تبلیغات
مدیریت دولتی - گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی-الوانی و دانایی فرد-فصل اول

مدیریت دولتی به مطالعه و بررسی سازمانهای دولتی می پردازد و تئوری سازمان ، با فرضیه هایی در مورد ساختار نهادها و تئوری اداری ، با فرضیه هایی در مورد رفتار انسان در گروهها.

تئوری اداری و سازمان مبنای اغلب تئوریهای مدیریت دولتی رو تشکیل می دهد.

این رشته یک علم میان رشته ای و جوان از علوم سیاسی ،جامعه شناسی و مدیریت بازرگانی برای ساختن پایه های نظری خود بهره گرفته است.

ما به بررسی این مفاهیم می پردازیم:

 • پارادایم ها   paradigms
 • هنجارها norms
 • ارزشها values
 • جهت گیریهای ارزشی value orientations
 • شناخت شناسی Epistomology
 • تعقل گرایی rationality
 • پیوند فرد و سازمان integration of the individual and the organization
 • حاکمیت سازمانی organizational governance
 •  معیارهای عملکرد سازمانی organization performance measures
 • رابطه سازمان محیط  organizational –environment interface
 • تصمیم گیری مبتنی بر اجماع consensual decision making
 • تکنولوژی و آینده technology and the future

 

پارادایــــــــــــــم

پارادیم عرصه ای برای آزمایشها و بررسهای آتی فراهم می کند.

توماس کوهن  :

 • اشاره به کشف دانش در علوم طبیعی دارد.
 • مجموعه کاملی از باورهای پذیرفته شــده و غالباً غیر قابل تردید که از سوی محققان و کاربران یک رشته علمی مقبولیت عام پیدا می کند.
 • تعمیم نمادین قوانین علمی،تعهد و پذیرش اهل آن رشته نسبت به مجموعه ای از نظریات و ارزشهای مشترک میان آنــــهاست و برای حل مسائل،نظریات و روشهایی را ارایه می دهند.
 • پارادیم ها موقعیت خود را از آنجا بدست می آورند که نسبت به نظریات رقیب در حل مسائل راه چاره هایی ارائه می دهند که کاربران آنها را زیرکانه تشخیص می دهند.
 • به  هر حال موفق تر بودن به معنای توفیق کامل در حل یک مساله واحد یا موفقیت در حل تعداد بی شماری از مسائل نیست.
 • اتقلاب پارادایمی وقتی رخ می دهد که مجــــموعه جدید از پیش فرضها،اندیشمندان را قادر به حل مسائلی می کند که قبلا لاینحل بوده اند.
 • تکامل یک پارادایم نشانه ای از بلوغ یک حوضه علمی است.

پارادایم در مدیریت دولتی از نظر صاحبنظران:

 • برخی : وقت تلف کردن است
 • ویلیام دان و بهمن فزونی : استفاده نادرست از این مقوله می شود زیرا این اصطلاح از نظر کاربردی در علوم اجتماعی زیر سوال است.
 • معدودی از دانشمندان: نظریه های مدیریت دولتی دارای پیش فرضهای قبلی نبوده و پیامد های هنجاری ندارد.
 • هنجار در لغتنامه معنی راه و روش ، طریق ، قاعده را دارد.

دشوارترین مساله در مدیریت دولتی در برخورد با پارادایم ها این است که مانند پارادایم هایی که کوهن در علوم دیگر مــــــــطرح می کند،جامع نیستند.

مدیرت دولتی حوزه متنوعی است و طرح یک پارادایم در این حوزه مشکل است زیرا همه موارد را در یک زمان پوشش نمی دهد

آنچه در این حوزه به نظر می رسد این است که با یک پاردایم برخورد نداریم بلکه بخشهایی از پارادایم های مختلف از حوزه های گوناگون است.

کوهن :

 • به نظر می رسد در غیاب یک پارادایم یا نبود راه کارهای جایگزین برای یک پارادایم،همه واقعیاتی که می تواند به ایجاد و توسعه یک علم خاص مربوط شود بطور مساوی از اهمیت برخوردار بوده و مرتبط می باشند.نتیجاً جمع آوری اطلاعات بدین صورت بیشتر شبیه یک فعالیت تصادفی می باشد تا انکه فعالیتی در جهت توسعه دانش آتی بشمار آید.

