تبلیغات
مدیریت دولتی - حاکمیت دولت یا حکمرانی خوب
جمعه 10 دی 1389

حاکمیت دولت یا حکمرانی خوب

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

اصول پنج گانه حکمرانی خوب

حکمرانی واژه ای است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ رایج شد و معمولا” مشابه با دولت و به جای آن مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ فشرده آکسفورد دولت را به عنوان مجموعه ای از نهاد های تشکیل شده از افراد که، یک اداره و یا وزارتخانه را هدایت و اداره می کنند، تعریف می کند. این فرهنگ همچنین دولت را به عنوان عمل “روش حکومت کردن” تعریف می کند. این فرهنگ تعریف بسیار مشابهی برای حکمرانی ارائه می دهد که عبارت است از: “عمل، روش، حقیقت و یا وظیفه حکومت کردن، نفوذ و کنترل”. همانگونه که مشاهده می شود، این دو واژه بسیار گمراه کننده و مبهم اند.

اما این ابهام در کاربرد این دو واژه، پیامد های نامناسبی را به همراه خواهد داشت. نتیجه آن خواهد بود که مسائل مربوط به خط مشی، بی چون و چرا تبدیل به یک مسئله دولتی می شود. پیامد منطقی این موضوع، چنین خواهد بود که مسئولیت رسیدگی به این مسئله ضرورتا” بر دوش دولت قرار می گیرد و راههای دیگر برای پرداختن به مسئله و یا بخشهای دیگر جامعه که باید در پرداختن به مسئله از خود ابتکاراتی بروز دهند، مد نظر قرار نخواهند گرفت پس، یکی دانستن دولت با حکمرانی، روشهای شناسایی مسئله را محدود خواهد کرد و باعث گمراه شدن فرد در شناسایی استراتژی های مختلفی می شوند که برای برطرف کردن مشکل، در دسترس و مناسب خواهند بود. بطور خلاصه، وجود ابهام در واژه شناسی مرتبط با حکمرانی می تواند پیامد های اجرایی مهمی در پی داشته باشد. این امر ممکن است بر تعریف مسئله و نحوه تجزیه و تحلیل خط مشی رفع آن تأ ثیر بگذارد.

زمانی که دولت در نظرشهروندان به عنوان نهادی مستقل مطرح می شود (به جای اینکه یک فرایند باشد)، نیاز به حکمرانی به عنوان مفهومی جدای از دولت خود را آشکار می نماید. گفته می شود که در آتن باستان که به عنوان مهد دموکراسی شناخته شده است، شهروندان در بازار شهر همدیگر را ملاقات می کردند تا به مسائل مورد توجه جامعه و نحوه رفع آن بپردازند. در چنین شرایطی، دولت فرایندی بود برای پرداختن به مسائل و رفع آن. با این حال، امروزه دولت بندرت به عنوان یک فرایند تعریف می شود، بلکه بعنوان یک نهاد و یا مجموعه ای از نهادها نگریسته می شود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است. زمانی که دولت قادر به انجام کاری نباشد، سایر عاملان و بازیگران، ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام می دهند. مثلا” شهروندان با یکدیگر تصمیم بگیرند تا شهر خود را تمیز کنند.

مشارکتهایی که مردم از آن سود می برند می تواند شهروندان، مقامات دولتی و کسب و کارها را با یکدیگر هماهنگ کند، تا به برخی مسائل عمومی بپردازند و آنها را بر طرف کنند. امروز، دولتها اشکال مختلف مشارکت را تجربه می کنند که در آن، سیاستمداران یا دولتمردان، با سایر بخشهای جامعه، قدرت را به اشتراک

می گذارند. این اشکال مختلف مشارکت به دلایل مختلف شکل می گیرند. جامعه به این نکته پی برده است که هر گروه، سهم و نقش خاصی در برطرف ساختن یک مسئله پیچیده دارد و یا اینکه، دولتها تمایل دارند به سرمایه کسب و کارها، دسترسی یابند. عمومیت یافتن چنین روابطی، این سئوال را پیش آورده است که: چه کسی باید در چه کاری مشارکت داده و درگیر شود؟ به عنوان مثال: برخی این سئوال را مطرح می کنند که دولت تا چه اندازه باید با حوزه های مختلف در زمینه هایی که نفع عمومی مطرح است مثل آموزش و پرورش و یا بهداشت، مشارکت کند؟

پروفسور دونالد کتل در کتاب خود باعنوان تغییر حکمرانی (Transformations of governance) مباحثی را در خصوص تمایز بین دولت و حکمرانی ارائه می دهد. دولت یک فراساختار نهادی (Institutional superstructure) است که جامعه برای تبدیل سیاستها به خط مشی ها و قانون مورد استفاده قرار می دهد. حکمرانی، پیامد (نتیجه) تعامل دولت، خدمات عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه خط مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت است.

