تبلیغات
مدیریت دولتی - گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی-الوانی و دانایی فرد-فصل اول

مدیریت دولتی به مطالعه و بررسی سازمانهای دولتی می پردازد و تئوری سازمان ، با فرضیه هایی در مورد ساختار نهادها و تئوری اداری ، با فرضیه هایی در مورد رفتار انسان در گروهها.

تئوری اداری و سازمان مبنای اغلب تئوریهای مدیریت دولتی رو تشکیل می دهد.

این رشته یک علم میان رشته ای و جوان از علوم سیاسی ،جامعه شناسی و مدیریت بازرگانی برای ساختن پایه های نظری خود بهره گرفته است.

ما به بررسی این مفاهیم می پردازیم:

 • پارادایم ها   paradigms
 • هنجارها norms
 • ارزشها values
 • جهت گیریهای ارزشی value orientations
 • شناخت شناسی Epistomology
 • تعقل گرایی rationality
 • پیوند فرد و سازمان integration of the individual and the organization
 • حاکمیت سازمانی organizational governance
 •  معیارهای عملکرد سازمانی organization performance measures
 • رابطه سازمان محیط  organizational –environment interface
 • تصمیم گیری مبتنی بر اجماع consensual decision making
 • تکنولوژی و آینده technology and the future

 

پارادایــــــــــــــم

پارادیم عرصه ای برای آزمایشها و بررسهای آتی فراهم می کند.

توماس کوهن  :

 • اشاره به کشف دانش در علوم طبیعی دارد.
 • مجموعه کاملی از باورهای پذیرفته شــده و غالباً غیر قابل تردید که از سوی محققان و کاربران یک رشته علمی مقبولیت عام پیدا می کند.
 • تعمیم نمادین قوانین علمی،تعهد و پذیرش اهل آن رشته نسبت به مجموعه ای از نظریات و ارزشهای مشترک میان آنــــهاست و برای حل مسائل،نظریات و روشهایی را ارایه می دهند.
 • پارادیم ها موقعیت خود را از آنجا بدست می آورند که نسبت به نظریات رقیب در حل مسائل راه چاره هایی ارائه می دهند که کاربران آنها را زیرکانه تشخیص می دهند.
 • به  هر حال موفق تر بودن به معنای توفیق کامل در حل یک مساله واحد یا موفقیت در حل تعداد بی شماری از مسائل نیست.
 • اتقلاب پارادایمی وقتی رخ می دهد که مجــــموعه جدید از پیش فرضها،اندیشمندان را قادر به حل مسائلی می کند که قبلا لاینحل بوده اند.
 • تکامل یک پارادایم نشانه ای از بلوغ یک حوضه علمی است.

پارادایم در مدیریت دولتی از نظر صاحبنظران:

 • برخی : وقت تلف کردن است
 • ویلیام دان و بهمن فزونی : استفاده نادرست از این مقوله می شود زیرا این اصطلاح از نظر کاربردی در علوم اجتماعی زیر سوال است.
 • معدودی از دانشمندان: نظریه های مدیریت دولتی دارای پیش فرضهای قبلی نبوده و پیامد های هنجاری ندارد.
 • هنجار در لغتنامه معنی راه و روش ، طریق ، قاعده را دارد.

دشوارترین مساله در مدیریت دولتی در برخورد با پارادایم ها این است که مانند پارادایم هایی که کوهن در علوم دیگر مــــــــطرح می کند،جامع نیستند.

مدیرت دولتی حوزه متنوعی است و طرح یک پارادایم در این حوزه مشکل است زیرا همه موارد را در یک زمان پوشش نمی دهد

آنچه در این حوزه به نظر می رسد این است که با یک پاردایم برخورد نداریم بلکه بخشهایی از پارادایم های مختلف از حوزه های گوناگون است.

کوهن :

 • به نظر می رسد در غیاب یک پارادایم یا نبود راه کارهای جایگزین برای یک پارادایم،همه واقعیاتی که می تواند به ایجاد و توسعه یک علم خاص مربوط شود بطور مساوی از اهمیت برخوردار بوده و مرتبط می باشند.نتیجاً جمع آوری اطلاعات بدین صورت بیشتر شبیه یک فعالیت تصادفی می باشد تا انکه فعالیتی در جهت توسعه دانش آتی بشمار آید.

توصیف کوهن متاسفانه با تحقیقات مدیریت دولتی همخوانی دارد.

بعضی از موارد که تا حدود زیادی مورد قبول همگان هست مانند سلسله مراتب - عقلانیت و رشد با توجه با ارزشهای باورمند در جامعه مدیران دولتی بررسی می شود.

مدیریت دولتی نوین

از دیدگاه اچ.جورج فردریکسون :

 • نظراتش شامل مدلهای مدیریت دولتی،محتوی هنجاری از  مدیریت دولتی کلاسیک تا نوین است.

 مدیریت دولتی نوین بر برخی از ارزشهای جدید و هم برخی از ارزشهای سنتی مدیریت دولتی تاکید دارد.

تاکید عمده این نگرش بر عدالت اجتماعی است.

همچنین تاکیدی بر رویکرد ارباب رجوع محوری نسبت به مدیریت دولتی  دارد.

همچنین بر بوروکراسی زدایی ، تصمیم گیری دموکراتیک و عدم تمرکزگرایی در برخی از فرایندهای اداری تاکید دارد.

مطالعه و عمل مدیریت دولتی ما را به دو مفهوم مهم می رساند:

 • هنجارها
 • ارزشها

هنجارها و ارزش ها

هنجار: نوعی انتظار رفتاری است که تا حدود زیادی از جانب گروهی از افراد یا بوسیله جامعه مراعات می شود.

این هنجارها بیان می کنند که یک شخص،سازمان یا دولت چگونه باید عمل کند- بعضی تئوریها به طور تجویزی به ارزشهای درونی توجه دارند و بعضی دیگر تلویحی

به طور مثال مدیریت دولتی نوین می گوید :  سازمانها باید کمتر دموکراتیک و بیشتر مشتری مدار باشند.(دستور تجویزی)

و یارویکرد اقتصادی در خط مشی عمومی حمایت می کنند معتقدند با مشوقهای پولی افراد رو بر می انگیزانند-آنها هم واقعیت را از دیدگاه خود توصیف می کنند و هم الگوهای خاصی برای رفتار تجویز می کنند. (دستور تلویحی)

گزاره های هنجار یا تجویزی بوسیله ارزشها حمایت می شوند.

اگر همه نظریه ها،پیامد های هنجاری داشته باشند، آنگاه ارزشها نقش مهمی در علوم اجتماعی پیدا می کنند.

با وجو این مباحث برخی دانشمندان می گویند علوم اجتماعی عاری از ارزش هستند.این موضوع قبل از مجادله بین وبر و شمولر بوده است.

در سال 1945هربرت سایمون دوگانگی واقعیت-ارزش را در اثر برجسته خود ”رفتار اداری“ مطرح کرد.

در سال 1950علوم اجتماعی با سرعت به سوی علمی شدن پیش می رفت و به بی ارزش بودن محتوا متهم می شد.

می دانیم که واقعیت ها به طور مستقل از مشاهده  گر وجود ندارند. باورها،ارزشها،آرزوها و جامعه پذیری ما،آنچه را که می بینیم تحت تاثیر قرار می دهد.

چهار رویکرد نسبت به ارزشهای انسانی

 • ذهنی گرایی subjectivism
 • زیستی اجتماعی biosocialism
 • اثبات گرایی منطقیbiopolitics
 • رویکرد بین الاذهانی intersubjectivity

ü     ذهنی گرایی

 • بعضی از ارزشها بوسیله تفاسیر و تعابیر شخص،توصیف و مشخص می شود.
 • این روش تعمیم ها رو از بین می برد.
 • این رویکرد خیلی جزیی نگر است.
 • اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی رو رد می کند.
 • رویکردی نامناسب در علوم اجتماعی است.
 • گفته ها یا گزاره های عمومی یا جهانشــــمول در مورد ارزشها بی معنا هستند

ü     زیستی - اجتماعی

 • ارزشها در اثر واکنش های زیستی اجتماعی به وجود می آیند و انسان دخالت زیادی ندارد.
 • ظهور مقوله سیاست های زیستی یکی از دست یافته های این دیدگاه است.
 • انسان اسیر چهار چوب زیستی شیمیایی خود می دانند.
 • معنقدند که ذهن انسان در شکل دهی ارزشها و تعاملات اجتماعی اساسی در این فرآیند نقشی فعال و هدفمند دارد.

ü      اثبات گرایی منطقی و تجربه گرایی

 • عمومی ترین رویکرد نسبت ارزشها در علوم اجتماعی است.
 • ارزشها را به عنوان واقعیات اجتماعی می پندارد که می تواند در قالب عینی تفسیر می کند.
 • تجربه گرایی با این رویکرد ارتباط تنگاتنگی دارد.
 • تجربه گرایی :تجربه بر دانش مقدم است پس ارزشهای انسان صرفنظر از ادراک ما از آنها وجود دارند.
 • هر دو رویکرد، ذهن را به عنوان ابزاری فعال که اثرات حسی محیط بر آن اثر می گذارد، اشاره می کنند.

هر دو مفهوم می گویند که افراد اشیاء را در قالب رابطه علت و معلولی،درک کرده و به آنها معنا می بخشند و واکنش نشان می  دهند و تفسیر می کنند و افراد با فرایندی شبیه به این ارزشها را کسب می کنند.

بلونه و نایگرو :

بنابراین مدیریت دولتی بر این پیش فرض اساسی استوار است که اگر چه فرآیند شکل گیری ارزش بوسیله افراد صورت می گیرد ولی ارزش ها از طریق فرآیند های مختلف جامعه پذیری،بر آنها تحمیل می شود. از این جهت ”انسان هنجاری“ به صورت مخلوق سیستم اجتماعی و محیطش در می آید.

 • اگر ارزشها از لحاظ نظری،بدون توجه به توجیه و تفسیری که ما از آنها داریم می توان گفت پس علوم اجتماعی به عنوان نوعی تلاش انسان عاری یا آزاد از تفاسیر فردی از ارزشها هستند. ولی  از لحاظ روش شناسیmethodologically،فرد باید فرآیندی را که از طریق آن این آزادی ایجاد شده است را بیان کنند.
 • علوم اجتماعی عینی به منظور حفظ و نگهداری ابزراها و موضع های غالب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته اند.

ماروین سورکین:

 • ناب بودن دانش تا مادامیکه آن دانش بوسیله نهادهای اجتماعی برای اهداف و مقاصد تجویزی خاص استفاده می شود، بی معنا است.
 • از این رو، دانش اجتماعی، چه علمی باشد چه نباشد، برای آن جامــعه دارای ارزش است و وظیفه ی ایفا می کند که می تواند غالباً ایدئولوژیک نامیده شود.

بنابه تعریف سورکین، دانش در مدیریت دولتی در قلمرو اجتماعی برای مقاصد تجویزی استفاده می شود. پس ابعاد شناخت شناسانه و هنجاری این دانش از لحاظ انتقادی برای جامعه ما حائز اهمیت هستند.

 

ü     رویکرد بین الاذهانی

 • ارزشها را به عنوان ماحصل فرآیند تعامل اجتماعی می پندارند که انسان صرفا نسبت به عوامل تاثیرگذار سیستم خارجی واکنش نشان نمی دهد بلکه بطور فعال در خلق ارزشـها مشارکت می کند.(ارزشها با روی هم قرار گرفتن تفاسیر ذهنی افراد است).
 • این اصطلاح به معنای ، معانی مشترک بین افراد است.
 • رفتار فرد در خلق ارزش ها منشاء اثر است.
 • بخش مهمی از فلسفه مشهور پدیدار شناسی است.

ریچارد مینز:

تعبیر ما از واقعیت این است که چگونه آنچه را که برای خود یا برای جامعه معنی دار است، تعیین کنیم مثلا :

موضوع ارزشهای انسانی ؛ انسان چه چیزی رو فوق العاده ارزش می نهد؟ یا چه گزینه هایی برایش ارزشمند است ؟ چه زمانی در اتخاذ تصمیمی ریسک می کند؟

کلاً چه چیزی معنا دار است.

·      تئوری اداری که شخص در تحقیق یا عمل به کار می گیرد، دلالت بر آن دارد که به زعم او چه چیزی به عنوان عمل معنا دار برای اعضاء یک سازمان محسوب می شود.

·        افراد به پیرامون خود و تعاملات خود معنا می بخشند.

·        سیستم ارزشی و نظریه های مدیریت مترادفند.

·      ارزشها برای تعریف محیط انسانها حائز اهمیتند، می توان طوری گسترش داده شود تا این ایده که ارزشها واقعیت اجتماعی را شکل داده و نظم می بخشد در برگیرد.

از دیدگاه پدیدار شناسی بین الاذهانی، واقعیت چیزی است که آن را، نه به صورت فردی بلکه به صورت اجتماعی درک می کنیم ، چون ما در یک محیط اجتماعی زندگی می کنیم.

پس با توجه به مدل انسانی که در تئوری و عمل بکار می بریم گزینه های انتخابی ما پیامدهای هنجاری دارد.اگر افراد عمدتا به عنوان حیوان اقتصادی ببینیم ، این دیدگاه منجر به شیوه های اقتدارگرایانه مدیریت تیلوریسم می شود. یا اگر فقط به انسانها به دید موجوداتی منفعل بنگریم که با منابع دیگر سازمانی تفاوتی ندارند.

معرفت شناسی

اینکه چگونه مشخص کنیم چه چیزی واقعیت است و معنی دار، تا حدی بستگی به فرآیندی دارد که بوسیله آن کسب دانش می کنیم.

نام دیگر معرفت شناسیف مطالعه دانش است.

به طور مثال فرد معتقد به اثبات گرایی منطقی، قبل از قضاوت در مورد واقعیت، ادله تجربی عینی می خواهد.

بی.اف.اسکینر می گوید شان و آزادی انسان افسانه های مصنوعی و ساختگی هستند.چون از نظر تجربی باورها و برداشتهای این اشخاص باورمند رو تایید کرد. می بینیم که این معرفت شناسی ما رو به محدوده ای از ادراک می رساند. و این خود باعث می شود بدانیم معرفت شناسی ما از چه عواملی تاثیر می پذیرد.

اگر کسی بتواند تعریفی از آنچه دانستن آن ارزشمند است ارایه بدهد، در واقع ابزاری است که به کمک آنمی توانند به عمل بپردازند-چون ما بر اساس آنچه می دانیم عمل می کنیم.

مهمترین موفقیت بوروکراتها همین توانایی تعاریف برای نمادها، رفتار و ارزشهای معنی دار است.

کاپلان:

هیچ چیز،غیر از یک کمیت سنجش پذیر واقعیت نیست.

کمی گرایی موضوع مهمی برای تحقیقات مدیریت دولتی است.

عقلانیت

برای درک بهتر از کشف دانش مدیریت دولتی، احتیاج به تشریح عقلانیت داریم.

که تعریف این لغت با مشکلاتی همراه بوده است . ار دیدگاه ارسطو عقلانیت اشاره به رفتار اخلاقی دارد. ولی تعرف معصر آن به عنوان رفتاری برای به حداکثر رساندن ارزش معنی می دهد و هیچ عنصر اخلاقی ندارد.

راموس می گوید با تعرف عقلانیت صرفا به عنوان حدکثر کننده ارزش، می توانیم با توجه به ارزشی که، فرد در تلاش برای تحقق آن است، رفتار درست و نادرست را عقلانیت بنامیم.مثل یک قاتل حرفه ای که با برنامه ریزی و کارآمدترین ابزار قتل، ماموریتی را به صورت عقلایی انجام می دهد.

به غیر از رفتار حدکثر کننده ارزش برای عقلانیت در دوره معاصر سه عنصر دیگر هم به آن اضافه شده است.

 • سازگاری: با مشخص شدن هدف رفتاری انتخاب شود که در راه رساندن ما به هدف سازگار باشد.
 • هدفمندی: برنامه ریزی در راستای رسیدن به هدف
 • گزینه های انتخابی معدود: عمل عقلایی انسان محدود است.

عقلانیت بهینه :

مستلزم دانش و آگاهی از همه راه کارهای اجتماعی،پیامدها و انتخاب بهترین راه کار است.

عقلانیت محدود:

آنست که افراد درون محدودیت های دانش خود به عنوان انسان تا حد امکان تصمیــماتی عقلایی می گیرند.

سه موضوع مهم در استفاده از عقلانیت برای توصیف اعمال شخصی و سازمانی باقی می ماند:

 • شهود
 • مفهوم انسان عقلایی
 • عقلانیت وظیف های در برابر عقلانیت جوهری

ü      شهود

وقتی ما به صورت شهودی تصمیم می گیریم ضرورتا مخالف تصمیم گیری عقلایی نیست.

یزقل درور :  فرآیند شهودی را فرا عقلایی می نامد.

شاید وقتی ما بطور شهودی عمل می کنیم، راههایی برای حداکثر نمودن ارزشهایمان به روشی سازگار و هدفمند پردازش می کنیم که از وجود آن در ذهن اگاه خود،آگاهی نداریم.

ü      انسان عقلایی

مفهوم انسان صرفا عقلایی ، تمرکز بر فعالیتهای فکری سازگار، قابل برنامه ریزی و سازماندهی شده انسان –اهمیت دادن به رفتاری که به اهداف مرتبط می شود- پذیرش هدف بدون اینکه بپرسیم چگونه ایجاد شده است ، می باشد.انسانی که بی نظمی و آشوب را احساس و تجربه می کند، از خود رفتارهایی بروز می دهد بدون آنکه بتواند عمل خود را از جهت پیوستگس و اهداف توجیه کند ، بدون برنامه اقداماتی انجام می دهد و اندیشه های گوناگون در ذهن او می اید چنین انسانی مد نظر نظریه پرداز سازمان نیست.

ü      عقلانیت وظیفه ای  در برابر عقلانیت جوهری

عقلانیت وظیفه ای :

برای اشاره به  نوعی از رفتار سازگار و هدفمند مورد درخواست یک سازمان که برای رسیدن به ارزشها و اهداف سازمان به کار می رود. از جانب دیگران ممکن است اخلاقی قلمداد نشود.به زبان ساده وقتی بر اساس اهداف و ارزشهای سازمان رفتار می کنیم – رفتار وضیفه ای است.

عقلانیت جوهری:

 برای اشاره به نوعی رفتار فردی استفاده می شود که در راستای تحقق ارزشها و اهداف شخصی جهت داده می شود. نوعی الگوی اخلاقی شخصی رفتار را در خود دارد.و به نوعی دیگر زمانیکه بر اساس مجموعه ای از ارزشها و اهداف شخصی رفتار می کنیم از این الگو پیروی می کنیم.

تلفیق نیازهای فردی و سازمانی

نیازهای سازمان شامل کارایی ، اثربخشی و بهره وری است و نیازهای فردی عبارتند از رضایتمندی شخصی، امنیت، روابط اجتماعی، عزت نفس و خود شکوفایی.

کلاسیک ه بر نیازهای سازمانی تاکید داشتند و مکتب روابط انسانی بر فرد ، به نظر برخی نویسندگان معصر مثل راموس این دو هیچگاه با هم تلفیق نمی شوند ولی کریس آرجریس می گوید نیازهای فردی و سازمانی تا حد چشمگیری در سازمانهای غیر رسمی محقق می شوند.

هارمون می گوید: اگر ماهیت "خود" را بطور متفاوت در نظر بگیریم ، این نیازها می تونند محقق شوند؟

خود

اینکه آیا فرد می تئاند با سازمان یکی شود، بستگی به باور مانسبت به اهمیت "خود" دارد.

"خود" واضح و روشن نیست تا به راحتی بتواند مورد سنجش قرار بگیرد.بلکه باید مجموعه ای از تئوریها و اصطلاحات را بررسی کنیم از جمله "روابط میان ما" و "درونگرایی گشتالت" و ....

در این مجموعه تاکید بر این داریم که ، "خودبدون تعامل با دیگراندرک نمی شود و باید در این تعامل انعطاف داشته باشد چون تعریفش از واقعیت و رفتار در حال تغییر است و این تغییر بستگی به خودآگاهی و خود اندیشی دارد.

می توان دو مفهوم برای "خود" در نظر گرفت:

مفهوم اول- فعالیتهای خارجی انسان ، توصیف کامل و صحیحی از واقعیت درونی اوست.

مفهوم دوم-مرکب از ارزشهای درونی است.یعنی هر فردی در جستجوی معنا ، دارای اراده ای آزاد و شان و منزلت انسانی است.

مدیران معتقد به مفهوم اول؛ ارزش زیردستان را صرفا در قالب آنچه تولید می کنند، تعریــــف می کنند.

مدیران معتقد به مفهوم دوم؛نخست به افراد با نیازها و خواسته های فردی ارزش قایل هستند و آنگاه به عنوان تولید کننده، ارزش می دهند.

سوالات زیادی در این باره مطرح می شود ،از جمله در مورد "خود" و کاربردهایش برای رفتار سازمانی.

 

 

حاکمیت سازمانی

موضوع مهم دیگر تئوری سازمان این است که حاکمیت سازمانی چگونه صورت می گیرد.

د راینجا دو سبک بررسی می شود ،یکی بوروکرات ها و دیگری دموکراتها هستند.

بوروکراتها: تاکید بر تقسیم کار، تخصصی کردن وظایف،سلسله مراتب اداری، قوانین کاری یکسان،...که در سالهای اخیر به دلیل غیر شخصی بودن رفتار، جابجایی هدف و عدم توان در برخورد با وضعیت های جدید مورد انتقاد واقع شده است.و یکی دیگر از مشخصه های این سبک سلسله مراتب است.و لی سبک دموکراتیک مدیریت، متضمن مشارکت است.در این مشارکتها سوالاتی پیش می آید از جمله ، مشارکت به وسیله چه کسانی و به چه میزانی و در چه موضوعاتی که در شش نوع مدیریت دموکراتیک به این سوالات اساس جواب داده می شود.

این شش نوع عبارتند از ؛ مدیریت مشارکتی دومکراتیک،توسعه سازمانی،اتحادیه-قانون گرایی،کیفیف نعضت زندگی کاری،خودمدیریتی و دموکراسی صنعتی.

مزایای این مشارکتها می تواند کاهش از خود بیگانی شخصی،افزایش میزان بالا بردن مشارکت شهروندی و افزایش وحدت اجتماعی ، تطبیق پذیری سازمان، افزایش بهره وری سازمانی و افزایش در فرصت برای خود شکوفایی فردی .

جورج فردریکسون: افزایش مشارکت یکی از ارزشهای مدیریت دولتی نوین است.

تحقیقات ثابت نمی کنند که حتما افزایش مشارکت منجر به بهره وری سازمانی شود.

حاکمیت سازمانی و کنترل از مباحث مهم برای محققان هستند.

معیارهای عملکرد سازمانی

فردریکسون می گوید اثر بخشی و کارایی معیارهای مهمی برای ارزیابی سازمانهای دولتی است.ولی سنجش آن مشکل است.مدیریت دولتی نوین ممی گوید هدایت سازمانهای دولتی ،به غیر از اثر بخشی و کارایی ارزشهای دیگری هم مثل مشارکت،رشد طلبی و عدالت اجتماعی مهم هستند.

از نظر هارت،اسکات و کلارک درباره معیار عملکرد سازمانی صحبت کرده اند و وارنبنیس،یکی از صاحبنظران علم رفتاری،سلامت سازمانی رو معیار عملکرد سازمانی مطرح کیده است.

سازمان سالم ،سازمانی است که در حال رشد و تطبیق پذیر باشد.

حالا آیا همه سازمانها در حال رشد هستند؟و در عرصه محدودیت ها عملکرد سازمانی را ارزیابی کنیم.

رابطه سازمان و محیط

رابطه بین سازمان و محیط مستلزم تغییر و تطبیق پذیری سازمانی است.

کتز و رابرت کان می گویند: مدل نظری ما برای درک سازمان ها،مدل داده-ستاده است که در آن بازده مطلوب از ستاده سیستم را فعال می کند.

مشارکت مشتری در بخشی از خواسته های محیطی که امـــــروزه در سازمانهای دولتی صورت می گیرد،بوسیله مدیریت دولتی نوین مطرح می شود.موضوع مهمی برای خط مشی گذاری عمومی و تئوری سازمانی است. هارمون،بلون و نایگرو در این باره بحث کرده اند.

تغییر غالبا موضوعی گیج کننده برای تئوری و عمل در سازمان است.انواع مختلفی از استراتژیهای تغییر وجود دارد.استراتژی بازآموزی، مشارکتی، مبتنی بر اجبار.اینکه که کدام موثرتر است، بستگی به بستری دارد که چنین استراتژی در ان بکار گرفته می شود.

 

تصمیم گیری مبتنی بر اجماع

آشناترین تصمیم گیری در جامعه ،تصمیم گیری سیاسی است.

در مدل تصمیم گیری سیاسی، روشی که بوسیله آن تفاوت ها حل می شوند روش چانه زنی است.

طرفداران مدیریت دولتی نوین درباره تصمیم گیری  مبنی بر اجماع سخن می گویند.بعضی تصمیم گیری بر مبنای اجماع را به معنی رسیدن به نوعی توافق گروهی بین افرادی که معمولا دیدگاههای متفاوتی دارند می گویند.

برخی دیگر به معنی اکثریت دموکراتیک تعبیر می کنند.و یا به تعبیر دیگر از نظریه پردازان به عنوان نشانه تعهد شخصی به گزینه هایی که در تصمیمات سیاسی مورد مذاکره،مـــــــطرح نمی شود،عنوان می کنند.تفاوت عمده چانه زنی روشی که بوسیله آن تفاوتها حل می شوند در مدل تصمیم گیری سیاسی با اجماع در فقدان بازیهای دلالی قدرت در اجماع و موضع هنجاری مدل اجماعی است.

تصمیم گیری بر مبنای اجماع فرآیندی است که در آن قدرت شخصی و کنترل اطلاعات ،تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است.

آیا می توان از مدل های چانه زنی سیاسی انتخاب که بر ایدههای ابزاری از انسان استوار است به مدل تصمیم گیری مبتنی بر اجماع که بر عشق تکیه دارد حرکت کرد؟

آیا چنین انتقالی باید پیامد تغییر عمده ای در ارزش های اجتماعی باشد.

تکنولوژی و آینده

کلیتن توصیف می کند که چگونه انتخاب تکنولوژی کاربردی از جانب مدیران دولتی بر ارزشهای چامعه تاثیر می گذارد.

دونالدشون در اثر خود تحت عنوان "آن سوی حکومت با ثبات" می گوید سیستم اجتماعی از ساختار ،تئوری و تکنولوژی تشکیل شده است و تغییر در هر کدام از این عناصر موجب تغییر در دو عنصر دیگر می شود. اگر بتوانبم با اطمینان، تغییرات تکنولوژیک آینده را پیش بینی کنیم،می توانیم مطمئن شویم که چنین تغییراتی منجر به واکنش های زنجیره ای در ساختار، تئوری و ارزش های جامعه خواهد شد.شوماخر پیش بینی می کند که تغییر در تکنولوژی سوای روش های تولید که از منابع استفاده زیادی می کنند مستلزم تغییری در ارزش ها خواهد بود. به تعتقاد وی ما باید از روشه های مصرف انبوه منابع به روش های کار اندوز تغییر جهت بدهیم. او می گوید اگر کار و فراغت را یکی بدانیم و اگر رضایتمندی انسان را در قالب کیفیت زندگی بسنجیم و نا در قالب موفقیت اقتصادی، چنین هدفی تحقق خواهد یافت.


buy cialis germany
جمعه 16 آذر 1397 04:39 ق.ظ

Thank you. An abundance of knowledge!

200 cialis coupon cialis 5 mg canadian cialis click now cialis from canada cialis tablets for sale pastillas cialis y alcoho cialis prezzo di mercato generic cialis levitra cialis tablets australia we choice cialis uk
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Amazing lots of superb knowledge!
generic cialis at the pharmacy cialis generico en mexico walgreens price for cialis look here cialis order on line generic cialis levitra acheter cialis kamagra cialis para que sirve cialis usa cost safe dosage for cialis cialis manufacturer coupon
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:38 ب.ظ

Seriously loads of valuable facts!
generic cialis pill online cialis from canada cialis 5mg generic cialis soft gels cialis prices in england cialis great britain cialis et insomni cialis professional from usa cialis 5 mg cialis usa cost
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:10 ب.ظ

With thanks. An abundance of tips!

safe dosage for cialis discount cialis cialis 20 mg cost miglior cialis generico cialis billig cialis e hiv compare prices cialis uk acquistare cialis internet cialis pas cher paris look here cialis order on line
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:47 ق.ظ

Whoa many of superb advice.
we choice cialis pfizer india cialis manufacturer coupon cialis sicuro in linea buy cialis uk no prescription precios de cialis generico cialis usa cost tadalafil tablets trusted tabled cialis softabs buy cialis online nz cialis professional yohimbe
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 02:40 ب.ظ

Whoa tons of great material!
free cialis cialis side effects dangers compare prices cialis uk cialis official site warnings for cialis we use it cialis online store tadalafil tablets click here to buy cialis cialis authentique suisse estudios de cialis genricos
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:29 ق.ظ

This is nicely said! !
we recommend cialis info purchase once a day cialis cialis 10mg prix pharmaci venta cialis en espaa cost of cialis per pill cialis from canada cialis et insomni how does cialis work warnings for cialis cialis pills in singapore
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:55 ب.ظ

Good advice. Cheers.
we recommend cialis info cialis tablets for sale purchase once a day cialis dosagem ideal cialis cialis prices free generic cialis cialis generisches kanada tarif cialis france cialis super kamagra cialis tablets australia
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Nicely voiced certainly! !
cialis free trial buy online cialis 5mg enter site very cheap cialis cialis e hiv cialis name brand cheap cialis 200 dollar savings card buy online cialis 5mg cialis professional from usa cialis generic tadalafil buy cialis rezeptfrei sterreich
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Truly tons of terrific material.
cialis en mexico precio order generic cialis online cialis online nederland tadalafil 20mg cialis cipla best buy cialis efficacit prices for cialis 50mg cialis online sublingual cialis online cialis side effects
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Wow tons of wonderful advice!
generic cialis in vietnam only best offers 100mg cialis cialis generic calis buying cialis in colombia safe site to buy cialis online the best site cialis tablets miglior cialis generico sialis interactions for cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:28 ب.ظ

Amazing lots of superb advice!
buy cialis online nz precios de cialis generico free generic cialis we like it cialis price generic cialis pro cialis 20mg preis cf cialis 5 mg para diabeticos cialis daily dose generic cialis pas cher paris cialis sicuro in linea
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 03:43 ق.ظ

Kudos, Wonderful stuff!
how much does a cialis cost bulk cialis only best offers 100mg cialis acheter cialis kamagra generic cialis levitra cialis pills cialis cuantos mg hay we use it cialis online store where to buy cialis in ontario price cialis per pill
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:22 ب.ظ

Appreciate it! Loads of postings.

buy cialis online estudios de cialis genricos comprar cialis navarr cialis billig cialis mit grapefruitsaft we recommend cialis best buy generic low dose cialis we choice free trial of cialis click now cialis from canada how does cialis work
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:22 ق.ظ

Great content. Cheers.
cialis for sale south africa cialis ahumada cialis sicuro in linea achat cialis en itali compare prices cialis uk viagra vs cialis cialis tablets australia canada discount drugs cialis cialis prezzo al pubblico il cialis quanto costa
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:53 ب.ظ

You have made the point!
cialis 05 buying cialis on internet cialis cipla best buy cialis generico lilly how much does a cialis cost cialis super acti what is cialis only now cialis for sale in us cialis daily dose generic buy cialis online nz
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:48 ق.ظ

You made the point!
american pharmacy cialis we choice cialis pfizer india cialis sale online buy cialis sample pack tarif cialis france cialis wir preise cialis generic precios cialis peru only best offers cialis use online cialis
levitra 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:08 ب.ظ

You've made the point!
buy levitra 20 mg buy levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 10mg buy 10 mg levitra buy levitra online buy levitra 10mg cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg
buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:04 ب.ظ

With thanks! Plenty of information.

cialis side effects dangers price cialis wal mart pharmacy cialis 20 mg cut in half ou acheter du cialis pas cher cialis generico lilly online cialis purchasing cialis on the internet cialis daily dose generic cialis pills cialis online holland
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 08:14 ق.ظ

Wonderful write ups. With thanks.
cialis for sale south africa cialis cuantos mg hay calis we recommend cialis info pastillas cialis y alcoho cialis generic tadalafil buy generic cialis tadalafil cialis canadian drugs cialis per paypa cialis price in bangalore
canada drugs online
شنبه 31 شهریور 1397 09:52 ب.ظ

You suggested that terrifically!
canadian pharmacy viagra discount canadian pharmacies north west pharmacies canada canadian pharmacies canadian pharmacies without an rx online pharmacies in usa aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacies shipping to usa canadian medications, liraglutide canadian pharmaceuticals
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:56 ب.ظ

Good write ups. Appreciate it!
low cost cialis 20mg cialis great britain the best choice cialis woman purchase once a day cialis cialis 100 mg 30 tablet generic cialis tadalafil cialis bula only best offers cialis use cialis great britain how does cialis work
http://viagravipsale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:51 ب.ظ

Wonderful write ups. Cheers!
generic cialis review uk cialis preise schweiz only now cialis 20 mg viagra vs cialis vs levitra cialis super kamagra online cialis cialis vs viagra costo in farmacia cialis safe site to buy cialis online click here to buy cialis
Search engines optiomization
سه شنبه 20 شهریور 1397 09:19 ق.ظ
Hi would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm planning to start my own blog soon but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs
and I'm looking for something completely unique.
P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:34 ق.ظ

Very good forum posts, Regards!
trusted tabled cialis softabs cialis from canada acquistare cialis internet acquistare cialis internet generic cialis in vietnam cialis tablets for sale buy cialis cheap 10 mg cialis sicuro in linea we like it cialis price cialis baratos compran uk
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:24 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of forum posts.

online pharmacies legitimate trust pharmacy canadian online pharmacies mexico canadian pharmaceuticals discount canadian pharmacies canada online pharmacies legitimate buy viagrow canada rx canada medication cost trust pharmacy of canada
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:10 ق.ظ

You made your position quite clearly..
order viagra cheap how can i get viagra uk viagra online with prescription buying viagra from canada buy viagra internet viagra no prescription sildenafil and viagra online pharmacy generic viagra uk viagra online where buy viagra
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:17 ب.ظ

You actually reported that superbly!
cialis 20mg prices on cialis 10 mg cialis 20 mg cialis tablets for sale buy cialis online cheapest tadalafil cialis patentablauf in deutschland cost of cialis per pill cialis flussig generic cialis pro
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:33 ق.ظ

You've made your position pretty nicely.!
tadalafil 20mg cialis rckenschmerzen cialis taglich cialis from canada cuanto cuesta cialis yaho click here to buy cialis cialis for sale south africa cialis for bph estudios de cialis genricos cialis rckenschmerzen
cialisonl.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:11 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis mit grapefruitsaft cialis et insomni cialis daily new zealand buy cialis online cheapest cialis official site how to purchase cialis on line cialis 100 mg 30 tablet cialis prezzo in linea basso prices on cialis 10 mg cialis sale online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30