توصیف کوهن متاسفانه با تحقیقات مدیریت دولتی همخوانی دارد.

بعضی از موارد که تا حدود زیادی مورد قبول همگان هست مانند سلسله مراتب - عقلانیت و رشد با توجه با ارزشهای باورمند در جامعه مدیران دولتی بررسی می شود.

مدیریت دولتی نوین

از دیدگاه اچ.جورج فردریکسون :

 • نظراتش شامل مدلهای مدیریت دولتی،محتوی هنجاری از  مدیریت دولتی کلاسیک تا نوین است.

 مدیریت دولتی نوین بر برخی از ارزشهای جدید و هم برخی از ارزشهای سنتی مدیریت دولتی تاکید دارد.

تاکید عمده این نگرش بر عدالت اجتماعی است.

همچنین تاکیدی بر رویکرد ارباب رجوع محوری نسبت به مدیریت دولتی  دارد.

همچنین بر بوروکراسی زدایی ، تصمیم گیری دموکراتیک و عدم تمرکزگرایی در برخی از فرایندهای اداری تاکید دارد.

مطالعه و عمل مدیریت دولتی ما را به دو مفهوم مهم می رساند:

 • هنجارها
 • ارزشها

هنجارها و ارزش ها

هنجار: نوعی انتظار رفتاری است که تا حدود زیادی از جانب گروهی از افراد یا بوسیله جامعه مراعات می شود.

این هنجارها بیان می کنند که یک شخص،سازمان یا دولت چگونه باید عمل کند- بعضی تئوریها به طور تجویزی به ارزشهای درونی توجه دارند و بعضی دیگر تلویحی

به طور مثال مدیریت دولتی نوین می گوید :  سازمانها باید کمتر دموکراتیک و بیشتر مشتری مدار باشند.(دستور تجویزی)

و یارویکرد اقتصادی در خط مشی عمومی حمایت می کنند معتقدند با مشوقهای پولی افراد رو بر می انگیزانند-آنها هم واقعیت را از دیدگاه خود توصیف می کنند و هم الگوهای خاصی برای رفتار تجویز می کنند. (دستور تلویحی)

گزاره های هنجار یا تجویزی بوسیله ارزشها حمایت می شوند.

اگر همه نظریه ها،پیامد های هنجاری داشته باشند، آنگاه ارزشها نقش مهمی در علوم اجتماعی پیدا می کنند.

با وجو این مباحث برخی دانشمندان می گویند علوم اجتماعی عاری از ارزش هستند.این موضوع قبل از مجادله بین وبر و شمولر بوده است.

در سال 1945هربرت سایمون دوگانگی واقعیت-ارزش را در اثر برجسته خود ”رفتار اداری“ مطرح کرد.

در سال 1950علوم اجتماعی با سرعت به سوی علمی شدن پیش می رفت و به بی ارزش بودن محتوا متهم می شد.

می دانیم که واقعیت ها به طور مستقل از مشاهده  گر وجود ندارند. باورها،ارزشها،آرزوها و جامعه پذیری ما،آنچه را که می بینیم تحت تاثیر قرار می دهد.

چهار رویکرد نسبت به ارزشهای انسانی

 • ذهنی گرایی subjectivism
 • زیستی اجتماعی biosocialism
 • اثبات گرایی منطقیbiopolitics
 • رویکرد بین الاذهانی intersubjectivity

ü     ذهنی گرایی

 • بعضی از ارزشها بوسیله تفاسیر و تعابیر شخص،توصیف و مشخص می شود.
 • این روش تعمیم ها رو از بین می برد.
 • این رویکرد خیلی جزیی نگر است.
 • اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی رو رد می کند.
 • رویکردی نامناسب در علوم اجتماعی است.
 • گفته ها یا گزاره های عمومی یا جهانشــــمول در مورد ارزشها بی معنا هستند

ü     زیستی - اجتماعی

 • ارزشها در اثر واکنش های زیستی اجتماعی به وجود می آیند و انسان دخالت زیادی ندارد.
 • ظهور مقوله سیاست های زیستی یکی از دست یافته های این دیدگاه است.
 • انسان اسیر چهار چوب زیستی شیمیایی خود می دانند.
 • معنقدند که ذهن انسان در شکل دهی ارزشها و تعاملات اجتماعی اساسی در این فرآیند نقشی فعال و هدفمند دارد.

ü      اثبات گرایی منطقی و تجربه گرایی

 • عمومی ترین رویکرد نسبت ارزشها در علوم اجتماعی است.
 • ارزشها را به عنوان واقعیات اجتماعی می پندارد که می تواند در قالب عینی تفسیر می کند.
 • تجربه گرایی با این رویکرد ارتباط تنگاتنگی دارد.
 • تجربه گرایی :تجربه بر دانش مقدم است پس ارزشهای انسان صرفنظر از ادراک ما از آنها وجود دارند.
 • هر دو رویکرد، ذهن را به عنوان ابزاری فعال که اثرات حسی محیط بر آن اثر می گذارد، اشاره می کنند.

هر دو مفهوم می گویند که افراد اشیاء را در قالب رابطه علت و معلولی،درک کرده و به آنها معنا می بخشند و واکنش نشان می  دهند و تفسیر می کنند و افراد با فرایندی شبیه به این ارزشها را کسب می کنند.

بلونه و نایگرو :

بنابراین مدیریت دولتی بر این پیش فرض اساسی استوار است که اگر چه فرآیند شکل گیری ارزش بوسیله افراد صورت می گیرد ولی ارزش ها از طریق فرآیند های مختلف جامعه پذیری،بر آنها تحمیل می شود. از این جهت ”انسان هنجاری“ به صورت مخلوق سیستم اجتماعی و محیطش در می آید.

 • اگر ارزشها از لحاظ نظری،بدون توجه به توجیه و تفسیری که ما از آنها داریم می توان گفت پس علوم اجتماعی به عنوان نوعی تلاش انسان عاری یا آزاد از تفاسیر فردی از ارزشها هستند. ولی  از لحاظ روش شناسیmethodologically،فرد باید فرآیندی را که از طریق آن این آزادی ایجاد شده است را بیان کنند.
 • علوم اجتماعی عینی به منظور حفظ و نگهداری ابزراها و موضع های غالب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته اند.

ماروین سورکین:

 • ناب بودن دانش تا مادامیکه آن دانش بوسیله نهادهای اجتماعی برای اهداف و مقاصد تجویزی خاص استفاده می شود، بی معنا است.
 • از این رو، دانش اجتماعی، چه علمی باشد چه نباشد، برای آن جامــعه دارای ارزش است و وظیفه ی ایفا می کند که می تواند غالباً ایدئولوژیک نامیده شود.

بنابه تعریف سورکین، دانش در مدیریت دولتی در قلمرو اجتماعی برای مقاصد تجویزی استفاده می شود. پس ابعاد شناخت شناسانه و هنجاری این دانش از لحاظ انتقادی برای جامعه ما حائز اهمیت هستند.

 

ü     رویکرد بین الاذهانی

 • ارزشها را به عنوان ماحصل فرآیند تعامل اجتماعی می پندارند که انسان صرفا نسبت به عوامل تاثیرگذار سیستم خارجی واکنش نشان نمی دهد بلکه بطور فعال در خلق ارزشـها مشارکت می کند.(ارزشها با روی هم قرار گرفتن تفاسیر ذهنی افراد است).
 • این اصطلاح به معنای ، معانی مشترک بین افراد است.
 • رفتار فرد در خلق ارزش ها منشاء اثر است.
 • بخش مهمی از فلسفه مشهور پدیدار شناسی است.

ریچارد مینز:

تعبیر ما از واقعیت این است که چگونه آنچه را که برای خود یا برای جامعه معنی دار است، تعیین کنیم مثلا :

موضوع ارزشهای انسانی ؛ انسان چه چیزی رو فوق العاده ارزش می نهد؟ یا چه گزینه هایی برایش ارزشمند است ؟ چه زمانی در اتخاذ تصمیمی ریسک می کند؟

کلاً چه چیزی معنا دار است.

·      تئوری اداری که شخص در تحقیق یا عمل به کار می گیرد، دلالت بر آن دارد که به زعم او چه چیزی به عنوان عمل معنا دار برای اعضاء یک سازمان محسوب می شود.

·        افراد به پیرامون خود و تعاملات خود معنا می بخشند.

·        سیستم ارزشی و نظریه های مدیریت مترادفند.

·      ارزشها برای تعریف محیط انسانها حائز اهمیتند، می توان طوری گسترش داده شود تا این ایده که ارزشها واقعیت اجتماعی را شکل داده و نظم می بخشد در برگیرد.

از دیدگاه پدیدار شناسی بین الاذهانی، واقعیت چیزی است که آن را، نه به صورت فردی بلکه به صورت اجتماعی درک می کنیم ، چون ما در یک محیط اجتماعی زندگی می کنیم.

پس با توجه به مدل انسانی که در تئوری و عمل بکار می بریم گزینه های انتخابی ما پیامدهای هنجاری دارد.اگر افراد عمدتا به عنوان حیوان اقتصادی ببینیم ، این دیدگاه منجر به شیوه های اقتدارگرایانه مدیریت تیلوریسم می شود. یا اگر فقط به انسانها به دید موجوداتی منفعل بنگریم که با منابع دیگر سازمانی تفاوتی ندارند.

معرفت شناسی

اینکه چگونه مشخص کنیم چه چیزی واقعیت است و معنی دار، تا حدی بستگی به فرآیندی دارد که بوسیله آن کسب دانش می کنیم.

نام دیگر معرفت شناسیف مطالعه دانش است.

به طور مثال فرد معتقد به اثبات گرایی منطقی، قبل از قضاوت در مورد واقعیت، ادله تجربی عینی می خواهد.

بی.اف.اسکینر می گوید شان و آزادی انسان افسانه های مصنوعی و ساختگی هستند.چون از نظر تجربی باورها و برداشتهای این اشخاص باورمند رو تایید کرد. می بینیم که این معرفت شناسی ما رو به محدوده ای از ادراک می رساند. و این خود باعث می شود بدانیم معرفت شناسی ما از چه عواملی تاثیر می پذیرد.

اگر کسی بتواند تعریفی از آنچه دانستن آن ارزشمند است ارایه بدهد، در واقع ابزاری است که به کمک آنمی توانند به عمل بپردازند-چون ما بر اساس آنچه می دانیم عمل می کنیم.

مهمترین موفقیت بوروکراتها همین توانایی تعاریف برای نمادها، رفتار و ارزشهای معنی دار است.

کاپلان:

هیچ چیز،غیر از یک کمیت سنجش پذیر واقعیت نیست.

کمی گرایی موضوع مهمی برای تحقیقات مدیریت دولتی است.

عقلانیت

برای درک بهتر از کشف دانش مدیریت دولتی، احتیاج به تشریح عقلانیت داریم.

که تعریف این لغت با مشکلاتی همراه بوده است . ار دیدگاه ارسطو عقلانیت اشاره به رفتار اخلاقی دارد. ولی تعرف معصر آن به عنوان رفتاری برای به حداکثر رساندن ارزش معنی می دهد و هیچ عنصر اخلاقی ندارد.

راموس می گوید با تعرف عقلانیت صرفا به عنوان حدکثر کننده ارزش، می توانیم با توجه به ارزشی که، فرد در تلاش برای تحقق آن است، رفتار درست و نادرست را عقلانیت بنامیم.مثل یک قاتل حرفه ای که با برنامه ریزی و کارآمدترین ابزار قتل، ماموریتی را به صورت عقلایی انجام می دهد.

به غیر از رفتار حدکثر کننده ارزش برای عقلانیت در دوره معاصر سه عنصر دیگر هم به آن اضافه شده است.

 • سازگاری: با مشخص شدن هدف رفتاری انتخاب شود که در راه رساندن ما به هدف سازگار باشد.
 • هدفمندی: برنامه ریزی در راستای رسیدن به هدف
 • گزینه های انتخابی معدود: عمل عقلایی انسان محدود است.

عقلانیت بهینه :

مستلزم دانش و آگاهی از همه راه کارهای اجتماعی،پیامدها و انتخاب بهترین راه کار است.

عقلانیت محدود:

آنست که افراد درون محدودیت های دانش خود به عنوان انسان تا حد امکان تصمیــماتی عقلایی می گیرند.

سه موضوع مهم در استفاده از عقلانیت برای توصیف اعمال شخصی و سازمانی باقی می ماند:

 • شهود
 • مفهوم انسان عقلایی
 • عقلانیت وظیف های در برابر عقلانیت جوهری

ü      شهود

وقتی ما به صورت شهودی تصمیم می گیریم ضرورتا مخالف تصمیم گیری عقلایی نیست.

یزقل درور :  فرآیند شهودی را فرا عقلایی می نامد.

شاید وقتی ما بطور شهودی عمل می کنیم، راههایی برای حداکثر نمودن ارزشهایمان به روشی سازگار و هدفمند پردازش می کنیم که از وجود آن در ذهن اگاه خود،آگاهی نداریم.

ü      انسان عقلایی

مفهوم انسان صرفا عقلایی ، تمرکز بر فعالیتهای فکری سازگار، قابل برنامه ریزی و سازماندهی شده انسان –اهمیت دادن به رفتاری که به اهداف مرتبط می شود- پذیرش هدف بدون اینکه بپرسیم چگونه ایجاد شده است ، می باشد.انسانی که بی نظمی و آشوب را احساس و تجربه می کند، از خود رفتارهایی بروز می دهد بدون آنکه بتواند عمل خود را از جهت پیوستگس و اهداف توجیه کند ، بدون برنامه اقداماتی انجام می دهد و اندیشه های گوناگون در ذهن او می اید چنین انسانی مد نظر نظریه پرداز سازمان نیست.

ü      عقلانیت وظیفه ای  در برابر عقلانیت جوهری

عقلانیت وظیفه ای :

برای اشاره به  نوعی از رفتار سازگار و هدفمند مورد درخواست یک سازمان که برای رسیدن به ارزشها و اهداف سازمان به کار می رود. از جانب دیگران ممکن است اخلاقی قلمداد نشود.به زبان ساده وقتی بر اساس اهداف و ارزشهای سازمان رفتار می کنیم – رفتار وضیفه ای است.

عقلانیت جوهری:

 برای اشاره به نوعی رفتار فردی استفاده می شود که در راستای تحقق ارزشها و اهداف شخصی جهت داده می شود. نوعی الگوی اخلاقی شخصی رفتار را در خود دارد.و به نوعی دیگر زمانیکه بر اساس مجموعه ای از ارزشها و اهداف شخصی رفتار می کنیم از این الگو پیروی می کنیم.

تلفیق نیازهای فردی و سازمانی

نیازهای سازمان شامل کارایی ، اثربخشی و بهره وری است و نیازهای فردی عبارتند از رضایتمندی شخصی، امنیت، روابط اجتماعی، عزت نفس و خود شکوفایی.

کلاسیک ه بر نیازهای سازمانی تاکید داشتند و مکتب روابط انسانی بر فرد ، به نظر برخی نویسندگان معصر مثل راموس این دو هیچگاه با هم تلفیق نمی شوند ولی کریس آرجریس می گوید نیازهای فردی و سازمانی تا حد چشمگیری در سازمانهای غیر رسمی محقق می شوند.

هارمون می گوید: اگر ماهیت "خود" را بطور متفاوت در نظر بگیریم ، این نیازها می تونند محقق شوند؟

خود

اینکه آیا فرد می تئاند با سازمان یکی شود، بستگی به باور مانسبت به اهمیت "خود" دارد.

"خود" واضح و روشن نیست تا به راحتی بتواند مورد سنجش قرار بگیرد.بلکه باید مجموعه ای از تئوریها و اصطلاحات را بررسی کنیم از جمله "روابط میان ما" و "درونگرایی گشتالت" و ....

در این مجموعه تاکید بر این داریم که ، "خودبدون تعامل با دیگراندرک نمی شود و باید در این تعامل انعطاف داشته باشد چون تعریفش از واقعیت و رفتار در حال تغییر است و این تغییر بستگی به خودآگاهی و خود اندیشی دارد.

می توان دو مفهوم برای "خود" در نظر گرفت:

مفهوم اول- فعالیتهای خارجی انسان ، توصیف کامل و صحیحی از واقعیت درونی اوست.

مفهوم دوم-مرکب از ارزشهای درونی است.یعنی هر فردی در جستجوی معنا ، دارای اراده ای آزاد و شان و منزلت انسانی است.

مدیران معتقد به مفهوم اول؛ ارزش زیردستان را صرفا در قالب آنچه تولید می کنند، تعریــــف می کنند.

مدیران معتقد به مفهوم دوم؛نخست به افراد با نیازها و خواسته های فردی ارزش قایل هستند و آنگاه به عنوان تولید کننده، ارزش می دهند.

سوالات زیادی در این باره مطرح می شود ،از جمله در مورد "خود" و کاربردهایش برای رفتار سازمانی.

 

 

حاکمیت سازمانی

موضوع مهم دیگر تئوری سازمان این است که حاکمیت سازمانی چگونه صورت می گیرد.

د راینجا دو سبک بررسی می شود ،یکی بوروکرات ها و دیگری دموکراتها هستند.

بوروکراتها: تاکید بر تقسیم کار، تخصصی کردن وظایف،سلسله مراتب اداری، قوانین کاری یکسان،...که در سالهای اخیر به دلیل غیر شخصی بودن رفتار، جابجایی هدف و عدم توان در برخورد با وضعیت های جدید مورد انتقاد واقع شده است.و یکی دیگر از مشخصه های این سبک سلسله مراتب است.و لی سبک دموکراتیک مدیریت، متضمن مشارکت است.در این مشارکتها سوالاتی پیش می آید از جمله ، مشارکت به وسیله چه کسانی و به چه میزانی و در چه موضوعاتی که در شش نوع مدیریت دموکراتیک به این سوالات اساس جواب داده می شود.

این شش نوع عبارتند از ؛ مدیریت مشارکتی دومکراتیک،توسعه سازمانی،اتحادیه-قانون گرایی،کیفیف نعضت زندگی کاری،خودمدیریتی و دموکراسی صنعتی.

مزایای این مشارکتها می تواند کاهش از خود بیگانی شخصی،افزایش میزان بالا بردن مشارکت شهروندی و افزایش وحدت اجتماعی ، تطبیق پذیری سازمان، افزایش بهره وری سازمانی و افزایش در فرصت برای خود شکوفایی فردی .

جورج فردریکسون: افزایش مشارکت یکی از ارزشهای مدیریت دولتی نوین است.

تحقیقات ثابت نمی کنند که حتما افزایش مشارکت منجر به بهره وری سازمانی شود.

حاکمیت سازمانی و کنترل از مباحث مهم برای محققان هستند.

معیارهای عملکرد سازمانی

فردریکسون می گوید اثر بخشی و کارایی معیارهای مهمی برای ارزیابی سازمانهای دولتی است.ولی سنجش آن مشکل است.مدیریت دولتی نوین ممی گوید هدایت سازمانهای دولتی ،به غیر از اثر بخشی و کارایی ارزشهای دیگری هم مثل مشارکت،رشد طلبی و عدالت اجتماعی مهم هستند.

از نظر هارت،اسکات و کلارک درباره معیار عملکرد سازمانی صحبت کرده اند و وارنبنیس،یکی از صاحبنظران علم رفتاری،سلامت سازمانی رو معیار عملکرد سازمانی مطرح کیده است.

سازمان سالم ،سازمانی است که در حال رشد و تطبیق پذیر باشد.

حالا آیا همه سازمانها در حال رشد هستند؟و در عرصه محدودیت ها عملکرد سازمانی را ارزیابی کنیم.

رابطه سازمان و محیط

رابطه بین سازمان و محیط مستلزم تغییر و تطبیق پذیری سازمانی است.

کتز و رابرت کان می گویند: مدل نظری ما برای درک سازمان ها،مدل داده-ستاده است که در آن بازده مطلوب از ستاده سیستم را فعال می کند.

مشارکت مشتری در بخشی از خواسته های محیطی که امـــــروزه در سازمانهای دولتی صورت می گیرد،بوسیله مدیریت دولتی نوین مطرح می شود.موضوع مهمی برای خط مشی گذاری عمومی و تئوری سازمانی است. هارمون،بلون و نایگرو در این باره بحث کرده اند.

تغییر غالبا موضوعی گیج کننده برای تئوری و عمل در سازمان است.انواع مختلفی از استراتژیهای تغییر وجود دارد.استراتژی بازآموزی، مشارکتی، مبتنی بر اجبار.اینکه که کدام موثرتر است، بستگی به بستری دارد که چنین استراتژی در ان بکار گرفته می شود.

 

تصمیم گیری مبتنی بر اجماع

آشناترین تصمیم گیری در جامعه ،تصمیم گیری سیاسی است.

در مدل تصمیم گیری سیاسی، روشی که بوسیله آن تفاوت ها حل می شوند روش چانه زنی است.

طرفداران مدیریت دولتی نوین درباره تصمیم گیری  مبنی بر اجماع سخن می گویند.بعضی تصمیم گیری بر مبنای اجماع را به معنی رسیدن به نوعی توافق گروهی بین افرادی که معمولا دیدگاههای متفاوتی دارند می گویند.

برخی دیگر به معنی اکثریت دموکراتیک تعبیر می کنند.و یا به تعبیر دیگر از نظریه پردازان به عنوان نشانه تعهد شخصی به گزینه هایی که در تصمیمات سیاسی مورد مذاکره،مـــــــطرح نمی شود،عنوان می کنند.تفاوت عمده چانه زنی روشی که بوسیله آن تفاوتها حل می شوند در مدل تصمیم گیری سیاسی با اجماع در فقدان بازیهای دلالی قدرت در اجماع و موضع هنجاری مدل اجماعی است.

تصمیم گیری بر مبنای اجماع فرآیندی است که در آن قدرت شخصی و کنترل اطلاعات ،تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است.

آیا می توان از مدل های چانه زنی سیاسی انتخاب که بر ایدههای ابزاری از انسان استوار است به مدل تصمیم گیری مبتنی بر اجماع که بر عشق تکیه دارد حرکت کرد؟

آیا چنین انتقالی باید پیامد تغییر عمده ای در ارزش های اجتماعی باشد.

تکنولوژی و آینده

کلیتن توصیف می کند که چگونه انتخاب تکنولوژی کاربردی از جانب مدیران دولتی بر ارزشهای چامعه تاثیر می گذارد.

دونالدشون در اثر خود تحت عنوان "آن سوی حکومت با ثبات" می گوید سیستم اجتماعی از ساختار ،تئوری و تکنولوژی تشکیل شده است و تغییر در هر کدام از این عناصر موجب تغییر در دو عنصر دیگر می شود. اگر بتوانبم با اطمینان، تغییرات تکنولوژیک آینده را پیش بینی کنیم،می توانیم مطمئن شویم که چنین تغییراتی منجر به واکنش های زنجیره ای در ساختار، تئوری و ارزش های جامعه خواهد شد.شوماخر پیش بینی می کند که تغییر در تکنولوژی سوای روش های تولید که از منابع استفاده زیادی می کنند مستلزم تغییری در ارزش ها خواهد بود. به تعتقاد وی ما باید از روشه های مصرف انبوه منابع به روش های کار اندوز تغییر جهت بدهیم. او می گوید اگر کار و فراغت را یکی بدانیم و اگر رضایتمندی انسان را در قالب کیفیت زندگی بسنجیم و نا در قالب موفقیت اقتصادی، چنین هدفی تحقق خواهد یافت.


Stone Jana
چهارشنبه 13 تیر 1397 12:12 ق.ظ
I’m not that much of ɑ internet reader tօ be honesat buut үoսr
blogs гeally nice, keep іt up! I'll go ahead and bookmark your site tо clme
bacҝ doᴡn tһe road. Cheers
Rockwell
شنبه 9 تیر 1397 02:16 ق.ظ
Hey! I just ѡanted to asҝ if уou evеr hve any issues ѡith hackers?

My lɑѕt blog (wordpress) ѡaѕ hacked and Ӏ endeed uⲣ losing everal ѡeeks օf had wоrk due tto
no backup. Ɗo yoս have any solutions tߋ stop hackers?
canadian pharmacy
دوشنبه 28 خرداد 1397 01:24 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>best canadian mail order pharmacies</a>
approved canadian pharmacies online
سه شنبه 22 خرداد 1397 04:05 ب.ظ
<a href="http://canadianhealthypharmacyrx.com/">safe canadian online pharmacies</a>
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
<a href=http://canadianhealthypharmacyrx.com/>canadian online pharmacy</a>
prescription drugs without prior prescription
شنبه 19 خرداد 1397 11:49 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>pharmacy without dr prescriptions</a>
prescriptions from canada without
پنجشنبه 3 خرداد 1397 02:41 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">safe online pharmacies in canada</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>prescription drugs without prior prescription</a>
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:45 ب.ظ

Superb write ups. With thanks!
cialis farmacias guadalajara cialis authentique suisse cialis uk where to buy cialis in ontario canadian drugs generic cialis cilas cialis tablets for sale usa cialis online legalidad de comprar cialis cialis for daily use
Viagra 20 mg best price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:36 ق.ظ

Superb information. Thank you!
viagra cheap buy viagra cheap prices cheap viagra prescription buy tadalafil online where can i buy viagra over the counter viagra buy viagra sildenafil citrate tablets pharmacy viagra prices order viagra online without a prescription order viagra without rx online
Hussin Ahmed
یکشنبه 26 فروردین 1397 12:44 ب.ظ
І was curious if yߋu ever considered changing
the structure ⲟf your site? Itѕ very weⅼl wrіtten; I love what youve ցot
to say. Bᥙt maybe үou could a littlе more
in the way of content so people couⅼd connect witһ it bеtter.
Youve got an awful ⅼot of text foг only hаving one oг 2 images.
Мaybe you ϲould space it outt better?
get roman reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:39 ق.ظ
Hello theге! This blog post ⅽould not be written any better!
ᒪooking at thiѕ post reminds me of my prevіous roommate!

Ηе continually kept preaching about this. І ԝill send thiѕ informatіon to him.
Fairly certaіn he'll һave ɑ very good rеad.

Тhanks foг sharing!
how long does viagra super active last
پنجشنبه 23 فروردین 1397 10:57 ق.ظ
Appreciation to my father ᴡho informed me abߋut thіs blog, this web site іs genuinely remarkable.
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:43 ق.ظ

Truly a good deal of fantastic knowledge.
cialis rezeptfrei sterreich generic cialis in vietnam we use it 50 mg cialis dose only here cialis pills we choice cialis pfizer india cialis 100mg suppliers trusted tabled cialis softabs interactions for cialis generic cialis 20mg uk cialis 5 mg scheda tecnica
Amer Aly
شنبه 18 فروردین 1397 02:15 ق.ظ
Great post. I used to be checking constantly this blog and I am
impressed! Extremely useful info specifically the last
phase :) I deal with such info much. I was seeking this particular info for a long time.
Thank you and best of luck.
Buy generic Lumigan
پنجشنبه 9 فروردین 1397 11:11 ق.ظ
Pretty component to content. I just stumbled upon yoiur blog and in accession capitql to
claim that I acquire in fact enjoyed aaccount your blog posts.
Any way I'll be subscribing for your feeds and even I achievement you access consistently quickly.
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 05:24 ب.ظ
It'ѕ fantastic that you aгe gеtting thoughts from this paragraph as welⅼ as
from օur discussion madе at thіs рlace.
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 02:18 ق.ظ

Regards! Loads of forum posts.

cialis 5mg cialis dosage cialis generic tadalafil buy cialis patent expiration cialis with 2 days delivery we like it safe cheap cialis safe dosage for cialis the best choice cialis woman tadalafil 10 mg we choice cialis pfizer india
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:31 ق.ظ

You reported it superbly!
cialis therapie brand cialis nl cialis great britain generic cialis tadalafil cialis for sale south africa does cialis cause gout cialis australian price generic low dose cialis buy cialis online cheapest cialis without a doctor's prescription
Salvatore
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:38 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads
up. The words in your content seem to be running off the screen in Chrome.

I'm not sure if this is a format issue or something to do with web
browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks
janelvanbogelen.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:56 ب.ظ
What's up to all, it's genuinely a good for me to pay a visit this web page, it includes useful Information.
Can better posture make you taller?
جمعه 13 مرداد 1396 01:27 ب.ظ
For most recent news you have to visit world-wide-web and on internet I
found this web page as a best site for most
up-to-date updates.
joellenblecker.hatenablog.com
شنبه 7 مرداد 1396 08:16 ب.ظ
I'm not sure why but this blog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
std clinic near me
دوشنبه 5 تیر 1396 02:11 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه کار بسیار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار
در حالی که کوتاه. من با این حال
کردم مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من می قطعا تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
Elden
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:01 ق.ظ
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to
new posts.
اتاکو
جمعه 5 آذر 1395 01:10 ق.ظ
سلام
دوست عزیز امیدوارم حال خوبی داشته باشید از وبلاگتون دیدن کردم.
ما یک محصول ویژه برای شما داریم که قسمتی از کار های روزانه رو براتون آسون و راحت میکنه
به سایتمون سر بزنید هر دیدی یه بازدید هم باید داشته باشه دیگه
مطمئنم پشیمون نمیشی
منتظرم
لیلا
سه شنبه 18 آبان 1395 12:37 ب.ظ
مطالب عالی بودن من استفاده کردم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر