تبلیغات
مدیریت دولتی - افق های نو در مدیریت دولتی
جمعه 24 دی 1395

افق های نو در مدیریت دولتی

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

مقدمه :

مدیریت دولتی همچون سایر نهادها دراین ایام درمعرض دگرگونی ها و تحولات چشمگیری قرار گرفته است ، به گونه ای که بقای آن در آینده با رویکردهای کنونی غیرممکن به نظر می رسد. رویارویی با این تغییر و تحولات نیاز به تحول ذهنی مدیران و تغییرات ساختاری در مدیریت دولتی دارد تا بتواند بر چالش های رویاروی خود توفیق یابد. تحولاتی که مدیریت دولتی معاصر با آنها روبروست ازاین جمله اند: 1 - ابداعات خارق العاده و تکنولوژیک 2 – دانشی شدن سازمانها 3 – جهانی شدن 4 – تنوع و تعدد فرهنگی 5 – کاهش اعتماد به نهادهای دولتی

1- ابداعات و نواوری های خارق العاده و سریع تکنولوژیک

ابداعات و نوآوری های تکنولوژیک در زمینه های مختلف صورت گرفته است که شاید مهمترین آنها از جهت اثرگذاری بر مدیریت دولتی ، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بوده است .

 ( مزایا ) :

1- در حال حاضر مدیران به سادگی اطلاعات بسیار زیادی را در رایانه های خود، همراهشان حمل می کنند وهرزمان که اراده کنند می توانند از آنها بهره برداری نمایند.

2- رایانه ، ظرفیت ها و توانمندیهای زیادی را در اختیار مدیر دولتی قرار می دهد و مدیر می تواند با شبکه های اطلاعات جهانی ارتباط برقرارکند وهمین قدرت و بینش مدیران دولتی را متحول می سازد.

3- بافنون و ابزارهای اطلاعاتی جدید مدیران می توانند ضمن تفویض اختیار، جریان مستمر اطلاعات را در دست داشته باشند.

4- درزمینه خط مشی گذاری ، شاید در آینده ای نه چندان دور افراد بتوانند درخانه های خود با استفاده از رایانه های شخصی رای و نظرخود را به مرکز تصمیم گیری ارسال دارند و نظرات آنان همواره در خط مشی ها منعکس می شود و این امر بیانگر نوعی دموکراسی و مشارکت مستقیم است. ازنظر دنهارت این شیوه نوعی دموکراسی ناب به شمارمی آید چون همگان در تصمیم گیریها سهیمند و دیگر واسطه و نماینده ای در میان نیست.

5- ایجاد سازمان های مجازی و همچنین حذف ساختارهای سلسله مراتبی – خرید و فروش در شبکه ارتباط جهانی

6- حذف ثبت و ضبط های انبوه کاغذی ،حذف کاغذبازی و تشریفات اداری و حذف کندی وتاخیر در امور و دخالت های انسانی

7- برخورداری ارباب رجوع از خدماتی سریعتر وبا کیفیت تر

در تمامی این موارد مدیر باید به گونه ای از این ابداعات تکنولوژیک بهره برداری نماید که تکنولوژی در اختیار وی باشد، نه اینکه او وسازمان در اختیار تکنولوژی قرار گیرند و الزامات تکنولوژیک منطق منافع ومصالح انسانها و جامعه رامخدوش سازند.

1- دانشی شدن سازمان ها

بر اساس نظریه دراکر درآینده جوامعی انتظارتوسعه وپیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند نه سهم بیشتری از منابع طبیعی .منابع بدون دانش هرز می روند ونعمت نمی شوند بلکه محنت و زحمت می آفرینند.مدیران دانش آفرین با اعتقاد به اینکه شیوه های جدید و کارآمدتری وجود دارد روش های گذشته راتخریب می کنند تا آینده رابسازند که روش آنان تخریب خلاق نام دارد ، روشی که درآن همواره نوآوری و نوجویی ترغیب می شود. البته این مدیران باید با سنت گرایان سازمانی که از شیوه های قدیمی در سازمان پاسداری می کنند به توافق برسند وبه کمک هم اندیشه های نو را به عمل تبدیل کنند، بدون آنکه اصالت سازمان راازمیان ببرند.

فرآیند دانش سازی :

درفرآیند دانش سازی ، ابتدا اطلاعات خام یا داده ها بوسیله افراد درهر سطح دریافت شده و به آنها الگو وساختاری داده شده ودارای معنی می شوند. سپس افراد اطلاعات پرورده راموردتحلیل واستنتاج قرار می دهند ومفاهیم تازه ای از آنها می سازند که به معنای ایجاد دانش است ودر نهایت اعضای سازمان ابزارو شیوه های بکارگیری دانش حاصله راابداع می کنند که تکنولوژی نام دارد.این فرآیند که از دریافت اطلاعات آغاز شده و تا طراحی تکنولوژی ادامه می یابد نوعی یادگیری خلاق بوجود می آورد که حاصل آن ایجاد دانش است.

درحلقه یادگیری خلاق و تولید دانش ،افراد درسطوح مختلف سازمان ،نقش متفاوت اما مرتبط بهم ایفا می کنند. افرادخلاق ، اعضای واحدهای تحقیق و توسعه فرصت های نو را تشخیص می دهند و طی فرآیندهای پژوهشی ایده های جدید و نو می آفرینند.سپس این ایده ها به کمک مدیران اجرائی الگو سازی شده و شکل عملی پیدا می کند. شیوه های عملیاتی باکمک سطوح بعدی مشخص شده و دانش تولید شده به عرصه عمل پا می نهد. نمودار شماره (1) فرایند ایجاد دانش در سازمانها را نشان می دهد.
2- جهانی شدن

درفضای جهانی شدن ، دولت ها برای حفظ ارزشهای انسانی وطبیعتی که بستر رشد انسان است باید با یکدیگربه تلاش بپردازند واز طریق این آشتی و یکی شدن که بقای بشریت در آینده تضمین خواهد شد. یکی از نمودهای جهانی شدن دردرون کشورها کمرنگ شدن تمایز بین بخش عمومی و بخش خصوصی و دولت- ملت خواهد بود. درچنین حالتی دیگرنمی توان به طور دقیق ازمسئولیت های بخش عمومی وسازمانهای دولتی سخن گفت و مرزهای دقیقی بین آنها و سازمانهای خصوصی قائل شد. دراین عصر مفاهیمی چون توجه به حقوق فردی ، ارزش های رقابتی ، حرمت نهادن به انسانهاوروحیه کارآفرینی در سازمان های دولتی به عنوان ارزش مطرح شده است.در این عصر مدیران در معرض قضاوت های شهروندان وکلیه انسانها قرار دارند واین امر مسئولیت آنها را فراتر از مرزهای کشورشان می برد وآنان را در مقابل نوع بشر مسئول می سازد.

3- تغییردرترکیب جمعیت ها و تنوع وتعدد فرهنگی

وجود مهاجرت های شدید، مدیریت دولتی را با مشکلات زیادی درتبیین و تعیین مصلحت عامه روبرو کرده است. زیرا که همه شهروندان مایلند درلوای قانون که مصلحت عامه را پوشش می دهد به خواسته های خود برسند و تحقق این امر درحالتی که تفاوت میان انتظارات زیاد است کاری دشوار و گاهی محال می شود. کارمدیریت دولتی تنها هدایت گروهها نیست بلکه ساختن و تشکیل شبکه هائی است که درعین ناهمگونی ، اهداف واحدی را دنبال می کنند. مدیردولتی عصرما باید مجموعه ای ازمنافع متنوع را آنچنان هماهنگ سازد که به تقاضای متفاوت پاسخ داده ونوعی انسجام ویکپارچگی درعین افتراق و تفاوت بوجود آورد. مدیران دولتی می توانند در کاهش قطبی شدن جوامع ، پذیرش نگرش های متفاوت و احترام به نظر دیگران ، ایجاد ائتلاف ، حل اختلافات و مذاکره ومصالحه نقش سازنده ای ایفا کنند.

4- کاهش اعتماد به نهادهای سنتی دولت

نویسندگان چند علت راجزوعلل عدم اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی دانسته اند :

1) انجام اعمال خلاف وپاره ای فساد توسط مدیران واحساس عدم کنترل شهروندان بر سازمانها

2) عدم توان پاسخگویی سازمان ها

3) عدم سازگاری اعمال سازمان ها با ارزش ها وباورهای شهروندان

مدیریت دولتی جدید باید بکوشد تا درایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی و ارزش افزوده اجتماعی نقش موثری ایفا کند. زیرا تنها دراین صورت است که قادر خواهد شد تا اعتمادشهروندان رابه خودجلب کرده ودرراه تحقق اهداف خود توفیق یابد.

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط مبتنی بر اعتماد درجامعه دانست وآن رابه مجموع منابعی که درذات روابط سازمان اجتماعی بوجود می آیند وزندگی جمعی رادلنشین ترومطلوبتر می سازند،اطلاق نمود. ارزش افزوده اجتماعی نیز بیان دیگری از مفهوم سرمایه اجتماعی است که حاصل روابط مبتنی بر اطمینان و اعتماد میان سازمان ها وشهروندان می باشد.

مدیران دولتی برای غلبه بر ضایعه کاهش اعتماد شهروندان وایجاد سرمایه اجتماعی وفضای اطمینان و اعتماد از راههای مختلف می توانند اقدام کنند:

الف) پایبندی به اخلاقیات : مدیرانی که اصول اخلاقی رادرعملکردها وتصمیمات سازمانی به کارمی گیرند ، روابطی راشکل می دهند که موجد سرمایه اجتماعی است.

ب) احساس مسئولیت اجتماعی : سازمان و جامعه با هم در تعاملی پویا قرار دارند ودراین رابطه است که افراد واعضای جامعه مایلند سازمان درمقابل آنان احساس مسئولیت کرده وتنها به فکر سود ونفع سازمانی نباشد.

ج) یگانگی ووحدت باجامعه : یکی ازمسائلی که موجب ازمیان رفتن سرمایه اجتماعی می شود، جدائی مدیران از جامعه است که به صورت متفاوت بودن ((ما)) و((آنها)) جلوه می کند.

اگرمدیران باشهروندان احساس یگانگی کنند،شهروندان نیز متقابلاً همان احساس راخواهند داشت ودر پرتو این آشتی و وحدت است که روابط مبتنی براعتماد ودوستی میان سازمان و جامعه ایجاد خواهد شد که همانا رکن اصلی سرمایه اجتماعی است.

استراتژیهای آینده مدیریت دولتی

مدیران دولتی درآینده باید دیدگاهی ((شهروند محور)) پیدا کنند و ((مشارکت جویی )) راجایگزین نگرش سنتی سلسه مراتبی نمایند. با این دو استراتژی است که آنان خواهند توانست نقش واقعی خود را درآینده ایفا کنند.

(شهروند محوری )

سیاست ((شهروندان اولویت اول درتمامی امورند)) سیاست رایج کشورهایی گردیده که نگاه خود رااز درون بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته اند. ((denhardt 1990

این سیاست با تمایز قائل شدن میان ((مشتری)) و ((شهروند)) بوجود آمده است .ازنظر شیوه عمل ((مشتری )) به خواسته ها و نیازهای محدود خود مشغول است ودرپی آنست که آنها را به بهترین نحو ارضا کند درست همانند مشتری در بخش خصوصی ، درحالی که شهروند به مصلحت عامه می اندیشد و خواسته های خود رادرکنار خواسته های دیگر شهروندان می بیند و برآورده شدن نیازهای خود را به همراه نیازهای افراد جامعه درنظر دارد. اصولاً بکارگیری لفظ ((مشتری)) که دربخش خصوصی عاریه گرفته شده دربخش عمومی و دولتی دیگر صحیح نیست زیرا دربخش خصوصی مشتریان کاملاً شناخته شده اند و به طور مشخصی خدمت یا کالای خودرااز بخش خصوصی دریافت کرده وهزینه آن رامی پردازند ، درحالیکه دربخش دولتی کلیه شهروندان ، باید مشتری محسوب شوند اگر چه همگی خریدار وخواهان خدمت خاصی ازدولت نیستند .همچنین دربخش خصوصی هرکه پول بیشتری بپردازد ازخدمات بهترو باکیفیت تری برخوردارمی شود، درحالیکه دربخش دولتی چنین عملی ناپسندبوده وبی عدالتی وتبعیض محسوب می شود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که کاربرد لفظ مشتری برای اعضای جامعه درمقابل دولت چندان واژه رسا و گویائی نیست .

باید هم اعضای جامعه خودرا درمقابل سازمان های بخش عمومی درجامعه شهروندی احساس کنند وهم کارگزاران دولتی به آنان درنقش شهروندان نگاه کنند. این طرز تلقی موجب می شود تاهم شهروندان احساس مسئولیت کرده وخودرا درسرنوشت جامعه سهیم بدانند ومدیران دولتی نیز خودرا درمقابل نیازها و انتظارات آنان مسئول بدانند. برای کسب اعتمادشهروندان بایدسازمان ها پاسخگو و حساس به انتظارات شهروندان بشوند وآنان را نه تنها مشتری بلکه شهروند درنظر آورند .دراین رویکرد مدیران دولتی باید بگویند: ((بیائید با مشارکت هم ببینیم چه می توانیم انجام دهیم وهمان راانجام دهیم)) نقش مدیران دولتی فراتراز ارائه دهندگان خدمت به سبک وسیاق مدیران بخش خصوصی است ،بلکه آنان نقش میانجی، آشتی دهنده و احقاق حق کننده شهروندان را ایفا می کنند .

(دیدگاه مشارکت قوی به جای دیدگاه سلسله مراتبی )

دراین دیدگاه با بهره گیری از نیروهای مردمی ومشارکت دادن شهروندان چرخه فعالیت های دولتی سرعت گرفته وانجام رسالت های بخش عمومی بنحو کارآمدی ممکن خواهد شد .

دنهارت پنج راه را برای مدیریت دولتی آینده پیشنهاد می کند :

1) مدیریت دولتی باید پشتیبان تلاش هایی باشد که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می انجامد .این تلاش ها باید درجهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید برارزش های دموکراسی و مردم سالاری باشد.

2) وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خودرادربرابر شهروندان تشخیص داده وبه ایفای آن بپردازند. آنان باید دراین نقش شهروندان راهمتاهای خود بدانند ورابطه سلسله مراتبی فرادست وزیردستی را فراموش کنند.

3) ساختارهای دولتی باید از نظر محتوائی و شکل مردم سالاری شوند وبه توانمند سازی کارکنان وشهروندان خود بپردازند.توانمند سازی بامشارکت شکل می گیرد وتوسعه پیدا می کند.

4) مدیریت دولتی باید درراه رسیدن به اهداف خود، تئوری و عمل ، اندیشه و کاربرد راباهم تلفیق کرده ودانشگاه و جامعه را بهم پیوند دهد.

5) مدیران دولتی باید خودرا((خدمتگزاران مردم )) بدانند ودچار آزمندی یا تعقیب علائق فردی وشخصی نشوند.


alox lommekniv
دوشنبه 23 مهر 1397 02:01 ب.ظ
Mʏ family every time say that I amm wasting my time here at net,
hоweνer I know I am getting famіliarity all the time Ƅy гeading such gоod content.
Nintendo giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 06:20 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من ممکن است این وبسایت را دوست داشته باشم.
او کاملا درست بود. این پست واقعا روزم را ساخت. شما نمیتوانید به راحتی تصور کنید
چقدر زمان برای این اطلاعات صرف شده بودم
با تشکر!
software cam4 hack
سه شنبه 21 آذر 1396 10:04 ب.ظ
مقالات با کیفیت برای افرادی که علاقه مند به دیدن صفحه وب هستند بسیار مهم است. این چیزی است که
این صفحه وب ارائه می دهد.
Free Nintendo
سه شنبه 7 آذر 1396 07:39 ب.ظ
آیا می توانم بگویم که راحتی کشف یک فردی که واقعا می داند در مورد آن چه در مورد وب صحبت می کنند، می تواند باشد.
شما واقعا درک می کنید که چگونه یک مسئله را به نور تبدیل کنید و آن را مهم بدانید.
مردم بیشتر باید این را بخوانند و این داستان داستان را درک کنند.
من نمی توانم باور کنم که از آن زمان محبوب تر نیستم
شما قطعا این هدیه را دارید
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:43 ب.ظ
من اطلاعات مفید شما را در مقالات خود ارائه می دهم

من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و مجددا در اینجا بررسی خواهم کرد.

من کاملا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم!
موفق باشید برای بعدی!
real psychics
سه شنبه 9 آبان 1396 04:07 ب.ظ
راه عالی برای گفتن، و پاراگراف خوب برای به دست آوردن حقایق مربوط به موضوع ارائه من، که من می روم
برای حضور در کالج
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:44 ق.ظ
با توجه به این نوشته، من واقعا احساس می کنم این وبسایت توجه بیشتری به آن دارد. من احتمالا دوباره به دیدن بیشتر می افتم، ممنون از اطلاعات!
cheap psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:41 ب.ظ
تو خیلی جالب هستی من فکر نمی کنم که من قبلا از این قبیل مطالب خوشم می آمد.
خیلی خوب است که یک شخص دیگر را با چند واقعی واقعی پیدا کنید
افکار در مورد این موضوع. واقعا.. خیلی ممنون برای شروع
این بالا این وب سایت یک چیز است که در اینترنت مورد نیاز است
کسی با کمی اصالت!
confidential std test
یکشنبه 19 شهریور 1396 05:58 ب.ظ
ما یک نفر از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان ایجاد میکنیم.

وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار کردن به ما ارائه می دهد. شما دارید
یک فرآیند بسیار مهیج انجام داد و کل گروه ما احتمالا از شما سپاسگزار خواهد بود.
std clinics near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 05:05 ب.ظ
هی کسی که در گروه مای اسپیس من این سایت را با ما به اشتراک گذاشته است، بنابراین من
به آن نگاه کرد. من قطعا از اطلاعات لذت بردم. من هستم
نشانه گذاری خواهد شد و توییتر این را به طرفداران من!
وبلاگ فوق العاده و طراحی درخشان و سبک.
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:40 ب.ظ
متشکرم برای ارسال شگفت انگیز شما! من واقعا لذت بردم از خواندن آن، شما عالی است
نویسنده: من مطمئن هستم که وبلاگ خود را نشانه بگذارم و قطعا آمده ام
خیلی زود برگشت. من می خواهم یکی را تشویق کنم تا پست های عالی شما را ادامه دهم، خوب باش
شب
std screening
شنبه 18 شهریور 1396 03:17 ق.ظ
در حقیقت مهم نیست اگر کسی بعد از آن تا دیگر بینندگان متوجه شود که آنها کمک خواهند کرد،
بنابراین در اینجا اتفاق می افتد.
How do you get taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:01 ق.ظ
I could not resist commenting. Very well written!
Can Pilates make you look taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:12 ب.ظ
Hello all, here every person is sharing such experience, so it's nice
to read this web site, and I used to pay a quick visit this webpage every day.
chaturbate online token hack
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:37 ب.ظ
I must thank you for the efforts you've put in writing this site.
I really hope to view the same high-grade content from you later on as well.
In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog
now ;)
Sherlene
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:15 ب.ظ
Very good info. Lucky me I recently found your blog by
accident (stumbleupon). I have bookmarked it for
later!
زایرسرای قم
چهارشنبه 14 تیر 1396 05:16 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتون زیباست!
موفق باشید
foot pain and swelling
یکشنبه 11 تیر 1396 03:14 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo
News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
yjckermanshah.mihanblog.com
شنبه 10 تیر 1396 08:28 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I've take into accout your stuff previous
to and you are simply extremely fantastic. I really like what
you've received right here, certainly like what
you're saying and the way wherein you are saying it.
You're making it enjoyable and you still take care of to stay
it smart. I cant wait to read much more from you. That is actually
a tremendous website.
rosauragosda.bravesites.com
سه شنبه 6 تیر 1396 03:59 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like I do, only visit this web site daily for the reason that it
gives feature contents, thanks
سحر
چهارشنبه 10 خرداد 1396 05:01 ق.ظ
بسیار عالی بود!
ممنونم از وبلاگ خوبتون
موفق باشید
Winnie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:46 ب.ظ
Thank you, I've just been searching for information about this topic for a while and
yours is the best I have discovered so far. However, what concerning the bottom line?
Are you certain concerning the supply?
Sammy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:23 ق.ظ
Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this website? I'm getting fed up
of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another
platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 07:00 ق.ظ
I got this web site from my friend who shared with me concerning this
web site and at the moment this time I am browsing this
website and reading very informative articles at this time.
محمد
شنبه 9 بهمن 1395 04:32 ق.ظ
سلام دوست عزیز
درباره ی کسب درآمد از اینترنت چه اطلاعاتی داری ؟
من برای تو پیشنهادات و آموزش هایی دارم که تو رو به درآمد میلیونی می رسونه
برای مشاهده پیشنهادات به سایت زیر مراجعه کن:
jobstarter.ir

سوالی هم اگه بود می تونی از راه های ارتباطی زیر بپرسی:
تلفن:02166150185
تلگرام:09031642062
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر