثیرگذار سیستم خارجی واکنش نشان نمی دهد بلکه بطور فعال در خلق ارزشـها مشارکت می کند.(ارزشها با روی هم قرار گرفتن تفاسیر ذهنی افراد است).
 • این اصطلاح به معنای ، معانی مشترک بین افراد است.
 • رفتار فرد در خلق ارزش ها منشاء اثر است.
 • بخش مهمی از فلسفه مشهور پدیدار شناسی است.

ریچارد مینز:

تعبیر ما از واقعیت این است که چگونه آنچه را که برای خود یا برای جامعه معنی دار است، تعیین کنیم مثلا :

موضوع ارزشهای انسانی ؛ انسان چه چیزی رو فوق العاده ارزش می نهد؟ یا چه گزینه هایی برایش ارزشمند است ؟ چه زمانی در اتخاذ تصمیمی ریسک می کند؟

کلاً چه چیزی معنا دار است.

·      تئوری اداری که شخص در تحقیق یا عمل به کار می گیرد، دلالت بر آن دارد که به زعم او چه چیزی به عنوان عمل معنا دار برای اعضاء یک سازمان محسوب می شود.

·        افراد به پیرامون خود و تعاملات خود معنا می بخشند.

·        سیستم ارزشی و نظریه های مدیریت مترادفند.

·      ارزشها برای تعریف محیط انسانها حائز اهمیتند، می توان طوری گسترش داده شود تا این ایده که ارزشها واقعیت اجتماعی را شکل داده و نظم می بخشد در برگیرد.

از دیدگاه پدیدار شناسی بین الاذهانی، واقعیت چیزی است که آن را، نه به صورت فردی بلکه به صورت اجتماعی درک می کنیم ، چون ما در یک محیط اجتماعی زندگی می کنیم.

پس با توجه به مدل انسانی که در تئوری و عمل بکار می بریم گزینه های انتخابی ما پیامدهای هنجاری دارد.اگر افراد عمدتا به عنوان حیوان اقتصادی ببینیم ، این دیدگاه منجر به شیوه های اقتدارگرایانه مدیریت تیلوریسم می شود. یا اگر فقط به انسانها به دید موجوداتی منفعل بنگریم که با منابع دیگر سازمانی تفاوتی ندارند.

معرفت شناسی

اینکه چگونه مشخص کنیم چه چیزی واقعیت است و معنی دار، تا حدی بستگی به فرآیندی دارد که بوسیله آن کسب دانش می کنیم.

نام دیگر معرفت شناسیف مطالعه دانش است.

به طور مثال فرد معتقد به اثبات گرایی منطقی، قبل از قضاوت در مورد واقعیت، ادله تجربی عینی می خواهد.

بی.اف.اسکینر می گوید شان و آزادی انسان افسانه های مصنوعی و ساختگی هستند.چون از نظر تجربی باورها و برداشتهای این اشخاص باورمند رو تایید کرد. می بینیم که این معرفت شناسی ما رو به محدوده ای از ادراک می رساند. و این خود باعث می شود بدانیم معرفت شناسی ما از چه عواملی تاثیر می پذیرد.

اگر کسی بتواند تعریفی از آنچه دانستن آن ارزشمند است ارایه بدهد، در واقع ابزاری است که به کمک آنمی توانند به عمل بپردازند-چون ما بر اساس آنچه می دانیم عمل می کنیم.

مهمترین موفقیت بوروکراتها همین توانایی تعاریف برای نمادها، رفتار و ارزشهای معنی دار است.

کاپلان:

هیچ چیز،غیر از یک کمیت سنجش پذیر واقعیت نیست.

کمی گرایی موضوع مهمی برای تحقیقات مدیریت دولتی است.

عقلانیت

برای درک بهتر از کشف دانش مدیریت دولتی، احتیاج به تشریح عقلانیت داریم.

که تعریف این لغت با مشکلاتی همراه بوده است . ار دیدگاه ارسطو عقلانیت اشاره به رفتار اخلاقی دارد. ولی تعرف معصر آن به عنوان رفتاری برای به حداکثر رساندن ارزش معنی می دهد و هیچ عنصر اخلاقی ندارد.

راموس می گوید با تعرف عقلانیت صرفا به عنوان حدکثر کننده ارزش، می توانیم با توجه به ارزشی که، فرد در تلاش برای تحقق آن است، رفتار درست و نادرست را عقلانیت بنامیم.مثل یک قاتل حرفه ای که با برنامه ریزی و کارآمدترین ابزار قتل، ماموریتی را به صورت عقلایی انجام می دهد.

به غیر از رفتار حدکثر کننده ارزش برای عقلانیت در دوره معاصر سه عنصر دیگر هم به آن اضافه شده است.

 • سازگاری: با مشخص شدن هدف رفتاری انتخاب شود که در راه رساندن ما به هدف سازگار باشد.
 • هدفمندی: برنامه ریزی در راستای رسیدن به هدف
 • گزینه های انتخابی معدود: عمل عقلایی انسان محدود است.

عقلانیت بهینه :

مستلزم دانش و آگاهی از همه راه کارهای اجتماعی،پیامدها و انتخاب بهترین راه کار است.

عقلانیت محدود:

آنست که افراد درون محدودیت های دانش خود به عنوان انسان تا حد امکان تصمیــماتی عقلایی می گیرند.

سه موضوع مهم در استفاده از عقلانیت برای توصیف اعمال شخصی و سازمانی باقی می ماند:

 • شهود
 • مفهوم انسان عقلایی
 • عقلانیت وظیف های در برابر عقلانیت جوهری

ü      شهود

وقتی ما به صورت شهودی تصمیم می گیریم ضرورتا مخالف تصمیم گیری عقلایی نیست.

یزقل درور :  فرآیند شهودی را فرا عقلایی می نامد.

شاید وقتی ما بطور شهودی عمل می کنیم، راههایی برای حداکثر نمودن ارزشهایمان به روشی سازگار و هدفمند پردازش می کنیم که از وجود آن در ذهن اگاه خود،آگاهی نداریم.

ü      انسان عقلایی

مفهوم انسان صرفا عقلایی ، تمرکز بر فعالیتهای فکری سازگار، قابل برنامه ریزی و سازماندهی شده انسان –اهمیت دادن به رفتاری که به اهداف مرتبط می شود- پذیرش هدف بدون اینکه بپرسیم چگونه ایجاد شده است ، می باشد.انسانی که بی نظمی و آشوب را احساس و تجربه می کند، از خود رفتارهایی بروز می دهد بدون آنکه بتواند عمل خود را از جهت پیوستگس و اهداف توجیه کند ، بدون برنامه اقداماتی انجام می دهد و اندیشه های گوناگون در ذهن او می اید چنین انسانی مد نظر نظریه پرداز سازمان نیست.

ü      عقلانیت وظیفه ای  در برابر عقلانیت جوهری

عقلانیت وظیفه ای :

برای اشاره به  نوعی از رفتار سازگار و هدفمند مورد درخواست یک سازمان که برای رسیدن به ارزشها و اهداف سازمان به کار می رود. از جانب دیگران ممکن است اخلاقی قلمداد نشود.به زبان ساده وقتی بر اساس اهداف و ارزشهای سازمان رفتار می کنیم – رفتار وضیفه ای است.

عقلانیت جوهری:

 برای اشاره به نوعی رفتار فردی استفاده می شود که در راستای تحقق ارزشها و اهداف شخصی جهت داده می شود. نوعی الگوی اخلاقی شخصی رفتار را در خود دارد.و به نوعی دیگر زمانیکه بر اساس مجموعه ای از ارزشها و اهداف شخصی رفتار می کنیم از این الگو پیروی می کنیم.

تلفیق نیازهای فردی و سازمانی

نیازهای سازمان شامل کارایی ، اثربخشی و بهره وری است و نیازهای فردی عبارتند از رضایتمندی شخصی، امنیت، روابط اجتماعی، عزت نفس و خود شکوفایی.

کلاسیک ه بر نیازهای سازمانی تاکید داشتند و مکتب روابط انسانی بر فرد ، به نظر برخی نویسندگان معصر مثل راموس این دو هیچگاه با هم تلفیق نمی شوند ولی کریس آرجریس می گوید نیازهای فردی و سازمانی تا حد چشمگیری در سازمانهای غیر رسمی محقق می شوند.

هارمون می گوید: اگر ماهیت "خود" را بطور متفاوت در نظر بگیریم ، این نیازها می تونند محقق شوند؟

خود

اینکه آیا فرد می تئاند با سازمان یکی شود، بستگی به باور مانسبت به اهمیت "خود" دارد.

"خود" واضح و روشن نیست تا به راحتی بتواند مورد سنجش قرار بگیرد.بلکه باید مجموعه ای از تئوریها و اصطلاحات را بررسی کنیم از جمله "روابط میان ما" و "درونگرایی گشتالت" و ....

در این مجموعه تاکید بر این داریم که ، "خودبدون تعامل با دیگراندرک نمی شود و باید در این تعامل انعطاف داشته باشد چون تعریفش از واقعیت و رفتار در حال تغییر است و این تغییر بستگی به خودآگاهی و خود اندیشی دارد.

می توان دو مفهوم برای "خود" در نظر گرفت:

مفهوم اول- فعالیتهای خارجی انسان ، توصیف کامل و صحیحی از واقعیت درونی اوست.

مفهوم دوم-مرکب از ارزشهای درونی است.یعنی هر فردی در جستجوی معنا ، دارای اراده ای آزاد و شان و منزلت انسانی است.

مدیران معتقد به مفهوم اول؛ ارزش زیردستان را صرفا در قالب آنچه تولید می کنند، تعریــــف می کنند.

مدیران معتقد به مفهوم دوم؛نخست به افراد با نیازها و خواسته های فردی ارزش قایل هستند و آنگاه به عنوان تولید کننده، ارزش می دهند.

سوالات زیادی در این باره مطرح می شود ،از جمله در مورد "خود" و کاربردهایش برای رفتار سازمانی.

 

 

حاکمیت سازمانی

موضوع مهم دیگر تئوری سازمان این است که حاکمیت سازمانی چگونه صورت می گیرد.

د راینجا دو سبک بررسی می شود ،یکی بوروکرات ها و دیگری دموکراتها هستند.

بوروکراتها: تاکید بر تقسیم کار، تخصصی کردن وظایف،سلسله مراتب اداری، قوانین کاری یکسان،...که در سالهای اخیر به دلیل غیر شخصی بودن رفتار، جابجایی هدف و عدم توان در برخورد با وضعیت های جدید مورد انتقاد واقع شده است.و یکی دیگر از مشخصه های این سبک سلسله مراتب است.و لی سبک دموکراتیک مدیریت، متضمن مشارکت است.در این مشارکتها سوالاتی پیش می آید از جمله ، مشارکت به وسیله چه کسانی و به چه میزانی و در چه موضوعاتی که در شش نوع مدیریت دموکراتیک به این سوالات اساس جواب داده می شود.

این شش نوع عبارتند از ؛ مدیریت مشارکتی دومکراتیک،توسعه سازمانی،اتحادیه-قانون گرایی،کیفیف نعضت زندگی کاری،خودمدیریتی و دموکراسی صنعتی.

مزایای این مشارکتها می تواند کاهش از خود بیگانی شخصی،افزایش میزان بالا بردن مشارکت شهروندی و افزایش وحدت اجتماعی ، تطبیق پذیری سازمان، افزایش بهره وری سازمانی و افزایش در فرصت برای خود شکوفایی فردی .

جورج فردریکسون: افزایش مشارکت یکی از ارزشهای مدیریت دولتی نوین است.

تحقیقات ثابت نمی کنند که حتما افزایش مشارکت منجر به بهره وری سازمانی شود.

حاکمیت سازمانی و کنترل از مباحث مهم برای محققان هستند.

معیارهای عملکرد سازمانی

فردریکسون می گوید اثر بخشی و کارایی معیارهای مهمی برای ارزیابی سازمانهای دولتی است.ولی سنجش آن مشکل است.مدیریت دولتی نوین ممی گوید هدایت سازمانهای دولتی ،به غیر از اثر بخشی و کارایی ارزشهای دیگری هم مثل مشارکت،رشد طلبی و عدالت اجتماعی مهم هستند.

از نظر هارت،اسکات و کلارک درباره معیار عملکرد سازمانی صحبت کرده اند و وارنبنیس،یکی از صاحبنظران علم رفتاری،سلامت سازمانی رو معیار عملکرد سازمانی مطرح کیده است.

سازمان سالم ،سازمانی است که در حال رشد و تطبیق پذیر باشد.

حالا آیا همه سازمانها در حال رشد هستند؟و در عرصه محدودیت ها عملکرد سازمانی را ارزیابی کنیم.

رابطه سازمان و محیط

رابطه بین سازمان و محیط مستلزم تغییر و تطبیق پذیری سازمانی است.

کتز و رابرت کان می گویند: مدل نظری ما برای درک سازمان ها،مدل داده-ستاده است که در آن بازده مطلوب از ستاده سیستم را فعال می کند.

مشارکت مشتری در بخشی از خواسته های محیطی که امـــــروزه در سازمانهای دولتی صورت می گیرد،بوسیله مدیریت دولتی نوین مطرح می شود.موضوع مهمی برای خط مشی گذاری عمومی و تئوری سازمانی است. هارمون،بلون و نایگرو در این باره بحث کرده اند.

تغییر غالبا موضوعی گیج کننده برای تئوری و عمل در سازمان است.انواع مختلفی از استراتژیهای تغییر وجود دارد.استراتژی بازآموزی، مشارکتی، مبتنی بر اجبار.اینکه که کدام موثرتر است، بستگی به بستری دارد که چنین استراتژی در ان بکار گرفته می شود.

 

تصمیم گیری مبتنی بر اجماع

آشناترین تصمیم گیری در جامعه ،تصمیم گیری سیاسی است.

در مدل تصمیم گیری سیاسی، روشی که بوسیله آن تفاوت ها حل می شوند روش چانه زنی است.

طرفداران مدیریت دولتی نوین درباره تصمیم گیری  مبنی بر اجماع سخن می گویند.بعضی تصمیم گیری بر مبنای اجماع را به معنی رسیدن به نوعی توافق گروهی بین افرادی که معمولا دیدگاههای متفاوتی دارند می گویند.

برخی دیگر به معنی اکثریت دموکراتیک تعبیر می کنند.و یا به تعبیر دیگر از نظریه پردازان به عنوان نشانه تعهد شخصی به گزینه هایی که در تصمیمات سیاسی مورد مذاکره،مـــــــطرح نمی شود،عنوان می کنند.تفاوت عمده چانه زنی روشی که بوسیله آن تفاوتها حل می شوند در مدل تصمیم گیری سیاسی با اجماع در فقدان بازیهای دلالی قدرت در اجماع و موضع هنجاری مدل اجماعی است.

تصمیم گیری بر مبنای اجماع فرآیندی است که در آن قدرت شخصی و کنترل اطلاعات ،تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است.

آیا می توان از مدل های چانه زنی سیاسی انتخاب که بر ایدههای ابزاری از انسان استوار است به مدل تصمیم گیری مبتنی بر اجماع که بر عشق تکیه دارد حرکت کرد؟

آیا چنین انتقالی باید پیامد تغییر عمده ای در ارزش های اجتماعی باشد.

تکنولوژی و آینده

کلیتن توصیف می کند که چگونه انتخاب تکنولوژی کاربردی از جانب مدیران دولتی بر ارزشهای چامعه تاثیر می گذارد.

دونالدشون در اثر خود تحت عنوان "آن سوی حکومت با ثبات" می گوید سیستم اجتماعی از ساختار ،تئوری و تکنولوژی تشکیل شده است و تغییر در هر کدام از این عناصر موجب تغییر در دو عنصر دیگر می شود. اگر بتوانبم با اطمینان، تغییرات تکنولوژیک آینده را پیش بینی کنیم،می توانیم مطمئن شویم که چنین تغییراتی منجر به واکنش های زنجیره ای در ساختار، تئوری و ارزش های جامعه خواهد شد.شوماخر پیش بینی می کند که تغییر در تکنولوژی سوای روش های تولید که از منابع استفاده زیادی می کنند مستلزم تغییری در ارزش ها خواهد بود. به تعتقاد وی ما باید از روشه های مصرف انبوه منابع به روش های کار اندوز تغییر جهت بدهیم. او می گوید اگر کار و فراغت را یکی بدانیم و اگر رضایتمندی انسان را در قالب کیفیت زندگی بسنجیم و نا در قالب موفقیت اقتصادی، چنین هدفی تحقق خواهد یافت.


موضوعات پنجگانه مهم در تئوری سازمانهای دولتی

 

مقدمه

نظریه پردازان مدیریت دولتی ، دانشمندان و مجریانی هستند که اهداف و نقطه نظرات مختلفی دارند. در این فصل موضوعاتی بررسی خواهد شد که مورد توجه تعداد زیادی از نظریه پردازان و مدیران بوده است ، پنج موضوع مهم در این فصل مورد بررسی قرار داده خواهد شد که عبارتند از :

 1. سیاست و اداره
 2. بوروکراسی و دموکراسی
 3. سازمان و مدیریت
 4. تئوری و عمل
 5. نظریه های سازمان دولتی

 

 

1.       سیاست و اداره

اگرچه جدایی بین سیاست و اداره از موضوعات سنتی در حوزه مدیریت دولتی است ، اما رابطه بین این دو از موضوعات بحث برانگیز دنیای فعلی نیز هست. راه حل ویلسون در این رابطه این بود که موسسات دولتی شبیه موسسات بازرگانی فعالیت کنند و اصول پذیرفته شده مدیریت از بخش خصوصی را دنبال و تبعیت نمایند و در پی بیشترین کارآیی باشند . اما این دیدگاه مادامیکه موسسات دولتی تابع نفوذ تباه کننده سیاست باشند هرگز نمی تواند محقق شود. به همین دلیل ویلسون سیاست را از اداره تفکیک نمود.

ویلسون در پاسخ به این سوال که با توجه به جدایی اداره و سیاست چگونه پاسخگو بودن نهادهای اداری حفظ می شود اینگونه پاسخ می دهد :  مدیران دولتی در نهادهای دولتی باید نهایتاً در برابر قانونگذار جوابگو باشند و قانون گذار نیز به نوبه خود در برابر مردم پاسخگو است و بدین ترتیب ضروریات دموکراسی تحقق می یابد. در این دیدگاه تاریخی از پاسخگویی ، جدایی سیاست و اداره و بی طرفی سیاسی متصدیان دولتی باید حفظ می شد.

در خصوص اینکه چرا موضوع جدایی اداره و سیاست به نقش برجسته خود در مدیریت دولتی تا کنون ادامه داده است سه دلیل مطرح شده است :

نخست آنکه اگر چه صاحب نظران اولیه مدیریت دولتی از جدایی اداره و سیاست بحث نکرده اند اما در طرح موضوع چنان صحبت کرده اند که به نظر می رسد چنین تفاوتی وجود دارد.با تعریف مدیریت دولتی به عنوان وظیفه و کارکرد نهادهای دولتی سریعاً ایده مدیریت دولتی را به عنوان کارکردی که از طریق دولت صورت می گیرد رها کردند ، و در عوض نوعی دیدگاه نهادی از مدیریت دولتی در پیش گرفتند که بر اساس آن مدیریت دولتی درون یک محیط خاص یا یک نهاد رخ می دهد.  یعنی نوعی تفاوت می تواند بین قانونگذاری و اجرا و بین اداره و سیاست وجود داشته باشد.

دوم  آنکه بحث ویلسون و دیگران در مورد ضرورت دنبال کردن نوعی مدل کارآیی شبیه بخش خصوصی به وسیله نهادهای دولتی تفاوتهای بین سیاست و اداره را ضروری می ساخت. به منظور کارآمد بودن نهادهای دولتی آنها باید به فساد و حیله گری که غالباً در فرآیند سیاسی نهفته شده آلوده نشوند و پاسخگویی که حق ویژه قانونگذار بود به او واگذارند.

سوم اینکه پرسشها در مورد رابطه صحیح ( نه جدایی ) بین سیاست و اداره کماکان ادامه یافت زیرا محور آنچه مدیریت دولتی به آن می پردازد این رابطه است. در حقیقت این امر تنش بین کارآیی و پاسخگویی است که کار در سازمان های دولتی را به بهترین وجه متمایز می سازد.

 

2.      بوروکراسی و دموکراسی

همانگونه که ملاحظه کردید تعدادی از صاحب نظران مسئله چگونگی آشتی دادن کارآیی با پاسخگویی را صرفاً در قالب کنترل قانونگذار مطرح کرده اند. منطق این موضوع آنست که وقتی از پاسخگویی نهاد دولتی نسبت به حکم قانونگذار  یقین حاصل شد ، سازمان های دولتی باید کارآمدترین روش ممکن را که همان مدل صنعتی یا بوروکراتیک است در پیش بگیرند.

تحلیل مفهوم بوروکراسی را ماکس وبر آلمانی مطرح نمود. مفهوم بوروکراسی چندین جزء دارد که برخی از آنها عبارتند از :

·         متصدیان به طور شخصی آزادند و فقط نسبت به تعهدات رسمی غیر شخصی تابع اختیار مافوقند.

·         آنها در سلسله مراتبی از پست ها یا مقامات سازمانی به صورت دقیق و روشن قرار می گیرند.

·         هر پست یا مقام یک حوزه شایستگی تعریف شده ای دارد.

·         کار متصدیان اداره از مالکیت ابزار اداری جداست.

·         متصدیان در انجام وظایف خود تابع نظم دقیق و سیستماتیک هستند.

به نظر وبر و بسیاری از صاحب نظران بعد از او بوروکراسی بالاترین میزان کارآیی در اداره امور انسانی را دارا بوده و عقلایی ترین سازمان اجتماعی است. در مقابل این موضع که سازمان بوروکراتیک عقلایی ترین شکل سازمان اجتماعی است ، افراد دیگری بحث کرده اند که مساوی قرار دادن یا معادل هم قرار دادن تعقل گرایی و کارآیی نه تنها از لحاظ نظری اشتباه است ، بلکه منجر به ساختارها و رفتارهای متضاد نسبت به هنجارهای مهم جامعه دموکراتیک می شود ( فیشر و سریانی[1] ) .

در سالهای اخیر زندگی بوروکراتیک در سه کتاب مورد انتقاد قرار گرفته است.

1.        راموس در کتاب علم جدید سازمان ها بحث می کند که سازمان اقتصادی گونه به دو دلیل مضر است : اول  اینکه منجر به گزینش یک شخصیت اجتماعی خاص می شود که در آن انسان فرصت رشد را از دست داده و به صورت عنصری در فرآیند تولید در آمده است. دوم آنکه به رشد سیستمهای سازمان یافته که به مسائل زیست بومی و روانی حساسیت ندارند ، منجر شده است. در مقابل او از نوعی علم جدید سازمانها بحث می کند که می تواند منجر به یک جامعه چند شبکه ای یا چند محوری [2]شود که در آن شکلهای مختلف سازمان می تواند برای مقاصد مختلف بکار برده شود.

2.       رابرت دنهارت در کتاب در سایه سازمان به جنبه انسان زدایی اندیشه بوروکراتیک اشاره کرد. او معتقد است که باید در اولویتها تجدید نظر شود و توجه به رشد فرد نسبت به کارآیی در اولویت قرار گیرد.

3.      مایکل هارمون در کتاب خود تحت عنوان تئوری کنش مدیریت دولتی  بر انجام عمل مسئولانه انسان تاکید می کند. هارمون در مقابل مفهوم ابزاری فرد اشخاص را دارای نیت و قصد تصور می کند که به اعمال خود معنا می بخشند و به موازات این دیدگاه از مدیر اثر گذار صحبت می کند. مدیری که به مسئله عدالت و مسئولیت تعهد دارد و تصمیم گیری مبتنی بر اجماع را هم درون سازمان و هم در ارتباط با جامعه نهادی می کند.

والدو مدعی بود که انتخاب کارآیی به عنوان ارزش اصلی اداره و مدیریت دولتی منجر به تدوین ساختارها و رویه های بوروکراتیک ناسازگار با دموکراسی می شود. پیام والدو بدین معناست :  پذیرش غیر انتقادی دیدگاه بوروکراتیک رد تئوری دموکراتیک است.

در مقابل او سازمان فرا بوروکراتیکی را ترسیم می کند که سازگار با اصول دموکراسی است.

در مجموع اصول دموکراتیک باید از طریق بسیاری از سازمان های جامعه و نه فقط به وسیله دولت گسترش داده شوند. دنهارت می نویسد : تئوری مدیریت دولتی خصوصاً نظریه های مدیریت دموکراتیک می تواند به صورت مدلی برای تئوری سازمان درآید.

 

3. سازمان و مدیریت

نظریه پردازان و مدیران در حوزه مدیریت دولتی همان رویکردهای مرسوم در بخش خصوصی را نسبت به سازمان و مدیریت دارند با این تفاوت که نسبت به بخش خصوصی به نیازهای ارباب رجوع حساسیت بیشتری به خرج داده می شود.

گیولیک در مقاله ای تحت عنوان یادداشتهایی بر تئوری سازمان گرایش مدیریت اداری را با مثال تبیین کرد. او مسائل مدیریت را ایجاد تقسیم کار مناسب و سپس وضع ساز و کارهای هماهنگی و کنترل در آن تقسیم کار توصیف کرد. وی برای این کار چهار مرحله پیشنهاد کرد: 1 ) تعریف و تعیین کاری که باید انجام شود. 2 ) انتخاب یک مدیر. 3 ) تعیین ماهیت و تعداد واحدهای مورد نیاز. 4 ) ایجاد ساختار اختیار که از آن طریق هماهنگی و کنترل محقق شود.

فیلیپ سلزنیک[3] اعلام کرد که معیار کلیدی برای ارزیابی سازمان ها ضرورتاً کارآیی نیست بلکه تطبیق پذیری و توانایی در حفظ ثبات در مواجه شدن با تغییرات محیطی است.

جالب ترین تعبیر از کار نهادهای دولتی بوسیله وام سلی و زلد[4] مطرح شده است. این دو عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی را در کنار هم قرار داده اند. عوامل سیاسی ، عواملی هستند که متضمن قدرت و منفعت اند و عوامل اقتصادی عواملی اند که بازار و معامله کالاها و خدمات را در بر دارند. این عوامل روی هم رفته توانایی سازمان یعنی ساختار و قدرت سازمانی را ایجاد می کنند. به نظر می رسد که دیدگاه وام سلی و زلد به طور واضح با دیدگاه استروم[5] در باب انتخاب عمومی مرتبط می شود. دیدگاه او بر این پیش فرض است که افراد عقلایی ، تعقل گرایی خود را در ارتباط با کالاهای عمومی مشابه کالاهای خصوصی اعمال می کنند . این منظر منجر به درس های مهمی برای طراحی سازمانهای دولتی می شود. از این دیدگاه ، نهادهای دولتی به عنوان ابزاری برای تخصیص توانایی ها و ظرفیتهای تصمیم گیری جهت ارائه کالاهای عمومی و خدمات در پاسخ به ترجیحات افراد در زمینه های اجتماعی مختلف در نظر گرفته می شود.

همان گونه که از این بررسی بر می آید محققان مدیریت دولتی در رویکردهای خود نسبت به سازمان و مدیریت بر معیارهای بخش خصوصی تأکید کرده اند.

 

4.    تئوری و عمل

شکاف بین تئوری و عمل همواره برای اندیشمندان مدیریت دولتی دردسرزا بوده است. این موضوع تا اندازه ای یک موضوع عملی است یعنی چگونه می توان یافته های تحقیق را به نحوی مناسب در اختیار افراد در حوزه عمل قرار داد؟  ویلابی و وایت در مورد امکان ایجاد یک علم اداره که بتواند راهنمای عمل و در نتیجه منجر به افزایش کارآیی سازمان های دولتی شود ، بحث می کردند. به اعتقاد والدو مشکل دولت خوب مشکل انسان اخلاقی است ، ولی اندیشمندان اکنون به این موضوع رسیده اند که : اخلاق در دولت خوب نقش مهمی ندارد. در مورد اعتبار و اهمیت این رویکرد جدید چند مسئله خاص بروز کرد.

 نخست آنکه جدایی واقعیت ها و ارزشها غیر واقع بینانه و احتمالاً خطرناک است. واقعیت ها و ارزش ها چنان در هم تنیده اند که جدایی آنها در بهترین حالت کاری مصنوعی است. دوم آنکه گرایشهای جبرگرایانه علم اثبات گرایی زیر سوال رفته است. مهم تر آنکه گرایش و جهت گیری اثباتی نسبت به تحقیقات علوم اجتماعی نوعی فاصله بین محقق و مدیر ایجاد می کرد.

در سالهای اخیر نظریه پردازان مدیریت دولتی با یکدیگر متحد شده اند تا به کمک یکدیگر به نوعی شناخت شناسی جدید دست یابند که برخی نواقص اثبات گرایی خصوصاً جدایی تئوری از عمل را تصحیح نماید. از میان این راه کارها ، نظریه پدیدار شناسی یا نظریه تفسیری[6] و نظریه انتقادی[7] توجه بیشتری به خود جلب کرده اند.

تئوری تفسیری یا تئوری کنش[8] ریشه در مطالعات پدیدار شناسی در این قرن دارد. رویکرد پدیدار شناسی در پی آنست تا پیش فرضهایی که ممکن است مشاهده رفتار را دچار نوعی تعصب نماید رد کند و در عوض بر جهان آنطور که از درون تجربه می شود ، متمرکز شود. تجربه انسانها متکی به نحوه معنا بخشی آنها به جهان است ، انسانها با اعمال نیات خود جهان را شکل می دهند. در این دیدگاه تدوین نظریه های کنش مدیریت دولتی بر معانی که انسانها به عنوان بازیگران اداری به کنش ها می دهند استوار می شود. در چنین بررسی نقش نظریه پرداز کمک به روشن نمودن معانی و نیات بازیگران مختلف است که احتمال می رود منجر به تصمیم گیری مبتنی بر اجماع شود.

دومین راه کار جایگزین تفکر اثبات گرایی نظریه انتقادی است. این تئوری ریشه در دیدگاه هگل از تاریخ دارد ، که مدعی است ظهور خرد و منطق تا حدی از طریق انتقاد و حذف نیروهایی که ارائه منطق و آزادی را در جامعه محدود می کنند محقق می شود. نظریه پردازان انتقادی استدلال می کنند که توجه صرف به کارآیی نه تنها احتمال عمل خلاقانه  و تکاملی افراد را محدود می کند ، بلکه گفتگو در مورد ارزشها که عنصر اساسی جامعه آزاد است را کاهش میدهد. راه کار جایگزین این تئوری راه کاری است که بر بحث نامحدود و همگانی بدون سلطه و رها از اصول و هنجارهای ثابت تأکید می کند.

واضح است که هم تئوری پدیدار شناسی و هم تئوری انتقادی نسبت به نظریه اثبات گرایی ، رابطه بسیار نزدیکتری بین تئوری و عمل متصورند.

 

5.   نظریه های سازمان دولتی

اگرچه حوزه مدیریت دولتی در مدت عمر نسبتاً کوتاهش با موضوعات نظری مهمی مواجه شده است ، ولی یکی از مهمترین موضوعات این بوده که آیا چیزی به عنوان تئوری مدیریت دولتی وجود دارد یا خیر. یقیناً آنهایی که تلاش می کنند تا به پرسشهای مربوط به سازمانهای دولتی پاسخ دهند ترکیبی از تئوری سیاسی ، تئوری سازمان ، تئوری اجتماعی ، تئوری اقتصادی و تئوری اخلاق را استخراج کرده و از آنها کمک گرفته اند.

اینکه آیا یک تئوری مدیریت دولتی امکانپذیر است یا خیر ارتباط تنگانگی پیدا می کند با این پرسش که آیا یک رشته مشخص و مجزا به نام مدیریت دولتی وجود دارد یا خیر. چون نشانه وجود یک رشته خاص ، وجود یک دیدگاه نظری منسجم و یکپارچه می باشد.

شکل گیری اولیه مطالعه مدیریت دولتی در حوزه علم سیاست صورت گرفته است لذا برخی از افراد استدلال می کنند که مدیریت دولتی صرفاً زیرمجموعه ای از علم سیاست است و تئوری مناسب با این بررسی تئوری سیاسی[9] است. از این دیدگاه باید تمرکز بر روی موضوعاتی نظیر آزادی ، عدالت ، انصاف و عدل متمرکز شود.

در سالهای اخیر برخی از اندیشمندان ادعا کرده اند که سازمانهای دولتی نسبت به سازمانهای دیگر برای جامعه مهم ترند و بنابراین با مسئله کارآیی مدیریتی مواجهند . اگر این چنین باشد ، مدیریت دولتی بخشی از مدیریت است و تئوری مناسب با آن تئوری مدیریت عمومی[10] است. از این منظر باید بر موضوعاتی نظیر ارتباطات ، انگیزش و پویایی های گروهی متمرکز شد.

دیدگاه والدو میان این دو دیدگاه قرار دارد. او معتقد است که مدیریت دولتی یک حرفه است و از رشته های مختلف نشاًت می گیرد. او مدیریت دولتی را با رشته پزشکی مقایسه می کند. والدو مدعی است : هیچگونه تئوری واحد و جامعی از بیماری یا سلامتی وجود ندارد، تئوری ها یا تکنولوژی های آنها پیوسته در حال تغییرند. ناشناخته های زیادی وجود داشته و بر سر مسائل پزشکی بحث و جدل فراوانی وجود دارد. سلامتی مانند مدیریت خوب قابل تعریف نیست ولی دانشگاه های پزشکی دائماً با استفاده از علوم مختلف به آموزش پزشکان می پردازند. او مدعی است که برنامه های آموزشی مدیریت دولتی نیز باید بر اساس رشته های مختلف صورت گیرد که در این صورت ایجاد یک تئوری منسجم برای مدیریت دولتی مطرح نیست.

امروزه این پرسش مطرح می شود که آیا امکان تلفیق نظریه های گوناگون با یکدیگر وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال آیا می توان توجه تئوری سیاسی به برابری و آزادی را با توجه تئوری سازمان به کنترل و سلسله مراتب با هم جمع کرد؟

اگر این موارد را در نظر بگیریم که :

الف ) علم سیاست به علت بی توجهی به مسائل مدیریتی از درک دامنه کلی مسائل افراد در سازمانهای دولتی شکست خورده استو اینکه :

ب ) تجزیه و تحلیل سازمانی به علت عدم درک کامل اخلاق و بسترهای سیاسی کار در سازمانهای دولتی محدود است. و این موضوع که :

ج ) مدیریت دولتی به عنوان یک حرفه ار سایر رشته ها عاریه گرفته شده و به تنهایی مشخص کننده چیزی نیست.

در این صورت :

آیا امیدی برای تدوین یک تئوری منسجم در مورد سازمانهای دولتی وجود دارد ؟

دنهارت مدعی است که ارائه تعریفی مجدد از حوزه مدیریت دولتی به امر تدوین تئوری کمک می کند. از دیدگاه وی این تعریف باید عموماً بر سازمانهای دولتی و نه مدیریت نهادهای دولتی متمرکز باشد و باید مدیریت دولتی را به عنوان یک فرآیند دید نه یک فعالیت. ضمن اینکه باید محورهای مورد نیاز تئوری سیاسی و تئوری سازمان را با هم تلفیق کند تا فرآیند تغییر موثر صورت گیرد. در نتیجه دنهارت این تعریف را مطرح می کند :

" مدریت دولتی به مدیریت تغییر در تعقیب ارزش های اجتماعی عامه می پردازد. "

این دیدگاه از مدیر دولتی فردی حساس در برابر تأثیر روابط ساختاری و روابط متقابل شخصی در سازمانها  می سازد. در این موضع مدیر می پذیرد ، تعبیر و تفسیر می کند و بر ارزش هایی که بر بکارگیری مهارت و دانش تأثیر داشته و جنبه راهنمایی دارند ، تأثیر می گذارد.

با این تعریف جدید پنج موضوعی که در مورد آنها صحبت کردیم ابعاد جدیدی می گیرند.

·         این موضع در خصوص جدایی اداره از سیاست نقش فعالی برای مدیر قائل است که در یک زمان هم به مبنای اخلاقی و هم به مبنای سیاسی تأکید دارد .

·         این رویکرد جدید به مدیریت دولتی تصدیق می کند که چون مدیر دولتی به طور فعال درگیر طرح ارزش های اجتماعی است ، لذا  باید به دموکراسی نسبت به ارزش های بوروکراسی و حتی کارآیی اهمیت بیشتری بدهد.

·         این دیدگاه درک ما از رابطه بین سازمان و مدیریت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

·         این رویکرد با تمرکز بر فرآیند به جای ساختار ترکیبی از دانش و عمل را مطرح می کند و ضرورت درک نقش افراد در تأثیر گذاری بر ارزش های سازمانی و اجتماعی را پیشنهاد می کند.

·         نهایتاً با تأکید این رویکرد نقش جدیدی برای کارگزاران در تئوری مدیریت مطرح می شود ، نقشی که در آن نظریه پردازان مدیریت دولتی در تعهد اخلاقی مدیران سهیم هستند که این امر به موضوع ایجاد و تدوین تئوری های سازمان دولتی اهمیت بسیاری می دهد.[1]. Fischer & Sirianni

[2] . Multicentric

[3] . Philip Selznic

[4] . Wamsley & Zald

[5]. Ostrom

[6] . Interpretive Theory

[7] . Critical Theory

[8] . Action Theory

[9] . Political Theory

[10] . Public Management Theory


آن‌چه بیش از همه محرک تفکر است این است که ما [همه‌ی انسان‌ها] هنوز فکر نمی‌کنیم.”
(مارتین هایدگر)1

مقدمه:
آن‌چه در ادامه می‌خوانید نه معرفی و تجزیه و تحلیل موانع تاریخی توسعه‌ی عقلی بلکه تنها قدم کوچکی است برای یافتن راهی که شاید بتوان از طریق آن، این موانع را شناخته و چه‌بسا از سر راه خود برداریم. امیدوارم این تلاش گشایشی باشد برای برداشتن قدم‌های بعدی.

یکی از اصول تفکر تعقلی ابن خلدون این است که در راستای پی‌بردن به علل رخدادها، به‌ویژه رخدادهای اجتماعی، باید از تک‌سبب‌بینی برحذرباشیم. از این‌رو، و به پیروی از این شیوه، موانع توسعه‌ی عقلی در ایران را نه می‌توان و نه باید فقط یکی از علل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، و غیره دانست. اگر مانعی در این راه باشد، یقیناً ترکیبی است از همه‌ی عواملی که سازنده‌ی “انسان ایرانی” است. از آن‌جا که شناسایی این عوامل و پی‌بردن به ارتباط دیالکتیکی میان آن‌ها از حوصله‌ی این مختصر خارج است، در این مقاله فقط از سه منظر فلسفی، مذهبی و آموزشی به این مقوله پرداخته خواهد شد. گرچه هرسه دیدگاه، بخشی از دیدگاه فرهنگی جامعه‌ی ما را تشکیل می‌دهد، تحقیق جداگانه درباره‌ی عامل فرهنگ، به‌مثابه یکی از موانع “گفت‌وگو” در ایران، را به مکان و زمان دیگری موکول می‌کنم. ضمناً ضروری می‌دانم تا به این نکته اشاره‌کنم که به‌دلیل درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی موجود در جامعه‌ی کنونی ایران، میان گروه‌ها و جناح‌های متخاصم، این امکان وجود دارد که برخی از نظرات مندرج در این مقاله مطابق میل و سلیقه‌ی برخی افراد یا جناح‌ها نباشد. آن‌چه درپی می‌خوانید، تنها نظری شخصی و به‌دور از هرنوع ایدئولوژی سیاسی است. از این‌رو، ادعایی درمورد صحت این نظرات وجود ندارد و فقط پیشنهادی است که می‌تواند از ذهن هر انسان ساده‌اندیشی تراوش‌کند. این بحث دعوتی است برای ورود به یک “دیالوگ” و نه یک “مونولوگ( “به بحث ذیل تحت‌عنوان “دیالوگ” رجوع‌کنید.) انتقاداتی را که بر این مختصر وارد شود، بدون قصد پاسخ‌گویی، از پیش پذیرایم و برای اندیشه‌ی همه‌ی منتقدان، خصوصاً مخالفان نظرات خود، ارج و احترامِ بسیار قایلم.

بحث ذیل، نگاهی فلسفی به یک مسأله‌ی اقتصادی– سیاسی– فرهنگی– اجتماعی به نام توسعه است. این بحث بر یک فرضیه‌ی کلی استوار است که می‌توان آن‌را به دو صورت عامیانه و آکادمیک مطرح‌کرد. برای طرح این فرضیه به‌صورت عامیانه می‌توان این‌طور گفت که چاله–چوله‌هایی که بر سر راه “پیشرفت” و “بهبود” وضع زندگی خود می‌بینیم، تجلی چاله–چوله‌هایی است که در ذهن ما وجود دارد. برای پرکردن چاله–چوله‌های مسیر “پیشرفت”، باید قبل از هر چیز چاله–چوله‌های ذهن خود را پُرکنیم. این همان چیزی است که اصطلاحاً به آن فرآیند عینی یا مادی شدن اندیشهمی‌گویند. اگر بخواهیم همین فرضیه را به‌صورت آکادمیک بیان‌کنیم، می‌توان آن را به‌این‌صورت توضیح داد که: “توسعه” نیازمند اندیشه‌ی جمعی است و دست‌یابی به اندیشه‌ی جمعی نیازمند حضور در قلمرو دیالوگ است و برای ورود به فرایند دیالوگ نیازمند تفکر انتقادی هستیم.” ‌ ‌

این فرضیه از سه مفهوم کلیدی تشکیل شده است: اندیشه، انتقادی بودن آن، و توسعه. منظور من از اندیشه همان فکر، عقل یا خرد است که ظرفیت آن را طبیعت در اختیار انسان قرار داده است. بنابراین، بخش فلسفی عنوان این بحث می‌تواند فکر، عقل یا خرد انتقادی باشد. ‌ ‌

انتقادی‌بودن اندیشه
از منظر جامعه‌شناسی، این اصطلاح وابسته به مکتب فرانکفورت است و بر این فکر استوار است که چیزی وجود دارد که اساساً انسانی است، و آن توانایی کار دسته‌جمعی برای ایجاد تغییر در محیط است. این موضوع مقیاس، سنجش یا متری در اختیار ما می‌گذارد که با استفاده از آن می‌توانیم درباره‌ی جوامع موجود به داوری بنشینیم و آن‌را نقدکنیم. به‌عبارت دیگر، عواملی که مناسبات اجتماعی ما را پاره‌پاره می‌کنند، مانع کار دسته‌جمعی ما می‌شوند، و توانایی ما را برای انتخاب و تصمیم‌گیری در تعاون با یکدیگر از بین می‌برند، باید در معرض نقد نظام‌یافته‌ای قرارگیرند. این تعریف از انتقادی‌بودن اندیشه، که یک تعریف جامعه‌شناختی است، بر یک نگرش فلسفی استوار است که بخشی از این بحث را تشکیل می‌دهد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.‌

مفهوم کلیدی دیگر این بحث، توسعه است. توسعه از جمله اصطلاحاتی است که در جامعه‌شناسی کاربرد زیادی دارد و بیش‌تر درمورد تحولات و دگرگونی‌های عمدی در جهت “پیشرفت” یا تجدد جوامعی که به جوامع توسعه‌نیافته معروف هستند، به‌کار می‌رود. این مفهوم متکی بر برنامه‌ریزی آزادانه بوده و دارای بار ارزشی و مقایسه‌ای است. در این‌جا، من بر مفهوم دگرگونی‌های عمدی تکیه می‌کنم. منظور از دگرگونی عمدی، آن‌گونه دگرگونی است که طبیعت در آن نقش کمرنگی داشته و مسؤولیت آن مستقیماً به عهده‌ی انسان است. در این‌گونه دگرگونی، انسان آگاهانه و در جهت “پیشرفت” و “بهبود” وضع زندگی خود دست در طبیعت برده و آن را برای منافع خود تغییر می‌دهد. بنابراین، در این‌گونه تغییر نه طبیعت بلکه انسان مسؤول است. ابزاری که انسان برای چنین تغییری در اختیار دارد همان اندیشه یا خرد اوست. اندیشه یا خرد انسان مسلح به ابزاری است به نام کلام یا زبان که از طریق آن انسان‌ها می‌توانند اندیشه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و به یک اندیشه‌ی جمعی دست یافته و آن‌را برای بهبود زندگی اجتماعی خود به‌کار گیرند. ‌

اندیشه‌ی انسان، مانند خود او، وقتی تنها بماند کم‌رو و محتاط است و به همان نسبتی که با شمار بیش‌تری از مردم پیوند یابد محکم‌تر و مطمئن‌تر می‌شود. عقیده هنگامی شکل می‌گیرد و به امتحان می‌رسد که در جریان تبادل نظر با آرای دیگران محک بخورد. بنابراین، اختلاف عقیده فقط به واسطه‌ی گذر از صافی عده‌ای که به‌همین منظور برگزیده شده‌اند، حل می‌شود. این عده خود‌به‌خود دانا و خردمند نیستند ولی هدف مشترکشان دانایی و خرد است، خردی که باید به‌رغم خطاپذیری و ضعف انسان حاصل‌گردد. عمل انسان هم، که ثمره‌ی اندیشه‌ی اوست، هرچند به انگیره‌های مختلف و به تنهایی از افراد صادر می‌شود، زمانی به نتیجه می‌رسد که به‌صورت کوشش مشترک درآید. به‌قول هانا آرنت، در انسان، توان عمل تنها نیرویی است که به تعدد نیازمند است. این است دستور زبان عمل. ‌ ‌

این ابزار، یعنی همان کلمات که انسان در توسعه‌ی آن نقش کلیدی را بازیکرده است، نشانه‌هایی هستند برای برقراری ارتباط میان اندیشه‌ها. بدون کلمه نمی‌توان اندیشید. اگر کلمه را از ما بگیرند اندیشیدن را از ما گرفته‌اند. می‌بینیم که در این‌جا ما مفهوم دیگری به‌نام “ارتباط” را وارد بحث خود کردیم. برای رسیدن به یک اندیشه و عمل جمعی ارتباط ضروری است، و برای برقراری و تقویت ارتباطات میان افراد باید فضایی را خلق‌کرد که اندیشه‌ها بتوانند آزادانه و بدون هیچ مانعی در آن پروازکنند. چنین فضایی در قلمرویی است که من آن‌را قلمرو دیالوگ می‌نامم. ‌ ‌

برای ورود به بحث، قبل از هر چیز اجازه دهید به ریشه‌یابی لغوی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم این بحث یعنی دیالوگ بپردازیم.

دیالوگ‌ ‌
در زبان انگلیسی مفاهیم متعددی، با معانی متفاوت، وجود دارد که برای آن‌ها مترادف‌های نسبتاً یکسانی در زبان فارسی برگزیده شده است. در ارتباط با بحث موردنظر این سطور، به آوردن یک مثال اکتفا می‌کنم: با نگاهی به فرهنگ‌های لغت انگلیسی به فارسی می‌بینیم که مثلاً برای سه مفهوم discussion، dialogue، و conversation مترادف‌های نسبتاً یکسانی معرفی شده است. مفهوم discussion را “بحث”، “گفت‌وگو”، “مذاکره” و “مناظره” ترجمه‌کرده‌اند، مفهوم ‌ dialogue”مفاوضات میان دو یا چند نفر”، “در بحث و مکالمه شرکت‌کردن”، “به‌صورت مکالمه مطلبی را ادا کردن”، “گفت‌وگو”، “پرسش” و “سؤال و جواب” ترجمه شده است و مفهوم ‌ conversation”گفت‌وگو”، “گفت و شنید”، “مکالمه”، “محاوره”، “مذاکره”، “صحبت”، “آمیزش”، “معاشرت یا اختلاط” ترجمه شده است. در زبان انگلیسی، میان این مفاهیم تفاوت‌های ظریفی وجود دارد. ‌ ‌

بسیاری این تصور را دارند که دیالوگ ‌(dialogue)‌ به‌معنای گفت‌وگو (‌conversation) میان افراد است. دیالوگ ریشه در زبان یونانی دارد و از دو کلمه‌ی dia و logos استخراج شده است. dia به‌معنای ‌ through”(از میان”، “از وسط”، “از توی)” است، و logos معنی کلمه یا معنا (‌word or meaning) را می‌دهد. از این‌رو، دیالوگ به معنی کلمه یا معنایی است که بدون هیچ ممانعتی میان افراد یا گروه‌ها جاری شده و حرکت می‌کند. بنابراین معنی دیالوگ فاصله‌ی زیادی با معانی discussion و conversation دارد. از دیدگاه ریشه‌شناسی discussion به‌معنای “جداشدن” و “جدا کردن” است؛ گرچه این مفهوم می‌تواند ارزشمند بوده و کاربرد زیادی داشته باشد، اما مانند یک بازی است که هدفش پیروزشدن است. به‌عبارت دیگر، discussion یک بازی است که در آن برد و باخت وجود دارد. درصورتی که دیالوگ یک بازی است که بازنده ندارد. در این بازی، طرف‌های درگیر، همه برنده هستند. دیالوگ یک نیروی خلاق است. دیالوگ تنها راه خلق همنوایی و هماهنگی و به‌وجودآورنده‌ی اعتماد و درکی است که می‌تواند گروهی از افراد را به یک تشکیلات، با هدف و عمل یکسان، تبدیل‌کند. هدف دیالوگ برقراری ارتباطات جدید است. دیالوگ مکانیزمی است که می‌تواند حاصل جمع دو – و– دو را بیش‌تر از چهار کند. ‌ ‌

هیچ انسانی جدا و منزوی از جامعه نیست و جزیی از کل جامعه به‌شمار می‌آید و با دیگر اجزای جامعه در ارتباط است. همین ارتباط است که به اجزا معنا و مفهوم می‌بخشد و هویت آن‌ها را مشخص می‌کند. همه‌ی انسان‌ها پیش‌فرض یا اِنگاشت‌هایی دارند که به‌مثابه نقشه‌ای است که معنای زندگی را در آن ترسیم‌کرده‌اند. براساس راهنمایی همین نقشه است که همه‌ی ما برای پرسش‌هایی از قبیل “از کجا آمده‌ایم؟”، “هدف از زندگی چیست؟”، “چه چیز خوب است و چه چیز بد؟” و … پاسخ‌هایی داریم. اساس این انگاشت‌ها در دوران کودکی، در خانواده، توسط معلمان و کتاب‌هایی که خوانده‌ایم پی‌ریزی شده است. ما این انگاشت‌ها را در ژرفای خود حفظ می‌کنیم و هویت خود را توسط آن‌ها تعریف‌کرده و تشخیص می‌دهیم. زمانی که این انگاشت‌ها زیر سؤال می‌روند یا به چالش کشیده می‌شوند، شدیداً از آن‌ها دفاع می‌کنیم. برخی حتی برای دفاع از این انگاشت‌ها، البته اغلب ناخودآگاه، جان خود را از دست می‌دهند یا جان دیگری را می‌گیرند. به‌همین‌دلیل است که کار گروهی همیشه دشوار است و اغلب اوقات به متلاشی‌شدن گروه می‌انجامد. مقصر و متهم اصلی این متلاشی‌شدن فرایند و شیوه‌ی اندیشیدنِ خود ماست. اغلب، زمانی که قصد انجام کاری را داریم، ناخودآگاه احساس می‌کنیم که نیروهایی سد راه انجام کار ما هستند. این احساس بسیار مخرب است و انرژی ما را هدر می‌دهد. ما دایماً برای کاری که مایل به انجام آن نیستیم بهانه‌تراشی می‌کنیم و می‌گوییم: “مشکل است، نمی‌گذارند، نمی‌شود”، و غیره. ما متوجه این نکته نیستیم که این بهانه‌تراشی‌ها مولد خواست‌های ژرف و پنهان ما هستند و ریشه در فرهنگی دارند که در آن رشدکرده‌ایم.‌

بنابراین، فرهنگ‌ها نقش مهمی در تسهیل یا کندکردن فرآیند دیالوگ بازی می‌کنند. برای این‌که بحث به درازا نکشد، اجازه دهید فرهنگ را به‌صورت “یک‌سری معانی مشترک” تعریف‌کنیم. این معانی مشترک، ارزش‌ها، اصول، شیوه‌های رفتار، و کل تولیدات مادی و غیرمادی‌ای را شامل می‌شود که نتیجه‌ی خلاقیت انسان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف است. فرهنگ یک میانجی نامریی است که به ما کمک می‌کند تا تنفس‌کنیم. بدون فرهنگ، گروه‌ها از هم متلاشی می‌شوند. فرهنگ سیمانی است که انسان‌ها را به یکدیگر می‌چسباند. فرهنگ جعبه‌ای است که همه‌ی تولیدات مادی و غیرمادی ما را در خود جای می‌دهد. فرهنگ ابزاری است که گویی تمام گذشته‌ی ما، چه “خوب” و چه “بد”، را در زمان حال متجلی‌کرده و متوقف می‌کند. ما فقط زمانی از موجودیت، حضور، و تأثیر فرهنگ خود، آگاه می‌شویم که به‌طور ناگهانی با فرهنگ متفاوتی روبه‌رو شویم و رفتارهایی را مشاهده‌کنیم که متفاوت از رفتارهای ماست.

اگر افراد خود را ملزم به شرکت در دیالوگ کرده و برای مدتی آن‌را تحمل‌کنند، تحرک اندیشه‌ی خود را نه‌فقط در سطح آگاهی بلکه در سطح ناخودآگاه و پنهان نیز تجربه می‌کنند؛ ناخودآگاهی که توصیف‌پذیر نیست. اندیشیدن باهم و در ارتباط با یکدیگر قدرت عظیم و پنهانی دارد که قابل سنجش نیست. در دیالوگ نیازی به قبول عقاید و نظرات دیگران نیست. دیالوگ مشوق شرکت افراد در یک ائتلاف معانی مشترک است که می‌تواند منجر به یک عمل مشترک شود. دیالوگ نوعی کنجکاوی است که ارزش‌ها و قضاوت‌های شخصی در آن دخالت ندارد. در غیراینصورت، فرآیند اندیشیدن تک‌تک ما نیز یک فرآیند پاره‌پاره و متلاشی است. متأسفانه وقتی که ما شاهد تشکیل یک گروه، برای رسیدن به یک هدف، هستیم، اولین چیزی که توجه ما را جلب می‌کند این است که افراد قادر به شنیدن سخنان یکدیگر نیستند. در این‌گونه جلسات ما بیش‌تر شاهد یک همسرایی، با ویژگی مونولوگ ‌(monologue)‌ هستیم؛ به‌این‌معنا که هرکس در حال زدن حرف خود است، بدون این‌که به سخن دیگران گوش دهد.
‌ ‌
آن‌چه بحث ما را، درباره‌ی فرهنگ، بیش‌تر و بیش‌تر پیچیده و بغرنج ‌می‌کند این است که در درون همه‌ی فرهنگ‌ها خُرده فرهنگ‌های متعددی وجود دارد که کاملاً متفاوت از یکدیگرند: خُرده فرهنگ‌های قومی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، و غیره. این خرده فرهنگ‌ها، به‌صورتی یکنواخت، باعث جدایی افراد و گروه‌ها شده و در راه یک دیالوگ خلاق ایجاد سد می‌کند. داستان این جدایی‌ها ادامهخواهدیافت، مگر این‌که این تفاوت‌ها تشخیص داده شود، درک شود، و به آن‌ها نه به‌صورت عناصر مزاحم همبستگی بلکه به‌صورت اجزایی توجه شود که، در درون یک کل، با هم در ارتباط بوده و به یکدیگر وابسته هستند.

اغلب این تصور وجود دارد که برای رسیدن به یک هدف مشترک، افراد و گروه‌ها باید مانند هم بیندیشند. این تصور شدیداً رنگ‌وبوی سیاسی دارد و نهادهای آموزش و پرورش رسمی که یکی از سیاسی‌ترین نهادهای حکومت‌ها هستند، به رشد این تصور دامن می‌زنند. هیچ‌چیز نمی‌تواند مخرب‌تر و غیرخلاق‌تر از این باشد که انسان‌ها کپی یکدیگر باشند. دراین‌صورت، فرهنگ که همان تولیدات و خلاقیت‌های مادی و غیرمادی انسان است، متوقف می‌شود. به‌قول آلمانی‌ها، یکی از دو نفری که یکسان می‌اندیشند اضافی است.2 برای رسیدن به یک هدف مشترک و همگانی نیازی به اندیشیدن یکسان افراد نیست، بلکه نیاز به یافتن مخرج مشترک خواست همگانی و تلاش در راه رسیدن به آن است. شناخت این مخرج مشترک از جمله ضروریات هر تلاش جمعی است.

ما این را به‌خوبی می‌دانیم که کار گروهی بسیار سخت و دشوار است، خواه اعضای این گروه متعلق به یک خانواده، قوم، ملیت، و نژاد باشند یا نباشند. یکی از ساده‌ترین مثال‌هایی که در این‌مورد می‌توان زد، دشواری تصمیم‌گیری اعضای یک خانواده برای رفتن به رستوران دلخواهی است که موردتأیید همه‌ی اعضا باشد؛ اما این نیز می‌تواند درست باشد که یک دیالوگ باز، قابل تحمل، و صادق، ظرفیت به‌وجودآوردن میدانی را دارد که در آن افراد فضاها و زمان‌هایی را کشف می‌کنند که از طریق آن می‌توانند از فشارهای فرهنگی خلاصی یافته و خلاقیت فردی خود را بروز دهند. فرآیند دیالوگ می‌تواند شرکت‌کنندگان را از محدودیت‌های واقعی و غیرواقعی تحمیل‌شده به آن‌ها آزاد سازد. با شرکت در دیالوگ و در فرآیند آن، افراد می‌توانند اعتماد به‌نفس، ارزش، و احترام خود را باز یابند. ثمره‌ی این بازیافت این است که خلاقیت‌ها از قید و بند رها شده و کل گروه از ثمره‌ی این رهایی بهره‌مند می‌شود. در غیراین‌صورت، افراد از بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های خود محروم می‌مانند. اگر دیالوگ در میان افراد گروه به‌صورت عادت درآید، ارتباطات جدیدی میان آن‌ها به‌وجود می‌آید که منجر به برقراری احترام متقابل میان آن‌ها می‌شود. در چنین شرایطی است که گروه می‌تواند قدمی مثبت در راه حل مشکلات خود بردارد. این ارتباطات جدید که ثمره‌ی شرکت در فرآیند دیالوگ است، این امکان را به‌وجود می‌آورد که اعضای گروه، بهتر و با احترامی بیش‌تر از سابق، یکدیگر را تحمل‌کنند. البته این فرآیند بسیار کند و طولانی بوده و نیازمند صبر، تحمل، و بردباری است. شرکت در فرآیند دیالوگ مانند حرکت بر روی محیط دایره‌ای است که همه‌ی نقاطش به یکدیگر وابسته و در ارتباطند و اگر نقطه‌ای از آن حذف شود، دیگر دایره‌ای در کار نیست. در فرآیند دیالوگ، کیفیت ارتباطات تعیین‌کننده‌ی کیفیت تفکر است؛ کیفیت تفکر‌ ‌تعیین‌کننده‌ی کیفیت عمل است؛ کیفیت عمل، تعیین‌کننده‌ی کیفیت ثمره‌ی عمل است؛ و کیفیت ثمره‌ی عمل، تعیین‌کننده‌ی کیفیت ارتباطات است. این دایره، دایره‌ی پویایی است و همه‌ی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن در حفظ آن سهیم هستند. نمی‌توان یک عنصر را به‌نفع عنصر دیگر کنار زد. اگر ما یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی این دایره را، به‌هر‌دلیلی، از دور خارج‌کنیم یا فشار بیش از حدی به آن واردکنیم، ساختار کل دایره را از حالت تعادل خارج‌کرده و چه‌بسا از هم گسیخته‌ایم.‌‌‌
(طرح یک)
واردشدن در فرآیند دیالوگ نیازمند تفکری انتقادی است؛ یعنی تفکری که قدرت “استدلال” و “خوداندیشی” داشته باشد. گرچه طبیعت ظرفیت‌های “استدلال” و “خوداندیشی” را در ما نهفته است، ولی شرایط عینی جامعه است که می‌تواند این ظرفیت‌ها را سرکوب‌کرده یا شکوفا کند. اگر این شرایط اجازه‌ی شکوفاشدن این ظرفیت‌ها را ندهد، رشد انسان، از بدو تولد تا دم مرگ، فقط به رشد فیزیکی خلاصه می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر و به‌قول جان لاک، مغز انسان‌ها در آغاز صفحه‌ای سفید یا لوحی پاک بیش نبوده و نتیجتاً تفاوت‌های موجود در باورها و دانش‌های انسان‌ها ثمره‌ی تأثیر محیط است. از این‌رو، یکی از موانع عمده‌ای که بر سر راه فرآیند دیالوگ (در جامعه‌ی ما و چه‌بسا بسیاری از جوامع دیگر) وجود دارد، فقدان نگرش انتقادی است؛ و یکی از موانع عمده‌ای که بر سر راه رشد چنین نگرشی قرار دارد، نهادهایی مانند نهاد آموزش و پرورش است که به‌دلیل سیاسی بودنشان سد راه رشد چنین تفکری می‌شوند. برای پرداختن به این مسأله، ضروری است تا کمی درباره‌ی ویژگی‌های “تفکر انتقادی” صحبت شود. ‌

ویژگی‌های این تفکر را می‌توان در رساله‌ی “نقد خرد ناب” کانت جست‌وجو کرد، زیرا ظاهراً در این رساله است که بحث درباره‌ی “عصر روشن‌گری”3 جای خود را به بحث درباره‌ی “عصر انتقاد”4 می‌سپارد. در حقیقت، مقاله‌ی “روشن‌گری چیست؟5” کانت پیش درآمد بحث‌های دقیق فلسفی او درباره‌ی نقادی خرد ناب می‌شود؛ و در همین بحث‌های اخیر است که عبارت “عصر انتقاد” جایگزین عبارت “عصر روشن‌گری” می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، مفهوم “انتقاد” مترادفی می‌شود برای مفهوم “روشن‌گری.”

در نزد کانت، روشن‌گری، یا همان تفکر انتقادی، دلالت ضمنی بر این دارد که بشر به توانایی فکرکردن برای خود ،آگاه شود. این آگاهی زمانی متجلی می‌شود که انسان بتواند خود را از “قیمومت خودساخته”6 رها سازد؛ به‌عبارت دیگر، افراد تا زمانی که خود را تسلیم قدرت‌های سنتی دولت، کلیسا، و کارهای عامه‌پسند کرده و از “فکرکردن برای خود” ابا دارند، نمی‌توانند به “تفکر انتقادی” مسلح شوند. این به آن معنا نیست که انسان‌ها می‌توانند از تأثیرات ریشه‌ای اجتماعی–فرهنگی آزاد باشند یا تفکرشان کانون امنی تلقی شود که مستقل از این تأثیرات عمل می‌کند. چنین امری از نظر هستی‌شناختی تقریباً غیرممکن است. همه‌ی ما از شرایطی اثر می‌پذیریم که عمل فکرکردن در چارچوب آن صورت می‌گیرد. این فقط بدان معناست که باید در ارتباط با این سنت‌ها و قیدوبندها نگرشی انتقادی داشت و آن‌ها را آگاهانه برگزید، و کورکورانه تسلیم آن‌ها نشد. دراین‌صورت، فکرکردن برای خود (چیزی که کانت آن را reasoning می‌نامد)، حداقل در سطح تصمیم‌گیری برای گسستن از نمادهای قدرت سنتی، مترادف با انتقاد است. تا زمانی که ما کورکورانه به‌دنبال قدرت‌های سنتی حرکت‌کنیم، در مرحله‌ی “خامی و ناپختگی” به‌سر می‌بریم. “خامی و ناپختگی”، در نزد کانت، یعنی این‌که ما نتوانیم، بدون راهنمایی دیگران، عقل خود را به‌کار بیندازیم. “خامی و ناپختگی” یعنی این‌که یک کتاب، جانشین فهم ما؛ یک مرشد، جانشین وجدان و آگاهی ما؛ و یک پزشک ،تعیین‌کننده‌ی رژیم غذایی ما شود.7 درست در چنین شرایطی است که ما نمی‌توانیم وارد فرآیند دیالوگ شویم. فرآیندی که ما در این شرایط وارد آن می‌شویم یک فرآیند مونولوگ است، به این معنا که ما عمل‌کننده‌ی فکر دیگران هستیم. ‌ ‌

به‌عقیده‌ی کانت، عصر انتقاد را می‌توان در شعار حکمت‌آمیز “شهامت استفاده از عقل خود را داشته باشید”8 خلاصه‌کرد. این شعار راهی است که هم فرد به‌روی خود می‌گشاید و هم آن‌را به دیگران می‌نمایاند. چون از یک‌طرف استفاده از عقل و دانستن، مستلزم پرسش است. از طرف دیگر ریشه‌ی خامی و ناپختگی در قبول سلطه‌ی دیگران، بدون کاربرد عقل، معرفی شده است؛ شعار فوق را می‌توان به‌صورت زیر نیز تعبیرکرد: جسارت دانستن و زیرسؤالبردن داشته باشید؛ مسایل را به‌سادگی نپذیرید و در آن‌ها تعمق‌کنید. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گرفت که انتقاد، روندی است که انسان‌ها هم به‌طور جمعی در آن شرکت می‌کنند (دیالوگ) و هم به‌عنوان یک عمل شجاعانه‌ی فردی به تکامل خود می‌پردازند (کشف فضاها و زمان‌هایی که می‌توان از طریق آن از فشارهای فرهنگی خلاصی یافته و خلاقیت فردی را بروز داد.) انسان هم عنصر و هم عامل این فرآیند است. ‌ ‌
کانت، برای نشان‌دادن یکی از مهم‌ترین مشخصات ویژه‌ی “خامی و ناپختگی”، جمله‌ی معروف “فکر نکنید، اطاعت‌کنید” را مثال می‌آورد. به‌نظر او این مشخصه را می‌توان در اَشکال مختلف مقررات ارتشی “خِرَد مورزید! سرگرم مشق‌تان باشید”!، مقررات مذهبی “خرد مورزید! ایمان داشتهباشید”!، و مقررات سیاسی “خرد مورزید! اطاعت‌کنید”! مشاهده‌کرد.9 انسان زمانی به دوره‌ی “بلوغ و پختگی” قدم می‌گذارد که به‌جای این‌که از او بخواهند کورکورانه اطاعت‌کند، به او گفته شود “تا آن‌جا ‌که می‌توانید و درمورد هرچه می‌خواهید خرد بورزید، اما فرمان‌بُردار باش‌ید.”10 ‌ ‌

کانت، برای اثبات این نظر خود، وجه تمایزی میان کاربرد عقل در قلمروهای “خاص( “‌Private) و “عام( “‌Public) قایل می‌شود. وی در مقاله‌ی خود تحت‌عنوان “روشن‌گری چیست؟” نشان می‌دهد که چه‌گونه “فکرکردن برای خود” بر پایه‌ی تضادی پی‌ریزی شده است که میان “عام” و “خاص” وجود دارد. کانت با آوردن مثال‌هایی مانند پیشوای روحانی، مأمور یا مستخدم دولت، و سرباز، محدوده‌ی “خاص” را قلمرویی توصیف می‌کند که در آن مثلاً سرباز دست‌مُزد خود را از راه جنگیدن برای فرمانروا و دفاع از متصرفات او به‌دست می‌آورد. در نزد کانت، در چنین قلمرویی، سرباز مطلقاً اجازه‌ی فکرکردن برای خود را ندارد؛ زیرا با چنین عملی تلویحاً باعث بروز کشمکشی میان “خلوت خود” و قلمرو خاص خودمختاری تشکیلاتی می‌شود که سرباز در آن به خدمت مشغول است. اگر در چنین قلمرویی به سرباز اجازه داده شود که فرمانده‌ی خود را زیر سؤال ببرد، آن‌وقت این امکان به‌وجود می‌آید که یک الزام مخفی روشن‌فکری سد راه انجام وظیفه‌ی او شود. ‌ ‌

در مقابل این، کانت قلمرویی عمومی را قرار می‌دهد که در آن افراد به‌راستی حق استفاده‌ی آزاد از عقل خود را داشته باشند؛ به‌عنوان مثال، اگر همان سرباز بخواهد وقت آزاد خود را صرف نوشتن مقاله‌ای کند که در آن فلسفه‌ی جنگ را زیر سؤال برده و از فلسفه‌ی صلح‌جویی پشتیبانی‌کند، می‌بایست برای انجام چنین کاری کاملاً آزاد باشد– البته تا آن‌جا که خواستار کارهای فته‌انگیز نباشد– به‌عبارت دیگر، افراد زمانی حق فکرکردن برای خود را دارند که در فکرکردن، مسایل عمومی را مد‌نظر قرار دهند. این همان چیزی است که ما از آن به‌عنوان مخرج مشترک خواست همگانی یادکردیم. دراین‌صورت، تفکر انتقادی باعث نوعی گسستگی میان فکر و عمل فکر می‌شود.

در نزد کانت، “کاربرد عقل در قلمرو عمومی می‌بایستی همیشه و در همه‌ی شرایط آزاد باشد؛ و این به‌تنهایی می‌تواند باعث روشن‌گری همه‌ی انسان‌ها شود. درصورتی‌که می‌توان از کاربرد عقل در قلمرو خاص جلوگیری‌کرد، بدون این‌که مانعی بر سر راه پیشرفت روشن‌گری ایجاد کرده باشیم.” 11منظور از قلمرو خاص، قلمرویی است که در آن فرد وظیفه‌ی مشخصی را برای رسیدن به هدفی مشخص، به‌عهده گرفته باشد (مانند پرداخت مالیات توسط یک شهروند، انجام دستور رییس توسط یک کارمند دولت، فرمان‌بُرداری یک سرباز از فرمانده خود، و غیره.) به‌نظر کانت در چنین شرایطی نباید اجازه‌ی خِرَدورزیدن و انتقاد داده شود. ‌ ‌

چنین تعریفی از تفکر انتقادی، یا روشن‌گری، باعث بروز ابهامی در مفهوم کلی “آزادی بیان” شده و مسأله‌ی تفکر انتقادی را به‌عنوان یک مسأله‌ی سیاسی جلوه می‌دهد. پرسشی که در این‌جا مطرح است این است که چه‌گونه می‌توان فهمید که عقل، در قلمرو عمومی، آزادی موردنظر را به‌دست آورده است؟ چه‌گونه می‌توان به این مسأله پی‌برد که جسارت دانستن و کاربرد عقل (در شرایطی که افراد می‌بایستی به حد وسواس مطیع باشند) شکل عملی به‌خود می‌گیرد یا نه؟ درست همین‌جاست که کانت همزمان که عصر روشن‌گری و انتقاد را عصر فردریک کبیر (صاحب قدرت سیاسی زمان کانت) می‌خواند،12 بستن قراردادی را به وی پیشنهاد می‌کند؛ قراردادی که می‌توان آن‌را قرارداد میان تفکر انتقادی و قدرت سیاسی تلقی‌کرد. این همان قراردادی است که میشل فوکو آن‌را قرارداد بین “استبداد خردگرا”13 و “عقل آزاد”14 می‌خواند. به‌عقیده‌ی فوکو، با چنین قراردادی “کاربرد آزاد و مستقل عقل، در قلمرو عمومی، ضامن فرمان‌بُرداری می‌شود، به‌شرط آن‌که اصول سیاسی‌ای که می‌بایستی اطاعت شوند خود را با عقل جهان‌شمول هماهنگ‌گردانند.”

اطاعت محض در قلمرو خاص را نباید صرفاً عدم کاربرد عقل به‌شمار آورد. برعکس، عقل ایجاب می‌کند تا در این قلمرو، که یک قلمرو تشکیلاتی با اهداف گروهی است، الزامات مخفی روشن‌فکرانه‌ی فردی سد راه انجام وظیفه نشود. بنابراین “اطاعت محض” یعنی قبول مسؤولیت و انجام وظیفه در راه رسیدن به یک هدف گروهی و تشکیلاتی. به‌عبارت دیگر گسستگی میان فکر و عمل اجتماعی به‌این معناست که عقل باید همیشه آزاد باشد، منتها در قلمرو تشکیلاتی، با محدودیت‌هایی روبه‌روست که برای پیش‌بُرد اهداف گروهی مجبور به اطاعت می‌شود. این اطاعت محض خود نوعی کاربرد عقل است که می‌توان آن‌را عقل ابزاری یا عقل عملی نامید. از این‌رو، می‌توان چنین نتیجه‌گرفت که گسستگی تفکر و عمل اجتماعی، نشانه‌ای است که سازنده‌ی استقلال (وازاین‌رو آزادی) فرد است، البته فردی که از آغاز عقل‌گرا تصور شده است. درواقع عقل در هر دو قلمرو (چهخاص و چه عام) مسؤول است. اطاعت در قلمرو خاص یعنی کاربرد عقل به‌مثابه قبول مسؤولیت گروهی و تشکیلاتی، و آزادی در قلمرو عمومی یعنی کاربرد عقل به‌مثابه قبول مسؤولیت در برابر بشریت و عقل آزاد.
‌ ‌
در این‌جا نکته‌ی بسیار ظریفی دیده می‌شود که میشل فوکو توجه ما را به آن جلب می‌کند؛ و آن این است که شاید درک فلسفی از استقلال فکر، نشانه‌ای تاریخی از روابط قدرتی باشد که تشکیل‌دهنده‌ی عمل اجتماعی است. از این‌رو، یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی تفکر انتقادی و به تبع آن آزادی اندیشه و بیان، ساختار قدرت سیاسی است؛ زیرا تفکر براساس درکی که از قدرت سیاسی موجود‌دارد، دست به خِرَدورزی می‌زند. به‌همین‌دلیل است که میشل فوکو قراردادی را که کانت با فردریک دوم می‌بندد، قرارداد میان “استبداد خردگرا” و “عقل آزاد” می‌خواند. در نزد وی، کاربرد آزاد و مستقل عقل، در قلمرو عمومی، زمانی می‌تواند ضامن فرمان‌بُرداری شود که اصول سیاسی‌ای که می‌بایستی اطاعت شوند، خود را با عقل جهان‌شمول هم‌آهنگ گردانند. این بدان معناست که اگر صاحبان قدرت‌های سیاسی فقط به‌فکر حفظ قدرت خود باشند و آزادی عقل را نادیده گرفته و خود را با آن هم‌آهنگ نکنند، نمی‌تواند انتظار فرمان‌بُرداری در قلمروهای خاص، برای انجام کارهای گروهی و تشکیلاتی، را داشته باشد. در چنین حالتی اساس اطاعت افراد نه بر عقل و آزادی اندیشه بلکه بر ترس استوار می‌شود. از آن‌جا که ترس بیش‌تر یک امر احساسی– غریزی است تا عقلانی، و واردشدن در فرآیند دیالوگ، با ساختار قدرت، نیازمند کاربرد عقل و آزادی اندیشه است، رابطه‌ی میان توده‌ی مردم و قدرت‌هایی که آزادی عقل را نادیده می‌گیرند همیشه رابطه‌ای یک‌جانبه با ویژگی‌های مونولوگ است. در چنین شرایطی، اساس اطاعت مردم از صاحبان قدرت، نه بر مشروعیت بلکه بر ترس استوار می‌شود. به‌عبارت دیگر، صاحبان قدرت به‌دلیل محدودکردن آزادی اندیشه نمی‌توانند مشروعیتی برای خود کسب‌کنند. سکوت توده‌های مردم، در چنین شرایطی، همیشه گول‌زننده است و این ابهام را برای صاحبان قدرت به‌وجود می‌آورد که این سکوت نشانه‌ای از مشروعیت قدرت آن‌هاست. ‌ ‌

پیش‌تر به این نکته اشاره‌کردیم که یکی از موانع عمده‌ای که بر سر راه فرآیند دیالوگ (در جامعه‌ی ما) وجود دارد، فقدان نگرش انتقادی است، و یکی از ویژگی‌های نگرش انتقادی، تمیز دادن قلمروهای خاص و عام کاربرد عقل است. همچنین، با تکیه بر اندیشه‌ی میشل فوکو، به این نکته اشاره‌کردیم که تشخیص و تمیز این دو قلمرو و کارکرد هریک از آن‌ها، یک امر سیاسی است و در ارتباط با ساختار قدرت سیاسی شکل می‌گیرد. بنابراین یکی از ریشه‌های تاریخی فقدان چنین نگرشی را باید در ساختارهای حکومتی خود و در فرآیند تاریخی آن جست‌وجوکرد. ‌ ‌

دیکتاتوری، در هر لباسی که باشد، سرکوب‌کننده‌ی “آزادی” است؛ و نبود “آزادی”، به‌هر‌شکل آن، محدود‌کننده‌ی خلاقیت‌های فردی و گروهی است. از آن‌جا که خلاقیت تنها از طریق کلام و در فرایند دیالوگ متجلی می‌شود، اگر جلوی کلام و دیالوگ را بگیریم، آگاهانه یا ناآگاهانه، جلوی خلاقیت را مسدودکرده‌ایم.

با نگاهی گذرا به تاریخ “سیاسی” ایران، می‌بینیم که کسانی که در این سرزمین حکومت‌کردند مستبدانی بودند که “مشروعیت‌” آن‌ها نه ناشی از خرد بلکه ناشی از قدرت‌شان بود. همه‌ی حقوق مردم در انحصار دولت‌ها بود و همه‌ی وظایف نیز بر عهده‌ی دولت قرار داشت.16 به‌عبارت ساده‌تر، رابطه‌ی میان صاحبان قدرت و توده‌ی مردم، رابطه‌ای یک‌جانبه بود که از یک‌سو دستورات صادر می‌شد و در سوی دیگر توده‌ها مجبور به اطاعت بودند. در چنین شرایطی، و به‌دلیل نبود آزادی، عقل اجازه‌ی خرد‌ورزیدن را به‌دست نمی‌آورد و از این‌رو فضایی برای شرکت در فرآیند دیالوگ به‌وجود نمی‌آمد. اطاعت در چنین شرایطی نه براساس احساس وظیفه (که همان کاربرد عقل در قلمرو خاص است) و نه براساس قبول “مشروعیت” حکومت است؛ چنین اطاعتی ثمره‌ی ترس است و چون مردم حقی ندارند، احساس وظیفه‌ای نیز در برابر دولت نمی‌کنند. طبیعی است در چنین شرایطی هیچ‌گونه پیشرفتی، چه در بُعد مادی (صنعت و تکنولوژی) و چه در بُعد غیرمادی (اندیشه)، صورت نمی‌گیرد. کاربرد عقل در انحصار قدرت‌های سیاسی قرار می‌گیرد و توده‌های مردم (چه در قلمرو خاص و چه در قلمرو عام) مجبور به اطاعت هستند. این به آن معنا نیست که توده‌ها عقل خود را به‌کار نمی‌برند، بلکه به‌ این معناست که کاربرد عقل آن‌ها نه در راستای نوآوری و خلاقیت بلکه در راستای حفظ بقا و رهایی خود از قدرت تحمیل‌شده از سوی صاحبان قدرت به‌کار می‌رود. عجیب نیست که ما در تاریخ سیاسی ایران و جوامعی نظیر آن، هر چند دهه یک بار، شاهد صف‌آرایی‌های توده‌های مردم در برابر صاحبان قدرت موجود هستیم؛ صف‌آرایی‌هایی که خود را در اَشکال جنبش‌ها، شورش‌ها، و انقلابات متجلی می‌کنند. گرچه این صف‌آرایی‌ها باعث دگرگونی این جوامع می‌شوند، ولی نه باعث ثبات صاحبان قدرت می‌شود و نه باعث آن می‌شود که جامعه به یک ثبات نسبی دست یابد– ثباتی که در آن عقل بتواند آزادانه پروازکند–. ‌ ‌

از این‌رو، و از آن‌جا که دروغ ثمره‌ی ترس است، توده‌ها همیشه و برای حفظ بقای خود به حکومت‌های خود دروغ‌گفته‌اند، و “مشروعیت” صاحبان قدرت را، برای مدتی کوتاه و تا زمانی که آن‌ها تضعیف نشده‌اند، به دروغ تأییدکرده‌اند. در این‌گونه جوامع، دره‌ای میان فرهنگ رسمی (یعنی فرهنگی که موردتأیید صاحبان قدرت است) و فرهنگ واقعی (یعنی فرهنگی که توده‌ها آن‌را قبول دارند) به‌وجود می‌آید. هرچه این دره عمیق‌تر باشد، دروغ و تزویر و ریا بیش‌تر شایع می‌شود. در این شرایط، خلاقیت مردم در تمییز میان خلوت خانوادگی خود (که در آن بنابر فرهنگ واقعی جامعه عمل می‌شود) و قلمرو همگانی (که در آن فرهنگ رسمی تحمیل می‌شود) تجلی می‌یابد. به‌همین‌دلیل است که مردمی که در این‌گونه جوامع رشد می‌کنند، از هوشی سرشار و ذهنیت پیچیده‌ای برخوردارند و نمی‌توان به‌راحتی ارتباطی با ویژگی دیالوگ با آن‌ها برقرارکرد. در فرآیند گفت‌وگو با این افراد، به‌سختی می‌توان فهمید که آیا آن‌ها نظر واقعی خود را می‌گویند یا این‌که به‌دلیل ترس و برای رضایت صاحبان قدرت، سخن خود را در حجاب نگه می‌دارند و “چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.” ‌ ‌

تداوم تاریخی چنین وضعیتی، باعث آن شده است که دروغ‌گفتن در جامعه‌ی ما درونی شده و مردم به خود نیز دروغ می‌گویند. خلاقیت این توده‌ها، فقط در راستای بقای خود به‌کار می‌رود و ابزاری که برای حفظ این بقا در اختیار آن‌ها است همانا دروغ‌گفتن به صاحبان قدرت است: وزیر به شاه دروغ می‌گوید، معاون وزیر به وزیر، کارمند دولت به رییس خود، دانش‌آموز و دانشجو به معلم و استاد خود، و غیره. به‌عبارت دیگر، ارتباط میان افراد نه یک ارتباط با ویژگی‌های دیالوگ بلکه ارتباطی است با ویژگی‌های مونولوگ. در این‌گونه ارتباطات آن‌چه حکم‌فرما است کرنش‌کردن در برابر قدرت است، چرا که بقا، و نه خلاقیت و نوآوری برای بهتر زیستن، تنها اصل موجود به‌شمارمی‌آید. به زبانی دیگر، رفتارها و اندیشه‌های انسان، در این‌گونه جوامع، نه توسط عقل (که قلمرو مسؤول انسان است) بلکه توسط غرایز (که قلمرو نامسؤول انسان است) هدایت می‌شود. از این‌رو، مسؤولیت و احساس وظیفه، معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا عقل، که قلمرو مسؤول است، آزادی خِرَدورزیدن را ندارد. ‌ ‌

در این‌گونه جوامع، صاحبان قدرت نیز برای کارهایی که انجام می‌دهند، مسؤولیتی احساس نمی‌کنند؛ زیرا خود را پاسخ‌گوی کسی نمی‌دانند. از این‌رو، می‌توان چنین نتیجه‌گرفت که خِرَد حاکم، در این‌گونه جوامع، “خِرَد دولتی” است که اساسش نه بر عقل بلکه بر قدرت استوار است. به‌عبارت دیگر، اعمال و اندیشه‌های صاحبان قدرت نیز توسط غرایز، که همان قلمرو نامسؤولاست، هدایت می‌شود. آنان نیز فقط به‌فکر حفظ قدرت خود هستند و از این‌رو نمی‌توانند به اهمیت آزادی عقل پی‌ببرند.‌ادامه مطلب

سه شنبه 4 خرداد 1395

تحلیل تاریخى دشواره هاى توسعه در ایران

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    


بحث توسعه طبیعتاً بحث بسیار پیچیده اى است و بسیارى ازمسائلش را ما واقعاً نمى شناسیم یا بنده نمى دانم. لذا بحث نظریه پردازى هست، کوشش در این است که یک مسأله بسیار کوچکى را به هر حال یک مقدارى مهم سازى بکنید که شاید بهتر بتوانیم آن را بفهمیم و روى آ ن عمل کنیم. ولى اینکه این فرآیند چه هست؟ اولاً این فرآیند به طور قطع و یقین به نظر مى آید که از مراحلى مى گذرد. یعنى این طور نیست که مثلاً بشود واقعاً برخى از این مراحل را رها کرد. تجارب ۳۰۰ سال گذشته که مطالعه شده و براى اینکه آدم بداند که در هر مرحله چه مى توان کرد. حتماً باید این مراحل را بشناسیم. براى مثال تاریخ ایران را نگاه کنید.

انقلاب مشروطیت شاید پایان مرحله اول توسعه ایران است وگرنه این داستان مشروطیت خواب نما شدن نیست. ولى مشروطیت یعنى پى آن نظام درحال موریانه خوردن است. اما در انقلاب مشروطیت آن نظام سیاسى کلاً حذف مى شود. یعنى پایان یک مرحله است. مرحله دوم، مرحله «پى ریزى نظام مدرن» است. ایران هنوز در این مرحله مانده است. در این مرحله دوم آنچه که اتفاق مى افتد معیار اساسى ایجاد یک ساختار حکومتى توسعه اى است. ایران از مشروطه شروع کرده و هنوز از آن بیرون نیامده و توضیح داده خواهد شد که این جریانها غیر از ایران پیش رفت. در این مرحله در ایران چون ساختار سیاسى به هم ریخته نهادهاى جدید شروع به جوانه زدن مى کنند شما از مشروطه به بعد هم نگاه بکنید. در نظام قدیم صرافى بود، نظام بانکدارى شروع مى کند. نظام آموزشى نوین ، نظام ارتش نوین ، نظام ثبت اسناد، نظام دادگسترى ، نظام سکونتى و شهرهاى جدید شروع مى شود و نظام خانواده جدید و … این جوانه زدن نهادهاست، هیچکدامشان در مرحله دوم به سرانجام نمى رسند. یعنى این فرآیند دراقتصاد و در درآمد سرانه زیاد نمایان نیست. ولى این مرحله زمانى پایان مى گیرد که شما یک حکومت توسعه اى پیدا کرده اید. یعنى حکومتى که در آن نظم، هدایت فنى پیدا مى کند. این حکومتها را کره پیدا کرده، ما نتوانسته ایم. به دلایل تاریخى در ایران اتفاقاتى افتاد و سیستم هاى ما رابه هم زد. مرحله سوم «مدرن شدن مبناى تولید» است. یعنى بعد از اینکه حکومت درست شد، حالا شروع مى شود کارخانجات و … و تب سرمایه گذارى جامعه را مى گیرد. هنوز تولید سرانه بالانرفته است. ولى تب سرمایه گذارى سرتاسر جامعه را گرفته است. زیربناسازى، راه سازى، سدسازى و… و زمانى که مبناى تولیدى مدرن شد این مرحله تمام شده و مرحله چهارم فرا مى رسد که «بلوغ فنى» است. در مرحله چهارم است که در اقتصاد مبناهایى را که ساخته شده بود شروع مى کند به رقابتى شدن، بین المللى شدن و اقتصادى شدن، تولید حالا شروع مى کند خودش را نشان دادن، یعنى آنچه که شما در تایوان مى بینید. این مرحله است که دو یا سه دهه طول مى کشد و بعد از این تازه مرحله نهایى است که « تولید ومصرف انبوه » است و رفاه از اینجا تازه شروع مى شود. درآمدهاى سرانه خیلى بالاست، درآمد تولید سرانه معمولاً تا آخر مرحله سوم خیلى رشد نمى کند. در مرحله چهارم هم تولید سرانه شروع مى کند به رشد ملموس کردن.
در مرحله پنجم هست که به استانداردهاى استفاده از ظرفیت مى رسد. این زمانهایى که اشاره شد شما قطعاً با کاربرد پژوهش وکشف قوانین علمى، فرآیند زمان را کوتاه مى کنید. به همین دلیل هم هرفرآیند توسعه نسبت به فرآیند قبلى کوتاهتر شده است . در کتاب اقتصاد جهانى که در سال ۱۹۹۰ م چاپ شده، ۲۵۰سال تجربه این تحول تاریخى در کشورهاى مختلف را با آمار و رقم و … آورده ودر این کتاب هم حدود ۳۰ مورد مطالعه شده که یک مورد هم ایران است. مسلماً مى شود زمان را کوتاه کرد، ولى راه میانبرى وجودندارد. ایران هم مسأله مهمى که برایش اتفاق افتاد این بود که زود وارد مرحله دوم شد.
ماو ژاپن تقریباً فرآیندهاى توسعه مان با هم شروع شد وتا انقلاب مشروطه هم واقعاً خیلى عقب نبودیم. ولى بعد به دلایل تاریخى که در سرزمین ما اتفاق افتاد بحث نفت، بحث انقلاب شوروى در شمال و… اتفاقاتى درایران افتاد که مراحل بعدى در هم ادغام شد، یعنى ما مثلاً قبل از اینکه دولت توسعه اى را بتوانیم سامان بدهیم نفت به ما اجازه داد تا سرمایه گذارى هاى وسیعى را انجام دهیم. قبل از اینکه وارد بلوغ فنى بشویم، گسترش وجهش درآمد نفتى سالهاى ۵۲ تا ۵۶ به ما اجازه داد که خواب مصرف انبوه را ببینیم و ۵ـ۴ سال این را تجربه بکنیم و کردیم. ایران وضعیتش مثل فردى است که خواب شیرینى مى بیند و وقتى بیدار شد، مایل نیست به خودش بقبولاند که خواب بوده و دنبال این است که بگوید آن واقعیت بود. سالهاى ۵۲ تا ۵۶ ایران واقعیت بود. ما در دوره اى زندگى مى کردیم که تلویزیون رنگى را با قیمت بسیار پایین مى فروختند و مردم مى گفتند تلویزیون رنگى مى خواهیم چه کار؟ یعنى درآمد نفتى زیر دو میلیون دلار سال ،۵۱ در سال ۵۶ مى شود بیست و چهار میلیارد دلار ظرف چهار ، پنج سال. مثلاً با حقوق ماهانه یک کارشناس خوب مى تواند سه بار در ماه به لندن برود و برگردد. قیمت هاى نسبى مطرح است . ایران عدم تعادل درونش مى آید و این عدم تعادل سیستم را به هم مى زند. به این دلیل هست که ایران همراه هند قدیمى ترین تجربه برنامه ریزى توسعه دنیا را دارد. یعنى برنامه ریزى توسعه در ایران و هند در حدود ،۵۴ ۵۵ سال عمر دارد و خود برنامه ریزى توسعه هم بیش از ۵۶ سال عمر در دنیا ندارد. ولى اگر شما وارد ریز برنامه ریزى توسعه ایران بشوید مى بینید در ۵۴ سال گذشته فقط ده سال یا دوازده سال برنامه ریزى واقعى داشته است، یعنى برنامه اول ۱۳۲۷ تصویب مى شود که بدون فاصله به فرآیند ملى شدن صنعت نفت مى خورد تا ۱۳۳۴ گرفتار کودتا هستیم . برنامه اول ظاهراً هست ولى عملاً نیست و توسعه مى خواهد شکل بگیرد و ۷ سال اینجا از دید برنامه توسعه حذف مى شود . کودتا مى شود و بعداز کودتا برنامه دوم ۷ ساله مطرح مى شود و تا سال ۴۱ بازهم یک مجموعه پروژه است که کشور را آرام کنند و مقدماتى ساخته مى شود که فقط برنامه سوم و چهارم توسعه درست اجرا و طراحى مى شود و در آن دو برنامه هم به شدت اقتصاد رشد مى کند. طى آن دوبرنامه سالانه ۹%به قیمت ثابت رشد اقتصادى با تورم هاى زیر ۵% داریم. وارد برنامه پنجم که مى شویم، برنامه ریخته شده وناگهان جهش نفتى اتفاق افتاده وسیستم برنامه ریزى به هم مى ریزد. برنامه ریزى براى کمبود منابع است. تخصیص منابع کم در جهت اولویت توسعه اى است ولى از سال ۵۲ منابع کم نیست، زیاد هم هست. برنامه نمى خواهیم . دوران تمدن بزرگ از دید شاه و توهم بزرگ از دید ایران شروع مى شود و خود شاه مى خواست تمدن بزرگ را ۵ ساله درست کند ومدام هم مى گفتند چرا ایران دراین پنج سال سوئیس و ژاپن و… نیست. توهم بزرگ شروع مى شود و برنامه ریزى از بین مى رود. در ۵۴ سال برنامه ریزى ایران ۱۰ الى ۱۲سال برنامه ریزى منسجم داریم ودر خیلى زمینه هاى دیگر نیز مسأله همین است. فرآیند توسعه یک فرآیند بلندمدت است. از مراحل رد مى شود واین زمان به تدریج کوتاه مى شود همراه با به کارگیرى یافته هاى علم مى شود کوتاهش کرد مشروط براینکه محدود به مراحل خاصى بشود. مثلاً شما فروپاشى جامعه کهن را نمى توانید تسریعش کنید .
اصلاً در جوامعى مثل جوامع ما که این همه از علم وپژوهش صحبت مى شود نشاندهنده این است که این بحث هنوز در فضاى جامعه نهادینه نشده است . کدام جامعه پیشرفته را شما سراغ دارید که هفته پژوهش داشته باشد؟ زیرا جزو فرهنگ و زندگیشان است درایران سمینارى من ندیدم که هفته سماور و چاى و صبحانه باشد. زیرا جزو زندگى مان است. نه بحث مى خواهد نه سمینار . زمانى گفت وگو است که یا قرار است حذف شود یا قرار است ایجاد شود و با این همه صحبت از روز پژوهش وارزش اندیشمندان ، فرهیختگان و… باید وجودمان پاک شود ولى وقتى وارد فرآیند سرمایه گذارى مدرن شوید، وارد بلوغ فنى ، قوانینى دارد که در فرهنگ نیست در ساختار عینى وملموس است و راحت مى شود تحقیق کرد . ما مى توانیم خانه اى را که دوست نداریم راحت خراب کنیم و سریع هم بسازیم ولى ایده اى که خانه را مى سازد و به راحتى نمى توانیم جابه جا کنیم . آن زمان مى خواهد . اگر تایوان و دیگر کشورها به سرعت مراحل را پیش مى روند براى اینکه مراحل گذشته است. جامعه آمریکا را نگاه کنید، در جامعه آمریکا که بیش از ۱۰۰سال تجربه وجودندارد، تعداد سال محدودى است. این کشور به مفهوم جدید تاریخ ندارد. ولى تحول فرهنگى اش را آن مردم که رفتند آنجا قبل از پروسه گذرانده اند وبعد با سرعت جلو آمدند. یعنى وقتى مى  رسیم به مراحل سرمایه گذارى مدرن و بلوغ فنى و… به سرعت جلو مى رود. مشکل در مراحل قبلى است . الآن جامعه خودمان را نگاه مى کنیم، من واقعاً این طورى حس مى کنم. من روزنامه زیاد نمى خوانم زیرا حس مى کنم در یک دنیاى جنگ روانى هستیم. بحث من چپ و راست نیست و طورى به نظر مى آید که اگر قرار بود برنامه ریزى بشود، که ما در جنگ روانى و بحث فوبیا وترس باشیم بهتر از این هم نمى شد رفتار کنیم همه ما هم با حسن نیت این کار را مى کنیم. این داستان همان تحول فرهنگى است. بنابراین فرآیند مرحله اى است. برخى مراحل بسیار طولانى است. نمى شود کوتاهشان کرد. برخى مراحل کوتاهتر مى شوند. هر مرحله را اگر بفهمیم بهتر مى توانیم در آن مرحله کارى کنیم
اگر بتوانیم درک کنیم کجاییم؟ مى توانیم سیاست واقع بینانه بگیریم . باید تمام این مجموعه را در نظر گرفت. حالا باید دید مى شود از این الگوها تقلید کرد یا خیر؟ در کار علمى کردن، الگو قابل تقلید نیست. قوانین علمى ثابت شده است. مثلاً تولید برق قانونش ثابت است. اما الگو یعنى شیوه هاى عمل براساس شرایط زمان و مکان خاص شکل مى گیرد. قوانین ثابت است. در توسعه هم این است شما نمى توانید از مکانیزم هاى عملى مثلاً ژاپن استفاده کنید مگر شرایط زمانى و مکانى شما هم با آن یکسان باشد. ولى حتماً اگر قرار است توسعه پیدا بکنید، باید نهادسازى حکومت توسعه اى شکل بگیرد. بدون این شدنى نیست، بدون اینکه مثلاً آموزش ابتدایى ایران زیر و رو شود، محال است توسعه شکل بگیرد. آموزش ابتدایى باید بچه ها را اجتماعى بکند.یعنى آموزش ابتدایى باید چنان سامان بگیرد که زیباترین خاطرات زندگى ما در مدرسه باید باشد، زیرا به محض اینکه شنیدیم کتاب، این به صورت فرهنگى در درون مان مثل این باشد که بشنویم گل و مادر وعشق وبهار و لطافت و بشنویم زلالیت آب. یعنى احساس خشنودى به ما دست بدهد و به طرف کتاب جذب بشویم. یعنى در دنیاى توسعه یافته از بس که تنها و بیچاره است کتاب در جیبش است؟ یا اصلاً کتاب زندگیش است؟ دوستش دارد. در مدرسه ابتدایى نمى توان به بچه گفت که برو خانه و صد مرتبه بنویس من معلم را دوست دارم و علم خیلى مهم است و صد مرتبه مى نویسد واز علم منزجر مى شود چون بچه است مى خواهد بخوابد و بازى کند و این خاطره در ذهنش باقى مى ماند. سرکلاس قرآن ما بچه ها را با شلاق تنبیه مى کنیم این چه جورى مى خواهد به علم وابسته بشود و چه جورى آن دو پایه جامعه جدید یعنى عقل وعلم مى خواهد جا بیفتد؟
ببینید اینها یک قانون است که شما آموزش ابتدایى تان باید طورى متحول بشود که بچه اصلاً با شور و عشق برود آن جا دوستش داشته باشد. ولى این که چه جورى و الگویش چه باشد. ببینید در همین رابطه شما نگاه کنید انگلستان ، یک الگو دارد تا ۱۳ سالگى اصلاً کلاس امتحان ندارد. بچه کلاس اول و دوم نیست، کلاس ۵ سال و ۶ سال و ۹ سال و ۱۰ ساله است کسى رد نمى شود، کسى تجدید نمى آورد. یک سیستم خاص دارد. ژاپن مى روید، همین سیستم آموزش را جور دیگرى درست کرده ولى توى کتابهاى آموزشى ابتدایى ژاپن دستورالعمل که نگاه مى کنید مى بینید به معلم ابتدایى مى گوید که اگر ۱۰ روز یا یک هفته نمى توانید توى کلاس ابتدایى گل تازه،گلدانهاى تازه بگذارید آن کلاس را تعطیل کنید. بچه ها را نگذارید یک جا بنشینند، این جورى یک تحول بدهید. بعد فلان کنید، چه کار کنید، بالاخره سیستم آلمان یک جور دیگرى درست مى کند. الگو این نیست که در ایران ما بتوانیم الگوى ژاپن را بگوییم درست است یا الگوى انگلیسى؟ ولى اصل در همه اینها یکسان است. اصل این است که یک آموزش پایه داریم که کودک را اجتماعى مى کند. در تمام سال اول در انگلستان حتى ۲۸ حرف الفبا را به بچه یاد نمى دهند. آگاهانه یاد نمى دهند، نه اینکه بلد نباشند، ما ۶ ماهه بچه مان را مى خواهیم کارى کنیم که روزنامه بخواند، پدر بچه در مى آید. شب و روز با مشق و با چى و با چى و…
آنها شش ماه اول بچه را مى برند شهردارى را ببیند، پلیس را ببیند. فلان جا این کار را بکن، این جا این کار را بکن، اصلاً مفاهیم اجتماعى را با سیستمهاى آن آموزش مى دهند. ببخشید من خیلى دارم وقت مى گیرم، عرایضم را ختم کنم. گفتنى در این رابطه زیاد است. خلاصه عرض من این است، الگو قابل تقلید نیست، الگو براساس شرایط زمان و مکان شکل مى گیرد و این جاست که پژوهش و فکر و عقل و این چیزها را مى خواهد ولى قانون ثابت است یعنى اگر نظام آموشى ما اصلاح نشد، توسعه اتفاق نمى افتد. حالا میلیاردها دلار پول بیاورید وآوردیم توى ایران، اصلاً جلوى چشم ماست. یعنى توى ۳۰ سال گذشته در ایران حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار از بخش نفت برداشت کردیم. مى گوییم پول کم است یعنى بخشى را خودمان مصرف کردیم به صورت مصارف، بخشى را پولش را گرفتیم و این هزار میلیارد را بالاخره مصرف کردیم و بخش عمده اى سرمایه گذارى کردیم اما تولید سرانه ما ثابت مانده در بهترین حالت. یعنى نشان مى دهد که توسعه در گرو این بحثها نیست، در این مراحلى را که ما هستیم اگر مراحل فرهنگى و… ساخته شد بله حالا یک دلار سرمایه گذارى مى کنید ده دلار سود مى برید. به هر حال قوانین را همان طور که شما فرمودید باید با حوصله رفت دید چه هست، در حدى که کشف شده مطالعه کرد و به کار گرفت. زمان کوتاه مى شود. دنبال تقلید نباید بود ولى دنبال رسیدن به رعایت قانونمندیهاى علمى در این رابطه باید بود.

منبع: روزنامه ایران ۲۴ اردیبهشت ۸۳

برگرفته از :

تحلیل تاریخى دشواره هاى توسعه در ایران :: حسین عظیمی


سه شنبه 4 خرداد 1395

میرزا ملکم خان و دغدغه توسعه

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

ملکم بى قانونى، برخوردهاى سلیقه اى و نشناختن حقوق متقابل حکومت و مردم را نیز به عنوان یکى از عوامل اصلى ظلم و فساد در جامعه ایران مى داند: «حکم دولت باید تنبیه مخالف آن مشخص باشد. تنبیه باید پیش از وقوع تقصیر به حکم قانون مخصوص مشخص شده باشد. هر تنبیهى که بعد از وقوع تقصیر مشخص شود، عین ظلم است… در لندن هر فعله اى مى داند که جزاى فلان تقصیر چه خواهد بود. در ایران هیچ وزیرى نیست که بداند فلان مقصر را چطور تنبیه خواهند کرد.»

بخش اول
اگر جوهره مدرنیته را «اندیشه انتقادى» بدانیم و نقطه شروع نوزایش و پیدایش تمدن جدید غرب را نقد همه جانبه سنت، فرهنگ و باورهاى تاریخى قلمداد کنیم، آنگاه باید اذعان کرد که براى دستیابى به توسعه بومى و ملى و پرهیز از تقلید ناآگاهانه از الگوهاى غربى و شرقى ضرورى است مدرنیته اى از جنس ایرانى پدید آوریم. لازمه این کار آن است که به نقد گذشته هاى تاریخى خود بپردازیم و سره آن را از ناسره جدا کنیم، آنچه را واگذاردنى است آگاهانه واگذاریم و آنچه را برگرفتنى و احیا کردنى است آگاهانه برگیریم و بر بنیان محکم مبتنى بر فرهنگ بومى پایه هاى تمدن جدید ایرانى را بنا کنیم. در این میان نقد متفکران و اندیشمندان جایگاهى یگانه خواهد داشت، کسانى که با اندیشه خود دوره و زمانه خویشتن را ساختند و زمینه ساز تحولات فرهنگى و اجتماعى شدند. از سوى دیگر «دوران مشروطیت» در تاریخ تحولات سیاسى و اجتماعى معاصر ایران جایگاه ویژه اى دارد که عدم درک آن شناخت دقیق زمانه کنونى را نیز غیرممکن مى کند. در این مجال کوشیده ایم با مرور آرا و اندیشه هاى میرزا ملکم خان ناظم الدوله رئوس دیدگاه هاى او را بررسى کنیم، باشد تا زمینه اى براى نقد و بررسى دیدگاه ارائه شده در مجالى دیگر فراهم شود. در مقاله حاضر تلاش شده است صرف نظر از برخى قضاوت هاى موافق و مخالف درباره میرزا ملکم خان و با مراجعه به اصل نوشته هاى او تصویرى کلى به دست داده شود. در همین جا لازم مى دانم به سهم خود از زحمات جناب آقاى حجت الله اصیل که مجموعه رساله هاى میرزا ملکم خان را در قالب کتابى جامع و وزین به چاپ رسانده است تشکر کنم. توضیح اینکه براى کاستن از ارجاع مکرر به کتاب مذکور عناوین رساله هاى میرزا ملکم خان در داخل پرانتز ذکر شده است.
• الف- زندگى
میرزا ملکم خان (ناظم الدوله) فرزند میرزا یعقوب در سال ۱۲۱۲ ه ش (۱۸۳۲ میلادى) در جلفاى اصفهان متولد شد. در سال ۱۲۲۲ ه ش و در ده سالگى براى تحصیل به فرانسه رفت و در مدرسه ارمنیان پاریس مشغول به تحصیل شد. سپس در رشته سیاست و اقتصاد به تحصیل خود ادامه داد و در سال ۱۲۳۰ ه ش (۱۸سالگى) به تهران بازگشت و در وزارت خارجه به عنوان مترجم شاغل به کار شد و همزمان در مدرسه دارالفنون نیز تدریس مى کرد. در سال ۱۲۳۶ ه ش (۲۴سالگى) در اولین تجربه مهم سیاسى زندگى اش به همراه فرخ خان امین الدوله غفارى براى شرکت در مذاکرات صلح با انگلستان به پاریس سفر کرد. پس از بازگشت به ایران در حدود سال هاى ۱۲۳۸ تا ۱۲۴۰ ه ش (۲۶ تا ۲۸ سالگى) اقدام به تاسیس فراموشخانه کرد. در همین سال ها نخستین مکتوبات خود (دفتر تنظیمات، رساله رفیق و وزیر، مجلس تنظیمات و دفتر قانون) را به رشته تحریر درآورد. در سال ۱۲۴۱ ه ش. (۲۹ سالگى) ناصرالدین شاه که از طرح مباحث آزادیگرایانه و قانونخواهانه وى در فراموشخانه بیمناک شده بود، با تعطیلى فراموشخانه او و پدرش را به بغداد تبعید کرد. وى بعداً به استانبول رفت و تا سال ۱۲۵۰ ه ش (۳۸ سالگى) در تبعید ماند و برخى از آثار خود نظیر رساله دستگاه دیوان و گفتار در رفع ظلم را در این دوره تدوین کرد. با سپرى شدن این دوره و با تلاش میرزا حسین خان سپهسالار از تبعید بازگشت و به سمت مشاور صدراعظم منصوب شد. در ۱۲۵۲ ه ش (۴۰سالگى) به سمت وزیرمختارى ایران در لندن منصوب شد و در همین سال کتابى در احوال و اقوال پیامبر اسلام (ص) منتشر کرد. در سال ۱۲۵۶ ه ش (۴۴سالگى) سرپرستى مذاکرات هیات ایرانى در برلن را براى بازگرداندن ناحیه قطور که به اشغال عثمانیان درآمده بود، بر عهده گرفت و این مذاکرات را با موفقیت اداره کرد که به پاس این تلاش پس از بازگشت به ایران ملقب به «ناظم الدوله» شد. در سال ۱۲۶۸ ه ش (۵۶سالگى) هنگامى که به خاطر ماجراى امتیاز لاتارى مورد بى مهرى ناصرالدین شاه و صدراعظم او امین السلطان قرار گرفته بود، براى انتقامجویى از آنها روزنامه قانون را در لندن راه اندازى کرد و اندیشه هاى آزادیخواهى و قانون طلبى را با جدیت بیشترى در آن پیگیرى کرد. در سال ۱۲۷۴ ه ش (۶۲سالگى) پس از قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانى، رساله اشتهارنامه اولیاى آدمیت را نوشت و با جانشین شاه مقتول یعنى مظفرالدین شاه از در دوستى درآمد. در سال ۱۲۷۷ ه ش (۶۵سالگى) به آخرین سمت خود یعنى سفیرکبیرى ایران در ایتالیا منصوب شد و در همین سال انتشار روزنامه قانون را پس از حدود ۴۵ شماره متوقف کرد. در سال ۱۲۸۴ (۷۲ سالگى) در حالى که حرکت بزرگ انقلاب مشروطیت آغاز مى شد، او نیز کتابچه نداى عدالت را به رشته تحریر درآورد. ملکم تا دو سال بعد از پیروزى انقلاب مشروطیت یعنى ۱۲۸۷ ه ش در آخرین سمت خود باقى ماند و در این سال در سن ۷۵ سالگى در سوئیس درگذشت.
• ب- اندیشه ها
۱- انتقاد از اوضاع جارى
ملکم در بخش هاى وسیعى از آثار و نوشته هاى خود ضمن انتقاد از سیاست هاى حاکم و نحوه اداره امور توسط کارگزاران حکومت، فساد حکومت ایران را امرى بنیادى و مربوط به کل ساختار سیاسى موجود مى داند که باید فراتر از تک تک کارگزاران مورد توجه قرار گیرد. به عقیده وى «ویرانى ایران از وضع امور است نه از معایب اشخاص.» (اشتهارنامه اولیاى آدمیت)
علاوه بر آن از کوته نظرى حاکمان در جهت اصلاح روند امور نیز گله مند است و مى گوید: «وزرا و سلاطین ما هر وقت به خیال نظم دولت افتاده اند همان عهد خود را … دیده اند. مادامى که وجود ایشان باقى مانده یک نوع نظمى هم در دولت بوده است. همین که شخص ایشان از میان رفته است از نظام ایشان هیچ اثرى باقى نمانده است.» (دستگاه دیوان)
ملکم بى قانونى، برخوردهاى سلیقه اى و نشناختن حقوق متقابل حکومت و مردم را نیز به عنوان یکى از عوامل اصلى ظلم و فساد در جامعه ایران مى داند، «حکم دولت باید تنبیه مخالف آن مشخص باشد. تنبیه باید پیش از وقوع تقصیر به حکم قانون مخصوص مشخص شده باشد. هر تنبیهى که بعد از وقوع تقصیر مشخص شود، عین ظلم است… در لندن هر فعله اى مى داند که جزاى فلان تقصیر چه خواهد بود. در ایران هیچ وزیرى نیست که بداند فلان مقصر را چطور تنبیه خواهند کرد. هر رئیس در هر موقعى به هر شخصى موافق میل ملاحظات خود یک تنبیهى وضع مى کند و حال اینکه اول شرط حکمرانى و اولین بنیان عدالت این است که تنبیهات دولتى پیش از وقت مشخص و در هر مقام و در حق هر کسى تغییرناپذیر باشد.» (دفتر قانون) «عموم کارگزاران دولت… خود را نسبت به رعیت مکلف نمى دانند… رعیت ما به هیچ وضع نمى داند که از دستگاه دیوان چه باید بخواهد و از آن طرف دستگاه دیوان هیچ نمى داند که به رعیت چه باید بدهد. به واسطه این اغتشاش حقوق دیوان و رعیت تکالیف طرفین نیز مبهم و مغشوش مانده است.» (دفتر قانون)
ملکم آلودگى درباریان به رشوه (یا به تعبیر او مداخل)، فروش مناصب دولتى و رواج تملق را نیز از جمله مفاسد بارز حکومت هاى دوران قاجار دانسته و معتقد است: «فروش منصب و حکومت پست ترین خبط ها و بالاترین بلاهاى دولت است.» (دستگاه دیوان) «زهر تملق در ممالک آسیا همیشه اسباب کورى امرا و بدترین طاعون سلطنت بوده است.» (اشتهارنامه اولیاى آدمیت)
۲- موانع معرفتى و اجتماعى توسعه
عقب ماندگى جامعه ایران مسئله اى است که بخش بزرگى از آثار ملکم صرف تبیین علل و عوامل آن شده است و ملکم براساس شناخت خود از اوضاع اجتماعى و فرهنگى ایران به تناسب راه حل هایى را نیز براى برون رفت از چنین وضعیتى پیشنهاد کرده است. وى در نخستین مرحله بى توجهى وزرا و کارگزاران حکومتى را به مسئله عقب ماندگى مورد نکوهش قرار مى دهد و از اینکه درک درستى از وضعیت فلاکت بار جامعه در میان آنها وجود ندارد گله مند است: «وزراى ایران قدمت تاریخ ایران را سد جمیع بلاها مى دانند. هرچه فریاد مى کنى سیل رسید مى گویند سه هزار سال است همین طور بوده ایم و بعد از این هم خواهیم بود.» (دفتر تنظیمات)
ملکم نشناختن حقوق متقابل مردم و حکومت و مسئولیت گریزى افراد جامعه را یکى دیگر از عوامل عقب ماندگى ایران مى داند و به این نکته اشارت مى دهد که پیدایش نظم در جامعه محصول مشارکت آحاد افراد و مسئولیت پذیرى تک تک اعضاى جامعه است، حال آنکه مردم توقع دارند که چنین نظمى توسط حاکمیت در جامعه اعمال شود، «آفتاب عدالت در یک ملک طلوع نمى کند مگر وقتى که اهل آن ملک به حفظ حقوق آدمیت خود را مستحق عدالت ساخته باشند. ما در این ملک… جمیع حقوق زندگى را به دیگران تسلیم کرده ایم و به امید یک خیالى به من چه را اختراع کرده ایم. وقتى گمراهى یک ملک به جایى برسد که ادنى حق زندگى خود را از ترحم دیگران گدایى بکند، در آن ملک چه توقع عدالت چه امید زندگى؟» (نداى عدالت) «هرگز نباید خود را مستغنى از خدمت دولت خود بدانیم… همه مى گوییم: به من چه؟ من کیستم که ناظم دولت باشم؟ تا این به من چه در ایران متداول است، پادشاه همیشه در خیالات ترقى تنها خواهد بود.» (دستگاه دیوان)
بى توجهى به علوم اجتماعى و سیاسى در اداره جامعه و مبنا نبودن دانش و شایستگى علمى افراد براى احراز مناصب دولتى، از دیگر بلایایى است که از نظر ملکم باعث فساد دستگاه حکمرانى ایران شده است؛ «در ایران بدون هیچ علم مى توان حتى وزیر شد. قیمت سرتیپى پانصدهزار تومان است و در پانزده سالگى مى توان سردار شد… من از این رسوم ایران تعجبى ندارم. تعجب من در این است که با چنین اوضاع مى خواهیم در پاریس سفارت داشته باشیم، با انگلیس بجنگیم و با روس برابرى کنیم… قانون بگذارید که هیچ کس به فلان منصب نخواهد رسید مگر به شرط علم و به تحصیل فلان استحقاق و این قانون را یک سال مجرى بدارید و آن وقت ببینید که در ایران چه نوع استعداد بوده است.» (دستگاه دیوان)
نقد مهم دیگر ملکم به اولیاى امور این است که وقتى حاکمان ایران در مواجهه با کشورهاى متمدن به ضعف و عقب ماندگى خود پى برده اند باز به جاى تامل در ریشه یابى این تفاوت ها و پیدا کردن علت اصلى توسعه نیافتگى، فقط مجذوب مظاهر تمدن شده اند و تصور کرده اند که با تغییر برخى ظواهر مى توان به قافله تمدن رسید؛ «سبب (عدم ترقى ایران) این است که وقتى اولیاى دولت درصدد اخذ تنظیمات فرنگ برآمدند، اصول نظم را به هیچ وجه ندیده، حواس خود را منحصر به تقلید فروعات کردند و هرچه در اخذ فروعات بیشتر اهتمام کردند، از اصول نظم دورتر افتادند. ما یک خانه داریم که بنیانش کلاً معیوب و خراب است و بى اینکه در خیال تعمیر باشیم در بالاخانه هاى مخروبه از یک سمت نقاشى متصل مى کنیم و از سمت دیگر خراب مى شود… به واسطه نداشتن علم نمى توانید اصول نظم را درک کنید… این عجز شما در درک اصول نظم باعث ذلت ایران شده است.» (رفیق و وزیر)
نقطه شروع اصلاح، درک اصول نظم و اصول توسعه است وگرنه «مادامى که اولیاى دولت معنى اصول نظم را نیافته اند جمیع تدابیر ایشان بى ثمر و عمر آن دولت در تقلید فروعات ضایع خواهد بود.» (رفیق و وزیر)
• ۳- ضرورت اصلاح ساختار حکومت
ملکم پس از بازشمردن برخى مشکلات و موانع رشد و توسعه در ایران، انتظام بخشى به ساختار قانونگذارى و نظام اجرایى را به عنوان گام هاى نخست اصلاح حاکمیت مطرح کرده مى گوید: «به جهت نظم و رفاه ایران اول کارى که داریم آن است که یک دستگاه قانون فراهم بیاوریم… بعد از ترتیب دستگاه قانون، اول کارى که باید کرد ترتیب دستگاه اجرا است… بعد از ترتیب این دو دستگاه باید چنان تدبیرى کرد و چنان اسبابى فراهم آورد که وقتى یک قانونى وضع شد، مباشرین اجرا، قانون مزبور را ناچار بدون هیچ نوع تخلف مجرى بدارند.» (دفتر قانون)
وى با تمایز گذاردن میان دو نوع شیوه اجرایى با عنوان اداره اختیارى و اداره قانونى، مشکل نظام اجرایى ایران را سلیقه اى و اختیارى بودن شیوه عملکرد کارگزاران حکومت مى داند و معتقد است شیوه عملکرد حاکمان نیز باید براساس نظام قانونى شکل گیرد: «در ممالک آسیا با اینکه سلاطین نهایت اختیار را دارند احکام ایشان در کلیه امور هرگز بیش از ثلث معنى مجرى نمى شود بلکه اغلب اوقات اجراى حکم به واسطه اختیار عمال به طورى تغییر مى یابد که از معنى اصل حکم هیچ چیز باقى نمى ماند… این عیب بزرگ ایران… از نقص عزم شاهنشاهى نیست، معایب حکمرانى ایران و شکوه و سلطنت فرنگ در اداره اختیارى و اداره قانونى است… اداره اختیارى آن است که عمال دیوان در طریقه اجراى حکم دولت مختار هستند و اداره قانونى آن است که عمال دیوان در طریقه اجراى حکم دولت اصلاً اختیار ندارند.» (مجلس تنظیمات)
۴- توسعه، نظامى یکپارچه
ملکم به گستره توسعه در ابعاد زیربنا و روبنا توجه دارد و آن را امرى فراتر از تکنولوژى و ظواهر مى شمارد. از سوى دیگر به یکپارچگى و اتصال اجزاى توسعه به یکدیگر نظر دارد؛ «ما خیال مى کنیم که درجه ترقى آنها همان قدر است که در صنایع ایشان مى بینیم و حال آنکه اصل ترقى ایشان در آئین تمدن بروز کرده است.» (دفتر تنظیمات) «آئین ترقى در همه جا بالاتفاق حرکت مى کند.» (مجلس تنظیمات)
۵- علم، مولفه اصلى توسعه
ملکم در تحلیل نهایى خود علت العلل عقب ماندگى ایران و نیز رمز پیشرفت ملل متمدن را در مقوله اى به نام «علم» ارزیابى مى کند. وى لازمه اصلى حرکت در مسیر توسعه، شکوفایى و بالندگى را کسب این عامل حیاتى مى داند و در بخش هاى بسیارى از آثار مکتوب خود از بى توجهى دولتمردان ایرانى به ضرورت علم آموزى و بنا کردن سایر امور بر این بنیان محکم گله مند است؛ «حالا در مقابل اقتدار دول همجوار، چیزى که لازم داریم علم است و بصیرت.» (دفتر تنظیمات) «ما توقعى که باید داشته باشیم از وزرا علم است و بس. امور دول کلاً بسته به علوم وزرا است نه به صفات شخصى ایشان.» (دستگاه دیوان)
به عقیده ملکم اگر وزراى ایران صاحب عقل و کمالات عقلى متعدد هم باشند، باز عقلانیت تنها کافى نیست و براى توسعه به علم نیازمندیم، «ایران فقیر است، ایران مفلوک است، ایران گداست به علت این که ایران عدالت قانونى ندارد و عدالت قانونى ندارد به علت آن که وزراى ایران نتوانستند قبول بکنند که علاوه بر عقل شخصى ایشان از براى ترقى دول چه نوع کرامات علمى در دنیا ظاهر شده است.» (نداى عدالت) «یک خبط کلى ما این است که علوم مملکت دارى را آسان تر از… صنعت مى شماریم… هیچ کس نمى پرسد که آقاى وزیر… درس تنظیم را در کجا خوانده اید؟ خواهید گفت: … نظم ایران عقل مى خواهد و ما عقل داریم. من هم فریاد مى زنم… ایران را به عقل نمى توان نظم داد… بدون علم ممکن نیست بفهمید که اداره شهر یعنى چه.» (دفتر قانون)
وى به صراحت علم آموزى را رمز توسعه مى داند و معتقد است این یگانه مولفه ممتاز تمدن را باید از ملل متمدن آموخت و به کار بست «بنیان ترقى بر علم کسبى است نه بر معقولیت ذاتى.» (دفتر قانون) «علوم فرنگستان چنان که از براى تکثیر امتعه و تکثیر سرمایه، قواعد مخصوص وضع کرده اند، از براى تکثیر کار یک طایفه نیز بعضى حکمت ها و بعضى اصول پیدا کرده اند که عظمت نتایج آن واقعاً خارج از ادراک عقل ماست.» (اصول ترقى)
۶ _ سایر مولفه هاى توسعه
ملکم علاوه بر تاکیدات مکرر خود که در آن علم را به عنوان رمز توسعه معرفى مى کند، در خلال آثار خود از دیگر شاخصه هاى توسعه و ترقى نیز سخنان بدیعى به میان آورده است. از جمله در فرازهاى متعددى «امنیت مالى و جانى شهروندان» را رکن اصلى هرگونه آبادى و شوکت مى داند؛ «اولین مبناى آبادى دنیا بر آن قانون است که در ممالک خارجه امنیت جانى و مالى مى گویند… آنچه در خارج نظم و هنر و آسایش و شوکت هست از برکت این اساس امنیت است… مقصود از این دو کلمه ساده (امنیت جانى و مالى) این است که در یک ملک چنان دستگاهى مستقر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه، هیچ امپراتور، خواه با انصاف خواه بى رحم، خواه داراى فضایل، خواه مملو شقاوت در هیچ صورت، هرگز به هیچ وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونى به حقوق هیچ کس به قدر ذره اى خلل وارد بیاورد.» (نداى عدالت)
وى آزادى و عدالت را نیز علاوه بر امنیت، به عنوان ارکان مهم دیگر ترقى قلمداد مى کند، «بدون ایمنى، جان و مال نیست. بدون عدالت، آزادى نیست و بدون آزادى نه ثروت ملى و نه رضایت و آسایش فردى.» (مدنیت ایرانى) «سرچشمه جمیع ترقیات بنى آدم در ایران حق ازلى است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادى بیان کند.» (نداى عدالت)
شاخص هاى فوق الذکر هنگامى جامعه را به سوى پیشرفت و آسایش واقعى رهنمون مى شوند که ارکان دیگر نظام نظیر دستگاه قانونگذارى و اجرا نیز اصلاح شده و کل یکپارچه اى را براى نیل به چنین مقصودى به وجود آوردند؛ «اختیار کلام و قلم، ظهور مجلس قوانین، تنظیم دستگاه اجرا، در این نداى ترقى عالم جاى هیچ تردیدى نیست یا باید به کورى بخت از نجات ایران چشم پوشید یا… این سه مبناى زندگى بنى آدم را… اسباب فلاح ایران (ساخت).» (نداى عدالت)

۷ – ضرورت اخذ مبانى توسعه از غرب
ملکم علاوه بر آنکه راه نجات کشور را قدم نهادن در راه ترقى و توسعه مى داند، معتقد است مى توان و باید اصول نظم و ترقى را نظیر هر علم و فن دیگرى از ممالک متمدن اخذ کرد و در جامعه به کار بست. «راه نجات ما منحصر به همان راهى است که علوم دنیا براى ما صاف و آشکار ساخته اند.» (اصول ترقى) «چقدر جاى حیرت است که ما در آداب ریسمان ریسى و بلورسازى حتى در مراسم راه رفتن سرباز خود را محتاج علم زندگى بدانیم و در آداب حکمرانى خود را از کل عالم مستغنى بشماریم.» (دفتر قانون) «بدون اخذ اصول مملکت دارى فرنگ، نه تنها مثل فرنگى لشکر نخواهیم کشید بلکه محال خواهد بود که بتوانیم مثل فرهنگى آهنگرى داشته باشیم.» (مجلس تنظیمات) وى ضمن توصیه به برگرفتن دستاوردها و حاصل تجربه هاى غربیان در مسیر پرفراز و نشیب توسعه، حرکت از نقطه صفر و دوباره تجربه کردن آنچه را ملل متمدن ساخته و یافته اند، امر عبثى مى داند. «هرگاه بخواهید اصول نظم را شما خود اختراع نمایید مثل این خواهد بود که بخواهید علم تلغراف را از پیش خود پیدا نمایید.» (دفتر تنظیمات) «در مسائل حکمرانى نمى توانیم و نباید از پیش خود هیچ اختراعى نماییم. یا باید علم و تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم یا باید از دایره بربرى خود قدمى بیرون نگذاریم.» (دفتر قانون) «راه ترقى و اصول نظم را فرنگى ها در این دو سه هزار سال مثل اصول تلغراف پیدا کرده اند و بر روى قوانین معین ترتیب داده اند. همان طورى که تلغراف را مى توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد به همان طور نیز مى توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون هیچ معطلى در ایران برقرار ساخت.» (دفتر تنظیمات)
۸ _ اخذ اصول ترقى آرى، تقلید نه
ملکم به رغم آنچه به وى منتسب کرده اند، در عین حالى که الگوبردارى از مدل توسعه غربیان را پیشنهاد و توصیه مى کند اما اخذ همه وجوه فرهنگ غرب را امرى نامطلوب مى داند و به صراحت تقلید از غربیان را تقبیح مى کند، «ما هم به حکم عقل و دین خود باید همه این اصول ترقى را چه از لندن چه از ژاپن بلادرنگ اخذ نماییم… کدام احمق گفته است که ما باید برویم همه رسومات و عادات خارجه را اخذ نماییم؟» (نداى عدالت) «ما خودمان نمى توانیم ترقى کنیم. به دلایلى که به آن اشاره کردم و توضیح بیشترى هم لازم نیست. از سوى دیگر نمى خواهیم مقلد شما (غرب) باشیم.» (مدنیت ایرانى) «عقل و علم ژاپن بر تمام ممالک آسیا ثابت کرد که انوار ترقى، حق عموم طوایف است و اخذ آیین تمدن بدون هیچ آلایش عقاید عیسوى صد مرتبه آسان تر و بهتر میسر مى شود.» (نداى عدالت)
۹ _ عدم تضاد اسلام و توسعه
ملکم با درک نقدهاى جارى روزگار خود درخصوص تضاد میان فرهنگ اسلامى و فرهنگ سایر ملت ها و در مقام پاسخگویى به این انتقادها نه تنها اسلام را مخالف اصول توسعه و ترقى نمى داند، بلکه معتقد است بسیارى از دستاوردهاى تمدن جدید غرب، بر پایه ارزش ها، مفاهیم و مقدماتى است که در متن دین اسلام مى توان از آنها سراغ گرفت. لذا در اخذ اصول نظم و ترقى نباید تردیدى به خود راه داد و حتى باید براساس توصیه هاى دینى در این راه پیش قدم نیز شد، «تمام علم آسیا آنچه خوب و سودمند است به اسلام نسبت داده مى شود. خرد مشرق در اسلام گرد آمده است. اسلام دریاى بیکرانى است که آنچه شایسته دانستن است در آن یافت مى شود… دین اسلام مخالف مدنیت نیست. من هیچ گونه تفاوتى در اصول اخلاقى یا سازمان اجتماعى و سیاسى مسیحیت با اسلام نمى یابم که مبین عقب ماندگى ما باشد.» (مدنیت ایرانى) «به چه کفر شنیع مى توان گفت اسلام مخالف ترقى است؟ کدام آیین است که به قدر اسلام مروج ترقى و محرک آسایش انسان باشد؟… حرف جمیع ارباب ترقى این است که احکام دین ما همان اصول ترقى است که کل انبیا متفقاً به دنیا اعلام فرموده اند و دیگران اسباب این همه قدرت خود ساخته اند.» (نداى عدالت) «از کجا فهمیدید که اصول نظم فرنگ خلاف شریعت اسلام است؟ من هر گاه قرار بگذارم که مستوفیان دیوان، پول دولت را کم بخورند مجتهدین چه حرفى خواهند داشت؟ ترتیب مناصب دولتى چه منافات با شریعت دارد؟ انتظام دولت منافى هیچ مذهب نیست مگر مذهب آن اشخاص که بزرگى ایشان حاصل و دلیل اغتشاش اوضاع است.» (دفتر تنظیمات) وى حتى از اهل سیاست و حاکمان ایران گله مند است که چرا به نحو شایسته اى از توان و همفکرى علماى اسلام در جهت تطابق اصول ترقى با فرهنگ دینى ایران بهره نگرفته اند تا بدین وسیله در فرآیند توسعه کشور تسریع شود، «عموم رهبانان عیسوى و خارجى با تمام قوت خود منکر قوانین دول بوده و حالا هم همه جا بدترین دشمن احکام علمى هستند. برخلاف آنها علماى اسلام ماموریت خود را تماماً براساس علمى و بر ترویج و تکمیل کل قوانین دنیا قرار داده اند یک خبط بزرگ وزراى ایران این است که از چنان ماموریت علماى اسلام هیچ فایده نبردند.» (نداى عدالت) «تردید نیست که باید آن اصولى را که اساس تمدن شما (غرب) را مى سازند اخذ نماییم، اما به جاى این که آن را از لندن و پاریس بگیریم که فلان سفیر یا فلان دولت چنین و چنان مى گویند، که هرگز هم پذیرفته نمى شود، آسان است که آن اصول را اخذ نماییم و بگوییم که منبع آنها اسلام است. ثبوت این امر به آسانى امکان دارد و این را به تجربه داشته ایم. یعنى همان افکارى که از اروپا آمده اند و مطرود بوده اند همین که گفته و ثابت شد که در خود اسلام نهفته اند بى درنگ و از روى اشتیاق مقبول شد.» (مدنیت ایرانى) ملکم از توجه به بعضى تضادهاى احتمالى میان برداشت رایج از اسلام و برخى ارزش هاى فرهنگ غربى نظیر آزادى نیز غافل نبوده است و در جهت آشتى دادن میان این مفاهیم به ظاهر بیگانه تلاش کرده است. هر چند تجربه مشروطیت و اختلافات فکرى میان علماى آن دوره نیز نشان داد که در جهت تبیین مفاهیم تمدن جدید و سازگار کردن آنها با فهم رایج از اسلام راه بس بلندى در پیش روى اهل نظر بوده و هست، «همین آزادى کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم مى دانند، اولیاى اسلام به دو کلمه جامعه بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته اند: امر به معروف و نهى از منکر» (نداى عدالت) «هیچ احمقى نگفته که باید به مردم آزادى بدهیم که هر چه به ذهنشان مى آید بگویند. بلى عموم طوایف خارجه به جهت ترقى و آبادى ملک به جز آزادى حرف دیگرى ندارند. اما چه آزادى؟ آزادى قانونى نه آزادى دلبخواه… حد آزادى این است که آزادى هیچ کس به حق هیچ کس خللى وارد نیاورد.» (نداى عدالت)

منبع: روزنامه شرق


سه شنبه 4 خرداد 1395

توسعه و نابرابری

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

رشد، شاخص اندازه‌گیری کمی و توسعه، شاخص اندازه‌گیری کیفی است. توسعه به معنای گذر از جامعه سنتی به جامعه نوین و مدرن است. توسعه دلالت دارد بر بهبود همه عرصه‌های زندگی.
هرگاه در فرایند توسعه، سیاست‌های توسعه‌ای به صورتی یکپارچه و هماهنگ، همه حوزه‌ها را در برنگیرد و یکی از آنها مورد توجه بیشتری باشد، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه به نتایجی بدکار کرد منجر می‌شوند که پیامد آن تشدید نابرابری‌هاست. این نابرابری‌ها که محصول توزیع نامتعادل قدرتند رشته پایان‌ناپذیری از دیگر آسیب‌ها را پدید می‌آورند که به آسیب‌های دوران گذار موسومند و می‌توانند همه دستاوردهای مثبت و پیش‌برنده کوشش‌های توسعه‌ای را از بین ببرند.
توسعه از طریق انباشتی محقق می‌شود که خصلت بارآوری در آن نهفته است. این انباشت اگر چه می‌باید به بهبودو پیشرفت بینجامد اما به دلیل خصوصیت نخبه‌گرایی آن، نابرابری‌ها را تشدید می‌کند.
در کشورهای جهان سوم یا جنوب که در پنج دهه اخیر عرصه ظهور انواع الگوهای توسعه بوده‌اند، بخش اعظم جمعیت با فقر آشکار و پنهان دست به گریبان بوده و از حداقل امکانات رفاهی محرومند، در نتیجه با شناخت ابعاد نابرابری‌های اجتماعی در این جوامع، می‌توان ابزار لازم برای ترسیم تصویر روشنی از میزان کارایی و بهره‌وری الگوهای توسعه را ارائه نمود.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که به رغم پیوستن بسیاری از کشورهای در حال توسعه به الگوهای یاد شده، این کشورها همچنان با پدیده تشدید فقر و افزایش تعداد فقرا روبرو هستند. به این ترتیب این سئوال پیش می‌آید که چرا الگوهای توسعه به رغم همه تلاش‌هایی که برای ایجاد و اجرای آنها به کار بسته شده در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشدند؟
به راستی چرا شروع فرایند توسعه همزاد با تشدید نابرابری‌هاست؟ دلایل متعددی در این مورد دخیل هستند اما منطقاً می‌توان تصور کرد که یکی از این دلایل به نسبت بقیه آنها مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.
یکی از بنیادی‌ترین علل عدم موفقیت تئوری‌های توسعه یا همزمانی و همگامی توسعه وتشدید نابرابری، وجود پدیده‌ای به نام قدرت است که آن را می‌توان توسعه دستوری یا از بالا دانست، توسعه‌ای که کارکرد اصلیش تشدید نابرابری است.
به نظر می‌رسد که برخلاف آنچه مارکس گفته است خاستگاه نابرابری در نظام‌های اجتماعی شکل گرفته در قالب دولت – ملت‌های نوین، نه در مالکیت اقتصادی بلکه در قدرت سیاسی است.
استبدادزدگی، فقر شدید، فساد و رشوه‌خواری، باورهای خرافاتی، ضعف در نظام‌های آموزشی، کارکردهای نادرست نظا‌م‌های اداری و اقتصادی، همچنین نظام یکپارچه جهانی و استثمار تاریخی از عمده‌ترین دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در این کشورهاست.
تجربه نشان می‌دهد که گاهی الگوهای توسعه به تقویت مهار نشدنی قدرت حکومتگران در این قبیل نظام‌های اجتماعی که فرایند گذر از سنت به مدرنیته را از سر می‌گذرانند، منجر شده است.
این قدرت انحصاری از طریق یک شبکه مناسبات اجتماعی و شبه خویشاوندی ویژه که بیشتر مبتنی بر ساختارهای شبه فئودالی است تا بوروکراسی‌های مدرن و عقلانی شده، به صورتی نابرابر در سطح جامعه توزیع می‌شود.
این قدرت سیاسی بیشتر از آنکه در خدمت توسعه ملی باشد و به منافع ملی بیندیشد، منافع شخصی هیئت حاکمه را تامین می‌کند و برای تحصیل منزلت اقتصادی و سیاسی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به همین لحاظ به تخصیص غیربهینه منابع در نظر گرفته شده برای توسعه می‌پردازد و نتیجه آن اتلاف منابع و گسترش هرچه بیشتر فقر و تشدید نابرابری‌های اجتماعی است.
حاکمان در برخی کشورهای توسعه نیافته، یا به صورت مادام‌العمر حکومت می‌کنند یا اگر نمایش دموکراتیک داشته باشند فقط در حد نمایش، انتخابات برگزار می‌کنند و هیچ گونه پایبندی به اصول دموکراسی و مردمسالاری ندارند. روزنامه‌هایی در این کشورها اجازه فعالیت دارند که وابسته به حکومت باشند. به همین خاطر حکومت‌ها نقدناپذیر باقی می‌مانند.
در غیاب رکن چهارم دموکراسی، گردش آزاد اطلاعات مخدوش شده و خبرها، به صورت گزینشی از طریق نهادهای حکومتی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرند و قدرت هیچ‌ اعتنایی به خواست‌های اکثریت نمی‌کند.
سیاست‌های غلط و برنامه‌های نسنجیده و احساسی به تشدید نابرابری‌های اجتماعی در مقیاس درون جامعه‌ای و بین‌المللی منجر می‌شود و انزوای شدیدی را برای کشور به دنبال دارد.
شکی نیست که پیشرفته‌تر بودن تکنولوژی و فناور‌ی‌های جدید و به‌کارگیری شیوه‌های نوین در نظام‌های کشاورزی و صنعتی در کشورهای توسعه یافته، همچنین تسلط آنان بر شبکه‌های اطلاع‌رسانی در جهان و تبلیغات گسترده می‌تواند شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده را تشدید نماید.
به نظر می‌رسد که تنها راه‌ رهایی از این دورنمای نامطلوب و ناامیدکننده، بسط آگاهی‌های جهانی و گسترش فرهنگ سیاسی، کوشش‌ برای گسترش دموکراسی و بسط مشارکت‌های مردمی در روند توسعه است. تحقق این اهداف مستلزم شکل‌گیری اراده‌ای همگانی برای نهادینه‌سازی مؤلفه‌های سه‌گانه مفهوم‌سازی جدید، یعنی تقویت سرمایه اجتماعی، بسط دموکراسی مشارکتی و توانمند‌سازی توده‌هاست. فرایند جهانی شدن فقط در صورتی که در خدمت این پدیده‌های توسعه‌ای باشد، می‌تواند به نفع کشورهای در حال توسعه تمام شده و موجبات کاهش شکاف توسعه‌ای میان آنها و جهان پیشرفته را فراهم سازد و اسباب‌گذر از فقر و بدبختی به سوی سعادت و خوشبختی را مهیا سازد.

منابع:
۱- فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی ۱۳۶۳، تهران، انتشارات آزاده
۲- مدیری، سیاوش، علیرضا نوروزی ۱۳۷۳ فرهنگ اقتصادی، تهران، انتشارات پیشرو
۳- زاهدی، محمدجواد، توسعه و نابرابری ۱۳۸۲، تهران، انتشارات مازیار.

منبع: روزنامه رسالت ۱۹ خرداد89


سه شنبه 4 خرداد 1395

مشارکت اجتماعی و نقش آن در وفاق اجتماعی

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است. فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه بر خورد و اختلاف و تضاد را در میان عملکرد بخش های مختلف (خصوصی و عمومی) جامعه فراهم می آورد و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می گردد. از این رو نگرش برنامه ریزان و خط مشی تدوین کنندگان در آستانه ورود به قرن بیست و یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکت های مردمی در فرآیند توسعه و به ویژه در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

ارگان های مرکزی دولت، با احاله قسمتی از کارها به ارگان های محلی می توانند توجه و حمایت بیشتری به مشکلات کلیدی کشور داشته باشند و در ضمن با صرف وقت و فراغت بیشتری به برنامه ریزی در سطح ملی و سرپرستی و نظارت آنها بپردازند. تقویت ارگان ها و سازمان های محلی در حالت عدم تمرکز، یکی از شیوه‌های مهم افزایش مشارکت و وفاق اجتماعی در مسایل اجتماعی، اداری، عمرانی و سیاسی می باشد.

تدوین راهبردی مبتنی بر سازماندهی مردمی در رابطه با سیاست های و خطی مشی هایی که در جهت کسب حداکثر مشارکت مردم تنظیم می گردند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است‌. البته باید اشاره نمود که سیاست های مشارکتی، به خودی خود بدون همراهی با سیاست‌هایی که در جهت برقراری تساوی و عدالت اقتصادی مطرح می‌شوند، قادر نخواهد بود تأثیری مثبت بر مطلوبیت و کارآیی ارگان‌ها و نهادها در جامعه داشته باشد.

از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد نموده و از این رو شکاف آنان از دستگاه‌های دولتی، دولت های محلی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش خواهد گذاشت.

مفهوم مشارکت

مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن است. مشارکت، نوعی رفتار بامردم ات که آنان را قادر می سازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگیشان تأثیر قاطع بگذارند، به همین خاطر باید از آزادی کامل و از جمله حق اظهار نظر برخوردار باشند و دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند.

آلن پیرفیت در دیباچه اثر دسته جمعی و مشارکت چیست می نویسد: مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم‌گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرایی این تصمیم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد.

یک قرن و اندی سال پیش استوارت میل نوشت: تنها حکومتی می تواند جلوگیری همه ضرورت های دولت اجتماعی باشد که همه افراد ملت با آن مشارکت داشته باشند.

ویژگی های مشارکت

۱- مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به آزادی آنهاست. در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید فرصت مناسب برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و به دست آوردن مشاغل عمومی را داشته باشند و دولت نیز باید امکان رقابت را بر اساس شایستگی افراد مهیا کند.

۲- مشارکت حق مردم است و بیش از هر چیز نیازمند اقدام آگاهانه آنهاست. مشارکت امری تحمیلی یا دعوتی نیست بلکه نوعی توان بخشی به گروه های ضعیف توأم با مشکلات خود نقش داشته باشند، چنین مشکلاتی نه فرمایشی است و نه وضع کردنی بلکه باید آن را به دست آورد، یعنی امتیازی نیست که حکومت به اتباع خویش می دهد. بلکه حقی است که باید از آن استفاده کند.

۳- مشارکت یک فرآیند است با محصول ثابت و نهایی توسعه.

۴- مشارکت فعالیتی کمی و کیفی و دارای درجاتی است. لذا گسترده و ژرفای آن متغیر و در عین حال مهم می باشد، وسعت مشارکت بدون عمق کافی آن را سطحی و آسیب پذیر می گرداند و عمق بدون وسعت مشارکت نمی شود.

۵- مشارکت دارای پیامدهای دو سویه است و چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل است که باید از درون جامعه بجوشد و در قالب های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور یابد. ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارد و آن اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیریهای سیاسی و دسترسی آنان به منافع قدرت است.

دولت و مشارکت

بعضی معقدند مدیریت و مباشرت دولت در امور لازم است و مردم از هر قشری می توانند دولت را در انجام وظایف خود، یاری و کمک نمایند و صرف نظر از در نظر گرفتن منافع قشر خاص، مردم می توانند داوطلبانه امکانات و نیروی انسانی خود را در اختیار دولت، جهت انجام وظایف خود بگذارند: این روش به خصوص در کارهای عمرانی به طرق گوناگون انجام می شود که مردم از طریق:

– خودیاری

– پرداخت بخشی از هزینه های طرح

– کارهای یدی

به دولت در انجام امور کمک می کنند و یا این که در اداره مدارس مردم در حد توانشان، خودیاری می دهند. این گونه یاری و کمک نیز خود جلوه ای از مشارکت مردم می باشد.

بعضی دیگر معتقدند، مشارکت یعنی مدیریت دولتی و استفاده از کمک مردم است. حال آن که مشارکت از نظر بعضی دیگر واگذاری کارها به مردم و نظارت دولت می باشد. یکی از مهم ترین و با ارزش ترین جنبه های مشارکت این است که علاوه بر تشویق به حداکثر تلاش و کوشش، نیروی ابتکار، خلاقیت و سازندگی افراد را نیز شکوفا می کند. شوق به انجام کار گروهی و مسؤولانه، افراد را وادار می کند که برای هر مشکلی، بهترین و عملی ترین راه حل ها را پیدا کنند و در شرایط خاص مدیریت را دوست و همفکر و همکار صمیمی گروه به حساب آورند و دوشادوش او فعالانه تلاش و همکاری کنند.

پیش نیازهای مشارکت

در شرایطی که انگیزه پایین باشد تمایل به مشارکت پذیری کاهش می یابد. بنابراین لازم است پیش نیازهای مشارت قبلاً فراهم گردد که بعضاً عبارتند از:

۱- زمان کافی برای مشارکت در اختیار باشد

۲- مزایای اجتماعی آن از زیان های احتمالی آن بیشتر باشد

۳- افراد از توانایی لازم برای کار روی آن موضوع برخوردار باشند

۴- توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشد

۵- احساس بین و خطری برای هیچ یک از طرف ها وجود نداشته باشد.

۶- در قلمرو موضوعات مربوط به افراد دیگر باشد

۷- بالا بودن آگاهی افراد

۸- جو سیاسی سالم

تجارب مشارت در بعضی کشورها

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم سیستم پیشنهادات را در سطوح وسیعی از کارخانجات ژاپنی به کار گرفت. این فعالیت ها دائماً رو به افزایش گذاشته و مخصوصاً پس از بحران های نفتی و اقتصادی سال های ۱۹۷۰ بسیار زیادتر شده است. طبق بررسی هایی که در سال ۱۹۸۰ در مورد ۴۵۳ شرکت ژاپنی به عمل آمده، در مدت یک سال بالغ بر ۵/۲۳ میلیون پیشنهاد از کارگران دریافت شده است. این رقم برای بسیاری از ناظران باورنکردنی است. در بررسی‌هایی که سال ۱۹۷۹ صورت گرفته است، ۲/۵۴ درصد از کارکنان از طریق این سیستم مشارکت داشته اند و معدل پیشنهادات و اجرا شده ۷/۶۰ درصد بوده است.

شاید شگفت آور باشد ولی حقیقت این است که مشارکت به صورتی باورنکردنی بر قدرت مدیران و کارکنان افزوده، انگیزش را نیرومند ساخته است‌. یکی از مهم‌ترین و با ارزش ترین جنبه های مشارکت این است که علاوه بر تشویق به حداکثر تلاش و کوشش، نیروی ابتکار، خلاقیت و سازندگی آنها رانیز شکوفا می‌کند. شوق به انجام کار گروهی و مسؤولانه افراد را وادار می کند که برای هر مشکلی بهترین و عملی‌ترین راه حل ها را پیدا کند و در شرایط خاص مدیریت را دوست همفکر و همکار صمیمی گروه به حساب آورند و دوشادوش او فعالانه تلاش و همکاری کند.

حاصل تحقیقات و جربیات پژوهشگران دلالت بر آن دارد که مشارکت سبب افزایش بازدهی، بالا رفتن کیفیت، کاهش تعارض و کاهش مقاومت های منفی نظیر: غیبت: تأخیر و کم کاری و افزایش درآمد خواهد شد

اندیشه های مهم در مشارکت

الف – درگیری ذهنی و عاطفی

مشارکت به معنی درگیری ذهنی و عاطفیب است و تنها به کوشش بدنی محدود نیست. در مشارکت خود شخص درگیر است و مهارت و کاردانی وی درگیر نیست. درگیری روان شناختی است و نه جسمانی. انسانی که مشارکت می کند خود ـ درگیر است و نه کار ـ درگیر. بعضی مدیران درگیر شدن در کار را به اشتباه به مشارکت واقعی تعبیر می کنند. اینان در حرکت های کالبدی مشارکت می کنند و نه در چیز دیگری.

ب – انگیزش برای یاری دادن

دومین اندیشه مهم در مشارکت آن است که مشارکت مردم را به یاری دادن بر می انگیزد. مردم از راه مشارکت فرصت آن را می یابند که قابلیت های ابتکار و آفرینندگی خود را برای دستیابی به هدف های سازمان به کار گیرند.

مشارکت یک داد و ستد اجتماعی دو سویه میان مردم است و نه روش تحمیل اندیشه ها از سوی پایین دست ها به بالا دست. ارزش و سودمندی بزرگ مشارکت آن است که آفرینندگی همه کارکنان را به کار می گیرد.

مشارکت از راه یاری دادن به کارکنان برای پی بردن و روشن کردن راههای دست یابی به هدف ها به ویژه انگیزش را بهبود می بخشد.

ج – پذیرش مسؤولیت

سومین اندیشه در مشارکت آن است که مشارکت مردم را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسؤولیت بپذیرند. این فراگرد اجتماعی است که به یاری آن مردم به مرحله خود ـ‌ درگیر در سازمان می رسند و خواهان کامیابی سازمان خود می باشند. در حالی که افراد برای کوشش های گروهی به پذیرش مسؤولیت رو می‌آورند و در می‌یابند که آن چه را خود می‌خواهند انجام می‌دهند یعنی آنکه کاری را به پایان می رسانند که خود را برای آن مسؤول می شمارند.

مشارکت عامه مردم در پیشرفت کشور

این کار اساساً یک راه ایجاد تحرک در مردم یک کشور است به نحوی که تا حد امکان آنان را در کوشش در راستای پیشرفت سهیم نمود. مشارکت دادن افراد در منافع در جهت وفق دادن و تطبیق بیشتر مردم با سازمان ها است.

سهیم ساختن مردم در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… در واقع کمک به وفاق اجتماعی و تطبیق مردم و دلبستگی به نظام و کشور است.

اهداف معنوی (اخلاقی) مشارکت

در بافت معنوی یا اخلاقی، منظور از لوح مسأله مشارکت در تصمیم گیری آن است که پیشرفت فردی و کوشش فرد بر طبق مفهومی از حقوق بشر و شأن و مقامی که برای آن قائل شده است رواج داده شود.

در اعلامیه ۱۹۴۸ حقوق بشر آمده است:

تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و از لحاظ شأن و مقام و حقوق خود با هم مساویند. افراد بشر از موهیت عقل و وجدان برخوردارند و شایسته است که نسبت به همدیگر با روح برادری برخورد نمایند (ماده ۱) هر کس به عنوان عضوی از جامعه مستحق کسب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه شأن و مقام و رشد شخصیت آدمی است، می باشد.

اهداف سیاسی، اجتماعی مشارکت و نقش آن در وفاق اجتماعی

در زمان انتخابات شرکت کنندگان در برنامه های رادیو و تلویزیون بر اهمیت رأی هر شهروند در اداره امور عمومی تأکید می ورزند، اما باید خاطرنشان ساخت که دموکراسی سیاسی با غیبت دموکراسی اقتصادی ناسازگار است.یک شهروند را نمی توان فردی با رشد کافی برای دموکراسی سیاسی قلمداد کرد و در عین حال حقوق دموکراتیک وی را در زندگی اقتصادی او انکار کرد.

اهداف اقتصادی مشارکت

مردم از طریق مشارکت در تصمیمات، بهتر می توانند از دانش، تجربه، فراست و بصیرت آنهایی که کار را عرضه می کنند، با توجه به بهبود روش ها در جهت بهبود و گسترش روابط کار در سازمان ها و جامعه مفید فایده باشند، زیرا:

۱- امکان کمک به کار و استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌آورد.

۲- نظرات و اندیشه های مختلف مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد.

۳- مردم تصمیماتی را که خود در اتخاذ آن شرکت داشته باشند بهتر می پذیرند.

۴- مردم در اتخاذ تصمیماتی که در وضعیت آنها تأثیر مثبت می‌گذارد، مشارکت بیشتری خواهند کرد.

۵- مشارکت مردم در امور عامل تحرکت در کارایی مدیریت خواهد شد.

در چه موقعی مشارکت به وفاق اجتماعی می انجامد؟

این که چه وقت مشارکت باید ترغیب شود و این که اثر همکاری و سازگاری آن کدامند، یافته های زیر یادآوری می شوند:

۱- در موارد بسیاری، مجریان و مدیران اغلب از مفهوم مشارکت اکراه دارند و بر این باورند که ناموجه است. مثلاً بررسی اخیری از مدیران اجرایی بازرگانی نشان داد که اغلب آنان (۷۹ درصد) احساس می کنند که اعضای مدیریت سطح بالا بهتر از هر کس دیگر مسایل را می دانند و حق دارند آن گونه که صلاح می بینند به اتخاذ تصمیمات سازمانی بپردازند.

۲- مطالب قابل توجهی در اختیار است که نشان می دهد زیردستان از مشارکتن در فرآیند تصمیم گیری لذت می برند. مردم مایلند در تصمیماتی که از نظر آنان حائز اهیت است سهمی داشته باشند و این مشارکت اغلب تعهد نسبت به تصمیم گروهی و پذیرش آنان را افزایش می دهد. بدین سان، انگیزش و خشنودی می‌توانند به گونه‌ای مثبت تحت تأثیر قرار گیرند.

۳- تأثیرمثبت مشارکت حدودی دارد. تصمیمات باید از دیدگاه مشارکت‌کنندگان مهم و مربوط تلقی شوند. مساعدت های آنان باید به راستی مورد توجه قرار بگیرد، تصمیمات باید در زمینه هایی باشند که مشارکت کنندگان در آن تبحر دارند. اغلب مردم نمی خواهند در هر تصمیمی شرکت داشته باشند، به ویژه در تصمیماتی که برایشان اهمیتی ندارند یا در مورد آنها چیزی نمی دانند، لیکن اگر مساعدتی به عمل بیاورند می خواهند مساعدت آنان جدی گرفته شود.

تصمیم گیری و وفاق اجتماعی

الگوهای تازه تر تصمیم گیری بر محیط تصمیم‌گیری متمرکز شده اند و تقریباً همه نظریه های مربوط به این موضوع حاکی از آنند که هنگامی که گروه با موفقیتی نامطمئن یا پیش بینی ناپذیر ومتحول مواجه است، باید ساختار گروهی بسیار انعطاف پذیری به کار ببرد؛ باید هر گونه تلاش به عمل آید تا با استفاده از انواع مختلف افراد، کاوش کامل در همه اندیشه ها، مشارکت تام و تمام اعضا و ترغیب جوی آرام بخش و سبک مدیریت غیرآمرانه، بر خلاقیت افزوده شود.

ساز و کارهای دست یابی به مشارکت

۱- دخالت دادن در فرآیند تصمیم گیری

لازم است به مردم فرصت مشارکت در تنظیم اهداف و راهبردهای مناسب برای بهبود مداوم داده شود.

۲- مجهز کردن مردم به دانش ها ومهارت های مورد نیاز.

از آنجایی که منابع انسانی بزرگترین سرمایه برای هر سازمانی باشد، لازم است در زمینه آموزش سرمایه گذاری شود. اعطای قدرت و اختیار به کارکنانی که دانش و تحصص لازم برای حل مسایل و انجام تصمیم گیری های لازم را ندارند،‌ هدایت کردن آنها به سوی انجام اشتباهات است.

۳- به وجود آوردن اهداف فردی و سازمانی

کارکنان معمولاً از اهدافی حمایت می کنند که قادر به درک آن باشند، به منظور مشارکت داشتن کارکنان لازماست اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان به صورت ساده و قابل فهم تبیین شود.

اهمیت مشارکت در فرآیند نوسازی جامعه

دانیل لرنر در مطالعه ای که در سال ۱۹۵۲ در مورد شش کشور خاور میانه از جمله ایران انجام داد، بین شهرنشینی سواد، میزان مشارکت و دسترسی به رسانه ها ارتباط نزدیکی یافت. سه متغیر میزان شهرنشینی، سواد و دسترسی به رسانه ها مشکل است با وجود این، اهمیت آن در جریان نوسازی جامعه اساسی است. به عقیده لرنر جامعه جدید مشارکتی است. فراگرد نوسازی حرکت از جامعه سنتی به طرف جامعه مشارکت جو می باشد.

مصادیق مختلف مشارکت

الف – مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات.

ب – مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعایت در بازار و افزایش درآمد

ج – مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده از رسانه ها.

د – مشارکت در زمینه روانی به صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند.

عناصر (ارکان) اساسی مشارکت

بر طبق گزارش تحقیق مؤسسه تحقیقات اجتماعی سازمان ملل، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است:

۱- سهیم شدن در قدرت

۲- کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی

۳- ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرودست

عناصر تقویت کننده مشارکت (وفاق اجتماعی)

یکی از عوامل مهمی که با مشارکت همبستگی زیادی دارد، نظام آموزشی و امر تعلیم و تربیت می باشد؛ زیرا این نهاد دارای کارکردهایی همچون ایجاد و افزایش حس وظیفه شهروندی، شیفتگی،علاقه و مسؤولیت سیاسی می باشد و نیز باعث افزایش ویژگی های شخصیتی مثل اعتماد به نفس، احساس برتری، نظم و تشکل فکری می‌گردد.

موانع مشارکت

مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن نوعی گذر از حکومت های سنتی است. لذا هم با دشواری هایی روبرود است و هم تصور این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و اختیاراتشان را به دیگران واگذار کنند، کمی مشکل به نظر می رسد. مشارکت به عنوان روند کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به مبارزه می طلبد، بنابراین طبیعی است اگر این ساختارها به یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه مشارکت (سیاسی) تبدیل شوند.

در کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرک در سر راه مشارکت مردم با حکومت‌ها وجود دارد:

نخست شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و توده مردم وجود دارد به نحوی که در پاره ای از این جوامع بیش از ۹۰ درصد از جمعیت به کلی فاقد هرگونه آگاهی و حتی تصوری از شیوه زندگی ۱ تا ۲ درصد هموطنان خود است. این امر ناشی از ساخت این جوامع است.

دوم،‌ وابستگی سیاسی و اقتصادی این جوامع به جهان استعمارگر است که منشأ این اعتقاد عمومی است که تصمیم های اساسی در خارج گرفته می شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند در واقع چیزی جز فراگرد تصمیم‌گیری نیست. در این جوامع قسمت عمده ای از جمعیت به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند؛ هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه ای میل به مشارکت را در آنها ایجاد نمی‌کند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آنها در یک کار دسته جمعی، آگاه نمودن برای ایجاد انگیزه، آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصیت افراد و ایجاد مسؤولیت در آنها است.

نتیجه‌گیری

تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد کشورهایی که در زمینه تأمین مشارکت مردم موفق بوده اند، عمدتاً موفقیت خود را مدیون ایجاد نوعی ارگان محلی (دولت محلی) با اقتدار بالنسبه زیاد می دانند. این ارگان های محلی، از نظر سازماندهی و سلسله مراتب تا بالاترین سطوح و به شکل زنجیره ای پیوسته ادامه داشته و وظایف و تکالیف هر یک از سطوح به دقت تعیین شده است. به عبارت دیگر کل از بالا تا پایین ارتباطی ارگانیک با یکدیگر داشته و از ساختی مرتبط برخوردار می باشند.

تدوین منطقی در جهت تأمین و جلب مشارکت مردم در محیط اجتماعی ـ اقتصادی بوروکراتیک و ضرورتی است آشکار. برای تأمین مردم مجموعه سیستم و نظام حاکم باید مشارکت پذیر باشد، در غیر این صورت آفات سیستم و نظام حاکم باید مشارکت پذیر باشد، در غیر این صورت آفات سیستم ضد مشارکت، به تدریج زمینه های تحقق امر مشارکت را نیز از میان بر خواهد داشت.

عمده ترین عامل تأمین مشارکت، آگاهی و علاقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه است. تا زمانی که نتوان مردم را به این باور و یقین کشاند که با مشارکت، تعاون و همیاری،می توان به جامعه ای مرفه تر و سعادتمند دست یافت و تا زمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و خودپسندی را در جامعه از میان برداشت، تأمین مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود.

منابع

۱- هربرت مارکوزه، آزادی و قدرت قانون، عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی

۲- نیک گهر، عبدالحسین (۱۳۵۳)، مشارکت مفاهیم و شناخت انواع، مجله دانشکده شماره ۵

۳- هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، احمد شهسا، تهران: روزنه.

۴- پیتر اولکی و دیوید مارسون، رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی، منصور محمد نژاد

۵- کیت دیویس، جان، نیوارستورم (۱۳۷۰) رفتار انسانی در کار، محمدعلی طوسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

۶- فرزام (۱۳۶۲)،‌ مشارکت کارگران در تصمیم گیریهای داخلی کارگاه، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

۸- ترنس آرمیچل (۱۳۷۳)،‌مردم در سازمان ها، حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد.

۹- محسنی تبریزی، علی رضا، بررسی مجامع مشورتی ائمه جماعات و معتمدین محل در مناطق شهر تهران.

۱۰- مؤسسه تحقیقاتی توسعه اجتماعی سازمان ملل ۱۹۸۲

۱۱- انصاری، محمد اسماعیل (۱۳۷۵)، بازشناسی و پیش نیازهای مدیریت مشارکتی و نظام اداری. فصل نامه علمی کاربردی، مرکز آموزش مدیریت دولتی شماره ۳۳ و ۳۴

۱۲- میرسپاسی، ناصر (۱۳۵۳) نظام مشارکتی، مجله کنترولر، شماره ۵۳

منبع: فصلنامه شورای فرهنگ عمومی

کل مطلب بر گرفته از :

مشارکت اجتماعی و نقش آن در وفاق اجتماعی :: محمد اسماعیل انصاری


تعداد کل صفحات: 3 1 2 3