دولتها، نهادهای خاصی هستند که در حکمرانی مشارکت دارند. دولتهایی که نماینده مردمند، در جستجوی حمایت شهروندان هستند. با این حال، این دولتها نیازمند مشارکت فعال کارکنان خود هستند. حکمرانی، نتیجه سیاستها، خط مشی ها و برنامه هاست.

در اصل، مفهوم حکمرانی را می توان برای اشکال مختلف اقدامات اشتراکی مورد استفاده قرار داد. حکمرانی متوجه ابعاد استراتژیک هدایت است، یعنی اتخاذ تصمیمات کلان تر در خصوص نحوه هدایت و نقشها. به عبارت دیگر، حکمرانی فقط متوجه این سئوال نیست که” به کجا برویم” بلکه در پی پاسخگویی به این سئوالات نیز هست: چه کسی باید در تصمیم گیری دخیل باشد؟ و با چه ظرفیتی؟ مفهوم حکمرانی در چهارسطح زیر مطرح است:

۱) حکمرانی در فضای جهانی، که با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد.

۲) حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی.

۳) حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیتهای مختلف سازمانها می شود که معمولا” باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصیند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی نظیر (بیمارستانها، مدرسه ها، شرکتهای دولتی و...).

۴) حکمرانی در فضای جوامع محلی، که این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی می شود.

● اصول پنج گانه حکمرانی خوب

تعریف اصول حکمرانی خوب، بسیار مشکل است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (۱۹۹۷, UNDP) مجموعه ای از اصول را تشریح کرده است که با کمی اختلاف، تقریبا” در سطح جهانی پذیرفته شده است.

باید توجه داشت که این اصول غالبا” با یکدیگر تداخل دارند و در بعضی مواقع، با یکدیگر در تضاد هستند. بکارگیری این اصول، بسیار مشکل بوده و کلیه آنها متوجه نتایج حاصل از قدرت نیستند، بلکه به نحوه اعمال قدرت نیز توجه دارند.

● ساختمان حکمرانی بخش دولتی

سازمان می تواند بر اساس مشاوره کارآمد با ذی نفعان درونی و بیرونی، در اختیار داشتن اطلاعات مناسب و پشتیبانی از تصمیم، تشکیلاتی به وجود آورد که او را قادر به برنامه ریزی و ارائه ستاده ها و نتایج مورد نیاز پاسخگویی درونی و بیرونی سازد. با این حال، این عوامل، عواملی پویا هستند که می توانند بسیار تحت تأثیر ابعاد انسانی، رفتار و ارزشها قرار گیرند.

اجرا، حفظ و تقویت این عوامل، این شانس را افزایش می دهد که سازمان از اعتماد ذی نفعان، ارباب رجوع، پرسنل و مدیریت خود برخوردار شده و مشخص شود که سازمان تصمیماتی سالم، آگاهانه و مسئولانه اتخاذ می کند که منجر به اقدامات مناسب و کارآمد می شود. استفاده از تشکیلات عملیاتی حکمرانی بهتر، سازگاری و عملکرد سازمان را تضمین نمی کند، اما این عاملی حیاتی است که شانس و احتمال موفقیت در هر دو زمینه را افزایش می دهد. بر عکس، به احتمال خیلی زیاد، سازمانی که توجه کمی به مسائل حکمرانی مبذول می دارد ، نهایتا” با شکستهایی جدی از لحاظ برآوردن حداقل الزامات قانونی و یا انتظارات عملکرد و یا هر دو مواجه خواهد شد. روابطی که بین عناصر مختلف حکمرانی خوب برقرار می شوند بسیار مهمند. رهبری، اصول اخلاقی و یک فرهنگ عملکردی، چارچوب را بعنوان یک کل، حمایت کرده و آنرا حفظ می کند. بدون آنها، زیر بنایی وجود نخواهد داشت که ساختمان بر آن اساس استوار شود.

▪ رابطه با ذینفعان :

بسیاری از سازمان های بخش دولتی، ذی نفعان مختلفی دارند که منافع آنها بسیار متنوع بوده و حتی گاهی با یکدیگر در تضاد و تعارض است. پس، مدیریت ذی نفعان یکی از ابعاد کلیدی مدیریت ریسک برای سازمانهای دولتی است. معمولا” نمی توان از کلیه تعارضات جلوگیری کرد. آن دسته از ذی نفعانی که بیشترین منافع را در اختیار سازمان قرار می دهند، همان افرادی هستند که بیشترین نفع را از نتایج سازمان می برند.

همچنین، باید درجه، ماهیت و گستردگی این تعارضات بالقوه را مدنظر قرار داد، طرفین درگیر را نسبت به این تعارضات آگاه نمود و برای کاهش احتمال بروز این تعارضات، قرار داد هایی بین طرفین وضع کرد.

▪ مدیریت ریسک :

مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تجزیه و تحلیل، نظارت و اعلام ریسک ها را برقرار می کند. این ریسک ها، ممکن است سازمان را از نیل به اهداف خود باز دارد و یا اینکه فرصت کسب منافع بیشتر را پیش روی سازمان قرار دهد. مدیریت ریسک، کنترل و انعطاف پذیری سازمانی را فراهم می آورد. مدیریت ریسک، غالبا” با نگاهی از بیرون، نقش سازمان را مورد بررسی قرار می دهد و آنرا تقویت می کند. از این طریق، توجه به مشتریان و ارباب رجوع افزایش می یابد و تأکید بیشتری بر نتایج مبذول می شود و بر اولویتهای منافع و ارزیابی عملکرد بعنوان بخشی از تصمیم گیری مدیریت تمرکز می شود.

برای اینکه فرایند مدیریت ریسک کارآمد باشد باید دقیق، ساختارمند و سیستماتیک باشد. مدیریت ریسک کارآمد نیازمند سازمانی است که از فرهنگ ارزیابی ریسک برخوردار باشد.

▪ پاسخگویی بیرونی :

سازمانهای موفق دولتی در امر پاسخگویی، معمولا” الزام به پاسخگویی را جزء اولین مراحل برنامه ریزی، توسعه خط مشی و تصمیم گیری خود قرار می دهند. امنیت بیرونی عاملی اساسی برای سازمان است تا بتواند خود را بعنوان بخشی از دولت ابقا کند. نیل به پاسخگویی و سازگاری، یکی از معیار های موفقیت سازمانهای دولتی است. مراجع متعددی در محیط بیرون سازمانهای دولتی وجود دارند که این سازمانها باید نسبت به آنها پاسخگو باشند. یکی از مهمترین این مراجع، مجلسها هستند.

▪ پاسخگویی درونی :

تشکیلات پاسخگویی درونی باید ارتباط نزدیکی با تشکیلات پاسخگویی بیرونی داشته باشند. برای نیل به کارآمدی، تشکیلات درونی باید بر اساس انتظارات و استاندارد های گسترده تر، بنا شوند. اولین وظیفه تشکیلات پاسخگویی درونی، تضمین وضوح نقشها و ارتباطات مربوط به تصمیمات و اقدامات است. اینکه این تشکیلات، درونی هستند، بدین معنی نیست که آنها ضرورتا” باید محرمانه باقی بمانند و برای افراد و سازمانهای بیرون از سازمان ناشناخته باشند.

▪ برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد :

حکمرانی فقط درباره سازگاری و برآورده ساختن الزامات رسمی پاسخگویی نیست. حکمرانی فراتر از اینهاست و بدنبال حصول اطمینان از این نکته است که سازمان نهایت تلاش خود را بعمل آورده است. تا به خط مشی و اهداف عملیاتی خود دست یابد.

اطلاعات و پشتیبانی از تصمیم :

در یک محیط عملیاتی بسیار پیچیده و چند بُعدی، سازمانهای دولتی باید اطلاعات خود را به روشهایی پیشرفته تر مدیریت کنند. این شامل، حفظ مناسب اسناد، فایلها و سایر اسناد حاوی اطلاعات مختلف می شود.

▪ بررسی و ارزیابی تشکیلات حکمرانی :

بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان و فعالیتهای آن، بخشی مهم از وظایف هیئت مدیره و کمیته های مختلف سازمان است. در زمانهای مختلف، اعضای هیئت مدیره و کمیته های آنها باید جهت ارزیابی تشکیلات کلان حکمرانی و همچنین عملکرد و نقشهای خود، سرمایه گذاری کنند. این امر می تواند به فرایند یادگیری کمک کند، منجر به بهبود شود و به سازمان امکان رویارویی موفقیت آمیز با چالشهای جدید را بدهد.


what is the best bushcraft knife
یکشنبه 18 آذر 1397 07:37 ب.ظ
Thiѕs type off knife is mostly designeɗ forr stɑbbing.
buy cheap cialis on line
جمعه 16 آذر 1397 01:38 ب.ظ

Amazing material. Many thanks.
cuanto cuesta cialis yaho cialis 05 cialis vs viagra cialis e hiv generic for cialis get cheap cialis cialis kaufen bankberweisung we like it cialis soft gel if a woman takes a mans cialis dosagem ideal cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Seriously many of great knowledge.
miglior cialis generico canadian discount cialis cialis 20 mg click now buy cialis brand click now buy cialis brand price cialis best cialis bula cialis soft tabs for sale cialis 20mg cialis generique
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:49 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis e hiv cialis kamagra levitra cialis coupons generic cialis with dapoxetine cipla cialis online cialis uk deutschland cialis online canadian cialis cialis usa cost prezzo cialis a buon mercato
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Appreciate it! A lot of write ups!

cialis 5 mg scheda tecnica when will generic cialis be available cialis online napol cialis 5 mg scheda tecnica 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generisches kanada cialis for sale tadalafil 20mg pastillas cialis y alcoho get cheap cialis
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:06 ب.ظ

You revealed that effectively!
40 mg cialis what if i take buy cheap cialis in uk wow cialis 20 female cialis no prescription cialis kamagra levitra cialis prezzo al pubblico cialis name brand cheap buy generic cialis cialis e hiv india cialis 100mg cost
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 09:10 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis purchasing cialis lilly tadalafi cialis prezzo al pubblico effetti del cialis cialis generic tadalafil buy walgreens price for cialis cost of cialis cvs cialis preise schweiz cialis 05 walgreens price for cialis
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:17 ب.ظ

Kudos! Excellent information.
prescription doctor cialis opinioni cialis generico prix cialis once a da preis cialis 20mg schweiz cialis uk buy cialis cialis coupons cialis y deporte only now cialis for sale in us cialis dose 30mg
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:43 ق.ظ

Superb posts. Many thanks.
cialis daily cialis kaufen wo safe site to buy cialis online cialis great britain how do cialis pills work cialis for sale in europa cialis lilly tadalafi how do cialis pills work compare prices cialis uk cialis generico lilly
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 08:08 ق.ظ

You suggested this fantastically!
if a woman takes a mans cialis cialis dose 30mg cialis alternative cialis super kamagra cialis side effects dangers rezeptfrei cialis apotheke buy generic cialis viagra vs cialis cialis canada on line cialis 20 mg cost
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 08:58 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis dose 30mg cialis prices in england cialis professional yohimbe cialis y deporte how to purchase cialis on line import cialis cialis baratos compran uk viagra or cialis cialis sans ordonnance cialis online
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 07:51 ق.ظ

Helpful content. Regards.
cialis 20 mg cost cialis dosage recommendations buy cialis uk no prescription link for you cialis price import cialis acheter cialis meilleur pri weblink price cialis cialis generico en mexico cialis 05 prices for cialis 50mg
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 08:40 ق.ظ

You actually explained that really well.
cialis online deutschland cialis ahumada preis cialis 20mg schweiz rezeptfrei cialis apotheke cialis per paypa cialis 10mg prix pharmaci cialis mit grapefruitsaft cialis rezeptfrei sterreich recommended site cialis kanada the best site cialis tablets
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:35 ب.ظ

You expressed that well.
cialis flussig miglior cialis generico chinese cialis 50 mg deutschland cialis online cialis coupons import cialis side effects of cialis cialis lowest price cialis generico in farmacia cialis sans ordonnance
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:00 ق.ظ

Thank you, Ample postings!

cialis generico lilly generic cialis at walmart generic cialis if a woman takes a mans cialis cialis soft tabs for sale cialis ahumada canadian discount cialis cialis 5 effetti collaterali price cialis wal mart pharmacy viagra or cialis
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:15 ب.ظ

Fantastic postings. Many thanks.
price cialis best venta de cialis canada cialis 5 mg schweiz canadian cialis interactions for cialis buy cialis online cheapest cialis diario compra cialis canadian drugs cialis super kamagra cialis lilly tadalafi
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Terrific data. With thanks!
cialis 20 mg cut in half cialis alternative prescription doctor cialis cialis 20 mg buying cialis on internet cialis e hiv cialis efficacit cialis tadalafil online link for you cialis price click here take cialis
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 11:43 ق.ظ

Reliable tips. Kudos!
cialis kaufen wo cialis venta a domicilio cialis dose 30mg cialis herbs generic cialis brand cialis nl opinioni cialis generico cialis y deporte side effects of cialis cialis lowest price
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:21 ق.ظ

Superb write ups. Thank you.
cialis side effects safe dosage for cialis tadalafil 5mg legalidad de comprar cialis prix cialis once a da cialis lilly tadalafi venta cialis en espaa female cialis no prescription cialis 20 mg best price cost of cialis per pill
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:42 ب.ظ

You've made your position extremely effectively.!
estudios de cialis genricos side effects for cialis generic cialis pro trusted tabled cialis softabs cialis italia gratis we recommend cheapest cialis we choice cialis pfizer india i recommend cialis generico acquisto online cialis safe dosage for cialis
buy viagra with prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:47 ق.ظ

Whoa a good deal of beneficial advice.
viagra pfizer buy online viagra cheap price where do you buy viagra buy sildenafil tablets online safe place to buy viagra online uk uk viagra online buy viagra discount viagra tablets buy online where can you buy viagra without a prescription online viagra usa
generic cialis 20mg uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:23 ق.ظ

You've made your point!
cialis super kamagra interactions for cialis how do cialis pills work online prescriptions cialis cialis australian price if a woman takes a mans cialis look here cialis cheap canada cipla cialis online buy online cialis 5mg buy cialis online cheapest
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:59 ب.ظ

Incredible quite a lot of fantastic advice!
viagra or cialis viagra vs cialis vs levitra tadalafil generic cialis canadian drugs cialis super kamagra buy cheap cialis in uk venta cialis en espaa cialis professional from usa cialis prices in england cialis diario compra
Viagra 5 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:52 ب.ظ

Wonderful facts. Kudos.
online order viagra uk sildenafil buying viagra online uk rx sildenafil buy generic viagra online without prescription can i buy viagra online order viagra online cheap buy viagra online now how do i order viagra online lowest price viagra
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 11:34 ب.ظ

Really many of good information!
weblink price cialis cialis e hiv prix de cialis purchase once a day cialis cialis australian price the best site cialis tablets cialis sans ordonnance click here to buy cialis tesco price cialis cialis tadalafil
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 02:13 ق.ظ

Superb facts. Appreciate it!
trusted tabled cialis softabs cilas cialis patentablauf in deutschland cialis 5mg billiger we choice cialis pfizer india cialis usa cost estudios de cialis genricos purchase once a day cialis il cialis quanto costa where to buy cialis in ontario
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:28 ب.ظ
من واقعا از دارنده این صفحه وب سپاسگزارم که این پست قابل توجه را در اینجا به اشتراک گذاشته است.
How do you get taller?
شنبه 18 شهریور 1396 03:39 ق.ظ
It's nearly impossible to find knowledgeable people on this subject, but you
sound like you know what you're talking about! Thanks
How do you get taller?
پنجشنبه 2 شهریور 1396 11:46 ق.ظ
Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues
with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
truculentgimmic3.jimdo.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:22 ق.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after
I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr...

well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say
superb blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30