یکشنبه 24 بهمن 1389

مبانی مدیریت دولتی

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

 

مبانی مدیریت دولتی

تعریف اداره

   اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن

   عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدفهای نسبتا مشخص با یکدیگر همکاری می کنند ، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل در می آورند.

نکاتی که در تعریف اداره نیاز است ، کدامند ؟

1- اداره اقدامی دسته جمعی و مبتنی بر همکاری است.

2- اهداف متعدد و یا سلسله مراتبی از اهداف مشخص  و معین مورد نظر است.

3- تصمیمات اتخاذ شده ممکن است صرفا جنبه اجرایی داشته باشد، یا در مورد سیاستها و خط مشی های کلی سازمان باشد و یا هر دو جنبه را در بر گیرد.

مقایسه اداره ، سازمان و مدیریت

با وجود اینکه مدیریت و اداره غالبا مترادف با یکدیگر بکار می روند ، اما اداره مفهومی وسیع تراز سازمان و مدیریت دارد ، به طوری که هر دو واژه مذکور را در بر می گیرد.

ارتباط اداره ، سازمان و مدیریت از نظر  الیورشلدن : 

 ” اداره ” سازمان را به وجود می آورد و “ مدیریت “ آن را به کار می اندازد و مورد استفاده قرار می دهد ” اداره ” اهداف را تعریف و توصیف می کند ، ” مدیریت ” برای نیل به این اهداف معین و مشخص کوشش و فعالیت می کند. ” سازمان “ ماشین ” مدیریت “ است در نیل به اهداف و  مقاصدی که از طرف “ اداره “ تعیین گردیده است.

عناصر تشکیل دهنده سازمان از نظر هنری فایول  : عبارتست از ” تنظیم برنامه ، سازمان دادن ، فرمان دادن ، هماهنگ کردن و کنترل کردن “

 مفهوم عام دولت : دولت به مفهوم عام عبارت است از یک اجتماع سیاسی متشکل که چه از جهت امور داخلی و چه از لحاظ امور خارجی قدرت  ما فو قی  برای آن وجود ندارد. دولت در این مفهوم شامل هر سه قوای مقننه، قضاییه و مجریه و سه  عنصر جمعیت ، سرزمین و قدرت عالی سیاسی (حاکمیت) می شود .

مفهوم خاص دولت: در این مفهوم دولت تنها مبین قدرت اجرایی یا قوه     اجرا ئیه مملکت است و در این تعریف دولت مترادف حکومت است.

ارتباط مفاهیم عام و خاص دولت : دولت به هر دو معنی صحیح است و بین آن دو ارتباط آشکار بر قرار است . وقتی دولت را به معنای وسیع بکار می بریم این مفهوم شامل حکومت ، که یکی از ارکان است ، نیز می گردد و و هر گاه دولت به معنی محدود حکومت استعمال می شود، چون حکومت نماینده قانونی یک اجتماع است ، باز هم مفهوم همه اجتماع یا کشور از آن استنباط می گردد. 

تعریف اداره امور عمومی : تعریف اداره امور عمومی عبارت است از هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرا نمودن سیاست یا خط مشی عمومی دولت. یعنی آنچه که دولت و سازمانهای دولتی انجام میدهند و چگونگی اداره امور دولت.

اهمیت اداره امور عمومی : اغلب صاحبنظران معتقدند که موفقیت یا شکست حکومت ها، به چگونگی اداره امور عمومی آنها بستگی دارد.

ارتباط اداره امور عمومی و محیط : اداره امور عمومی تحت شرایط محیطی مختلف از قبیل محیطهای اقتصادی، فنی ، اجتماعی ،سیاسی و قانونی ، اخلاقی و اعتقادی و غیره فعالیت می کند. و با توجه به  محیط آن بررسی می شود و تغییر پویایی، بیش از ثبات و ایستایی مورد توجه قرار می گیرد.هر تغییری در محیط تاثیر مستقیم در روند اداره امور عمومی دارد و بالعکس.

ارتباط اداره امور عمومی با سایر رشته ها : مدیر امور عمومی برای اینکه خصوصیات افراد داخل و خارج  سازمان را به خوبی درک کند و نیازهای آنان را به درستی بررسی نماید وبا انتظارات آنان برخورد عقلا ئی داشته باشد، ضروری است که با علوم اجتماعی یعنی  جامعه شنا سی  ،  روانشناسی ، روان شنا سی اجتماعی و مردم شنا سی آشنایی داشته باشد.

تعریف اداره امور خصوصی : اداره امور خصوصی عبارت است از هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرا کردن سیاستها و خط مشی های سازمان های خصوصی و غیر دولتی.

تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی : 1- انگیزه جلب منفعت

2- خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری

3- نظارت قانونی

4- میزان جلب دقت و توجه عامه

5- قیمت روز بازار برای محصول و یا  خدمت

6- عامل سیاست

7- فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی

8- تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان

9- تفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبر

تفاوت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی :

الف - تفاوت در بودجه و حجم عملیات

ب - تشویق انتقاد و میزان انتقاد های نهان و آشکار  

ج - میزان مسئولیت مورد تقبل

د- میزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمانی

ه- هماهنگی سازمان و تلفیق عقاید

و- معیار منفعت و اثر روحی مترتب بر آن 

ز- درجه مهارت در اداره مذاکرات

ح- خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار 

شباهت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی:

1- تعیین طرح و نقشه آینده سازمان

2- تامین بودجه و نیروی انسانی لازم

3- به کردش در آوردن چرخ سازمان

4- شرکت در کنفرانس های مختلف

 5- امضای نامه ها و قرارداد ها

6-  سر و کار داشتن با مسایل و مشکلات پرسنلی  

7- و غیره

 تعریف علم: علم به دانستنی ها یی اطلاق می شود که بر تجربه مستقیم حسی مبتنی باشد. 

مشخصات شناخت علمی :

1- به صورت نظام یافته ، مبتنی بر نظم و ترتیب باشد.

2- بیانگر روابط علت معلولی بین پدیده ها باشد.

3- بر اساس روشهای قابل اطمینان تحصیل شده باشد.

4- قابل استدلال و یا اثبات باشد.

5- واقع بینانه و عاری از ارزشها و قضاوت های شخصی باشد.

مراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی :

1- مشخص کردن مسئله

2- تنظیم فرضیه های تحقیق

3- یررسی و آزمون فرضیه ها

4- درصورت تائید فرضیه ها، قانون علمی ایجاد می شود.

آیا اداره علم است یا هنر ؟اداره کردن، به عنوان یک عمل هنر است ; آگاهی سازمان یافته ای را که زیر ساز این عمل است  را می توان علم شناخت. نتیجتا علم و هنر دو پدیده جدا از هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.

نظر ویلسون در باره جدایی سیاست از اداره : مسائل اداری با مسائل سیاسی تفاوت دارد . با و جودی که سیاست وظایف اداری تعیین می کند ، نباید آن را آزاد گذارد که اداره را در ید قدرت خود بگیرد.

نظر فرانک گود نو در باره جدایی سیاست از اداره : با اینکه گود نو هم مانند ویلسون به علت ” ضرورت  کا رآ ئی  اداری ” بین سیاست و اداره حد فا صلی ترسیم کرد، ولی تاکید فراوان داشت که اداره باید روابط دائمی با سیاست داشته باشد.

پیوستگی سیاست و اداره : همبستگی بین سیاست و اداره را در تمام مراتب و مشاغل می توان یافت ; در مجلس ، در دولت . بدون برنامه کلی ، اداره وجود ندارد و بدون اداره ، سیاست بی معنی است. بین اداره و سیاست فاصله ای واقعی موجود نیست.

نظریه های کلاسیک

اصول مدیریت علمی : اصول مدیریت علمی از نظر تیلور پدر مدیریت علمی عبارتند از :

1- تفکیک اجزای مختلف یک کار و تعیین بهترین و کوتاه ترین روش انجام دادن هر یک از اجزای کار به طریق علمی.

2- انتخاب دقیق کارکنان و آموزش صحیح آنان

3- ایجاد محیط مناسب به منظور جلب همکاری کارکنان

4- تقسیم مساوی و هماهنگ کار و مسئولیت بین کارکنان و مدیریت

عوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلور:

 1- تحقیق و تجزیه و تحلیل مداوم و ارایه راه حلهای صحیح و منطقی برای مسایل و مشکلات

2- ایجاد استانداردها ، ضابطه ها و معیارهای علمی و منطقی برای اجرا کردن کار

3- ایجاد سیستم منظم طرح ریزی برای پیش بینی عملیات و فراهم کردن وسایل اجرای آنها

4- ایجاد ضابطه هایی برای کنترل کارهای انجام شده

5- ایجاد محیط مناسب کار برای جلب همکاری کارکنان سازمان مدیریت

وظایف شش گانه سازمان از نظر هنری فایل

1- وظیفه فنی(تولید)

2- وظیفه تجاری(خرید و فروش)

3- وظیفه مالی(تامین و بکارگیری سرمایه)

4- وظیفه امنیتی(محافظت از دارایی و افراد)

5- وظیفه حسابداری(آمار و نگهداری حساب ها)

6- وظیفه مدیریت (برنامه ریزی ، سازماندهی ،رهبری ، هماهنگی و کنترل)

اصول مدیریت از نظر هنری فایول  :

1- تقسیم کار یا تخصص گرایی                 10- استقرار مناسب

2- اختیار و مسئولیت                                 11- عدالت و مساوات 

3- انضباط                                                  12- امنیت شغلی کارکنان

4- وحدت فرماندهی                                  13- ترغیب و جلب مشارکت

5- وحدت هدف یا جهت                           14- روح اتحاد و فضای کار

6- تقدم منافع سازمان بر منافع فردی                  گروهی

7- حقوق و مزایای کارکنان

8- تمرکز

9- سلسله مراتب(ارشدیت)

علل اهمیت نظرات فایول :

1- فرایند های اساسی مدیریت را مشخص کرد.

2- ثابت کرد که مدیریت قابل آموزش است.

ویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر :

1- وظایف غیر شخصی

2- سلسله مراتب مشخص سازمانی

3- تعیین واضح و روشن وظایف ادارات

4- انتخاب ماموران برای کار اداری بر اساس شرایط حرفه ای

5- بکارگیری کارکنان اداری بر اساس قرارداد

6- پرداخت حقوق به کارکنان بر اساس مقام

7- شغل مامور اداری حرفه اصلی یا تنها کار او باشد

8- ترکیب مشاغل دائمی و ترفیع بر اساس شایستگی و قضاوت مافوق

9- استفاده غیر شخصی از شغل یا اموال مربوط به آن شغل

10- وجود سیستم کنترل و انضباطی متحدالشکل

انتقادات وارده بر نظریه کلاسیک :

1- نادیده گرفتن روابط غیر رسمی

2- توجه نکردن به سازمان به عنوان یک کل متشکل از اجزاء

3- بی توجهی به عوامل محیطی

4- قدرت تنها ناشی از مقام می دانستند.

5- ناهماهنگی بعضی از اصول با یکدیگر

نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)

علل پیدایش نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی):

 1- تضاد نظریات کلاسیک با روح روان انسان

2- نتیجه مطالعات هاثورن و مشخص شدن نقش عوامل اجتماعی  و گروهای غیر رسمی در افزایش کارآیی و بازده

اصول روابط انسانی از نظر التون  مایو :

1- معیار های اجتماعی

2- گروه

3- جایزه ها و جریمه ها

4- سرپرستی موثر

5- مدیریت آزادمنشانه(دمکراتیک)

اهمیت مکتب روابط انسانی :

1- توجه به عامل انسانی در مطالعات علمی

2- توجه به احساسات و عواطف انسانی در سازمان

3- توجه به نقش ارزشها و هنجارهای گروهی و جمعی در رفتار کارکنان

4- توجه به نفوذ روابط غیر رسمی در رفتار سازمانی

5- توجه به شیوه های مدیریت و سر پرستی در تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهره وری 

چستر بارنارد: یکی از پیروان تحول رفتاری در اداره امور، چستربارنارد است.کتاب او به نام ((وظایف مدیران))در سال 1938 منتشر شد، و این اولین مطالعه وسیعی بود که در آن، سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی مورد مشاهده قرار گرفت. بارنارد معتقد بود که هماهنگی مهمترین وظیفه اجرائی است و این هماهنگی از طریق آمیختن هدف سازمانی با نیازهای شخصی کارکنان ایجاد میشود.

نظر سایمون در باره کانونهای تصمیم گیری : او اعتقاد داشت بهترین طریقه برای تجزیه و تحلیل سازمان شناختن کانونهای تصمیم گیری و اشخاصی است که تصمیمات مهم را اتخاذ می کنند و بعضی مواقع نفوذ واقعی افراد با اختیارات قانونی آنان برابر نیست.

انگیزش و چگونگی ارتباط آن را با کار مدیران : آگاهی مدیران از چگونگی انگیزش کارکنان ، که در واقع پی جویی علت سبب حرکات و رفتارهای افراد سازمان است ، برای نیل به اهداف سازمانی ضروری است.

سلسله مراتب نیازها را از نظر مازلو:

1- نیازهای فیزیولوژیکی یا جسمانی مانند خوراک ، پوشاک  و مسکن 

2- نیاز به امنیت

3- نیازهای گروهی و اجتماعی و نیاز به عشق محبت و تعلق

4- نیاز به حرمت و مقام و موقعیت

5- نیاز به خود یابی و خویشتن شناسی  

کریس آرجریس بر چه عاملی تاکید در سازمان داشت؟ آرجریس بر روی ناسازگاری فرد و سازمان که ناشی از عوامل روانی است ، داشت و به اهمیت رشد شخصیت اشاره می کند.

عوامل دفاعی فرد در سازمان :

1- خونسردی و بی علاقه گی

2- نشان دادن جاه طلبی های خود با بالارفتن افراط آمیز از نردبان سازمان

3- تشکیل حالات دفاعی خاصی که ناشی از رویاهای آنان در باره شغل شان است.

4- ترک سازمان 

نظر داگلاس مک گریگور: در این نظریه دو دسته فرضیه کاملا متضاد در باره طبیعت انسان و نحوه نظارت و سرپرستی او تحت عنوان تئوری x و تئوری y ارایه شده است.

فرضیه های تئوری x :

1- بشر ذاتا از کار بیزار است.

2- باید افراد از طریق نظارت مستقیم ، جبر و تهدید در جهت اهداف سازمان هدایت شوند.

3- انسان بیشتر خواهان هدایت شدن ، تامین و احساس غرور است.

فرضیه های تئوری y:

1- تلاش جسمی و فکری در کار امری طبیعی است.

2- نظارت و تهدید تنها وسیله هدایت فرد به سوی اهداف سازمان نیست.

3- تلاش انسان در جهت نیل به اهداف سازمان تابع پاداشی است(نه فقط مادی) که در مقابل خدمت انتظار دارد.

4- انسان تحت شرایط مناسب در جستجوی قبول مسئولیت است.

5- قدرت بکاربردن تخیل ، نبوغ و سازندگی در حل مشکلات سازمانی در انحصار افراد معدود نیست بلکه عده کثیری از افراد بالقوه از توانایی های مزبور بر خور دارند.

6- در شرایط جدید زندگی صنعتی ، تنها جزئی از استعداد افراد در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 نظر هرزبرگ در باره انگیزش کارکنان:هرزبرگ عقیده داشت منبع اولیه انگیزش در سازمان کار است. دلایل ارایه شده برای رضایت و عدم رضایت در افراد یکسان نیست و با هم تفاوت داشته است . او دو دسته عوامل کاملا مجزا از یکدیگر تحت عنوان :

1- عوامل بهداشتی یا حافظ وضع موجود

2- عوامل محرک(ایجاد انگیزه)

عوامل بقای کارکنان در سازمان از نظر هرزبرگ:

این عوامل بیشتر در سازمان ناشی از طرز تلقی و برداشت   کارکنان در باره موارد زی است:  

1- اداره امور و خط مشی های سازمان

2- ماهیت و میزان سرپرستی تخصصی

3- استمرار روابط متقابل با سرپرستان، همکاران و مرئوسان

4- سطح حقوق و دستمزد

5- امنیت کاری

6- زندگی شخصی کارکنان

7- شرایط کاری

8- مقام و منزلت

عوامل ایجاد انگیزش(محرک) از نظر هرزبرگ:

1- موفقیت کاری

2- شناخت افراد و قدردانی از کار آنان

3- پیشرفت و توسعه شغلی

4- ماهیت کار و وظایف محوله

5- رشد فردی

6- ماهیت مسئولیتهای محوله

نظریات دیوید مک کلی لند درباره سازمان و مدیریت: او تلاش کرد تا انگیزه  ها ئی  را که سبب می شود فردی از فرد دیگر بیشتر تلاش کند و جویای توفیق باشد، را شناسایی کند.

نظریه های سیستمی و اقتضا ئی 

 تعریف سیستم : سیستم عبارت است از :مجموعهای از اجزاء که با ارتباط  و پیوند متقابل یک کل واحد را تشکیل می دهند و نقش مهمی را ایفا می کنند.

اجزاء سیستم : هر سیستم از اجزای مختلفی به شرح زیر تشکیل می شود:

1- داده ها

2- فرآیند عملیات

3- بازده

4- بازخورد

5- محیط سیستم

سازمان به عنوان یک سیستم : وقتی سازمان به عنوان یک سیستم مطرح می شود ، هدف این است که :

1- تاکید بر روابط سازمان با محیط

2- سازمان به عنوان یک کل متشکل از مجموعه ای از بخش های جدا از هم از قبیل امور مالی ، تولید و غیره  در نظر گرفته می شود.

3- بر نقش حساس و اساسی جریان اطلاعاتی که نشان عصر کامپیوتر است ، تاکید دارد.

مفهوم نگرش اقتضایی : نگرش اقتضایی ناشی از نظریه سیستم ها است. این نگرش به طور خلاصه به این معنی است که محیطهای گوناگون ، نیازمند روابط سازمانی متفاوتی است تا از این طریق ، بیشترین کارآیی حاصل شود.

نظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائی: فرد فیدلر نشان داد که الگوی رهبری موثر ، به اثرات متقابل متغیر ها یی  مانند شرایط پذیرش از سوی  زیر دستان و قدرت رهبری بستگی دارد.


חדרים בבאר שבע
شنبه 9 فروردین 1399 03:43 ب.ظ
cheers considerably this web site is definitely elegant and everyday
canadian discount pharmacies
چهارشنبه 21 اسفند 1398 01:56 ب.ظ
canadian pharmacies generic drugs online
drugstore online
canadian discount pharmacies
נערות ליווי בתל אביב
جمعه 2 اسفند 1398 04:59 ق.ظ
The best man is often the grooms most reliable and faithful pal or
relative. One of the best man is normally the grooms most trustworthy
and faithful buddy or relative. The ushers stands out as the
grooms brothers, cousin, or greatest buddies, or brothers and shut kin of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the
marriage, he - pays for his own attire, bought or rented.

May give the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - just isn't a
part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and barely to
the left. After the ceremony, he - immediately serves as one
of many witnesses in signing the wedding license.
On the reception, he - doesn't stand within the receiving line except he can be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the
grooms rented formal put on to the appropriate location.
0LOFT
یکشنبه 20 بهمن 1398 06:19 ب.ظ
appreciate it a lot this fabulous website is conventional plus
everyday
satta matka
جمعه 18 بهمن 1398 11:40 ق.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This paragraph
posted at this web site is really good.
pokemon lesbian porn
سه شنبه 8 بهمن 1398 08:55 ب.ظ
we had sex on the second date now what pokemon lesbian porn best date ideas san francisco international lesbian dating sites sex is overrated yahoo fat
girl sex writing an online dating profile for guys the best 100 free dating sites older
woman younger man dating site free free dating san diego tips for online dating long distance big black women porn bisexual dating site montreal free dating sites
search good headline for christian dating site anime sex doll sex repulsed but not asexual virtual reality online dating anime sex video ass to mouth porn private
dating sites uk christian dating site free frozen elsa porn meme dating site
free jewish dating sites israel dating site for denture wearers spider sexuality amateur gay porn best online dating site to get laid
adults dating sites do having sex make you thicker new dating app for celebrities chris
brown sex los angeles dating websites miley cyrus sex video how
do i know if my cats have mated safe sex pay checks instrumental small girls
porn best online dating pickup lines free dating sites
los angeles dating fuck sites dating sites for rich ladies dating
sites names idea heshe porn german dating sites in usa sex pills for her
pet dating site country dating sites nz ashley tisdale porn 100 free online dating sites usa best free dating sites in netherlands
chico buscando chico
دوشنبه 7 بهمن 1398 06:52 ق.ظ
chica buscando hombre chico buscando chico porno
vintage gratis video gratis de sexo videos porno canarias videos de peliculas porno amateurs porno los videos porno mas vistos
mejores fotos porno pelis porno gays porno
relatos mujeres buscan sexo busco chico para mi mujer chicas sexo mallorca sexo oral y vph chicas contactos oviedo sexo en san fermin sexo
gratis en salamanca pelis porno italianas sexo en blanes descargar pornos contactos mujeres cartagena
chico busca sexo porno gay daddies porno italia porno latinas hd porno latex sexo gratis vitoria juego
de porno intercambio parejas sexo sexo en playas princesas disney sexo videos sexo grupal
sexo horal sexo real xxx conocer gente nueva chat chica busca cibersexo encontrar sexo contactos chicas
barcelona videos porno lesbico sexo en linares youtube videos sexo gratis peliculas porno con argumento sexo gratis en lleida porno
gratis dibujos conocer gente en bcn nacho vidal peliculas porno sexo en despedidas porno striptis desnudas sexo contactos con mujeres
para sexo gratis
cbd oil
جمعه 4 بهمن 1398 02:31 ب.ظ
Hi there fantastic blog! Does running a blog such as this require a lot of work?
I've virtually no expertise in coding but I was hoping to start my own blog in the near future.

Anyhow, should you have any suggestions or techniques for
new blog owners please share. I understand this is off topic however I just
had to ask. Thanks!
cannabis oil for sale
سه شنبه 1 بهمن 1398 06:11 ب.ظ
Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this website, and your views are nice for new visitors.
cbd gummies
سه شنبه 1 بهمن 1398 01:17 ب.ظ
Whats up are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any
html coding knowledge to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!
spray dejting
دوشنبه 30 دی 1398 12:08 ق.ظ
gamla porr filmer spray dejting rosita porr erik fischer porr gratis dejting pa natet
– happy pancake dating natdejting fragor att
stalla pa en dejt porr vasteras annie loof porr oskuld porr smygfilmat porr gratis italiensk porr resor for singlar
40+ sex porr film gratis 24 porr mother porr free old gay porr anna lindberg porr porr swingers 70 tals porr dog porr
69 porr porr bbw svensk amator porr film porr trans gratis sex porr svensk amator porr
flashback aldre svensk porr porr stora kvinnor jill johnson porr aldre gratis porr bastu porr swingers porr baloo dejting
skidskolan porr sluta kolla pa porr kristina svensson porr porr
ornskoldsvik olika dejtingsidor porr doktor porr strand rattvisemarkt porr porr teens mogen porr svensk 70 tals
porr jocke jonna porr svenska amatorer porr jonna och jocke porr helena bergstrom porr teenage porr 18 porr traffa singlar
i umea
tres salope
یکشنبه 29 دی 1398 02:49 ق.ظ
forum rencontre adultere tres salope blog photo beurette baise avec une poupee sexe hard en francais porno 18 baise
coquine meilleur application plan cul pute en ile de france rencontre femme auvergne charlie porno sexe et plaisir sexe ales
jeune pute photo plan cul humour branlette dans
la cuisine salope vacances nouvelle application rencontre site de rencontre pour noir et metisse baise dans salle
de bain massage sexe aix en provence amant sexe gif
sexe mere et fille francaise porno site de rencontre
domina beurette jeans femme accro sexe sexe cheating baiser une pute maman salope porn photo beurette arabe pute
bruxelles femme baise dans le metro foto porno trouver un plan cul sur internet site de rencontre serieux
canadien gratuit pute russe paris beurette qui nique baise exterieur vieux baise petite jeune ronde et salope
tumblr sexe amateur porno com gratuit molly jane baise pute black xxx reportage sur le porno salope a bordeaux a 80 ans elle baise petite salope com site de rencontre gratuit
uniquement en france sexe teen com
eskort
سه شنبه 24 دی 1398 12:07 ب.ظ
What's up, of course this piece of writing is in fact fastidious and
I have learned lot of things from it on the topic of blogging.
thanks.
ride on walking toy horse riding
چهارشنبه 18 دی 1398 01:24 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book
in it or something. I think that you could do with a few
pics to drive the message home a little bit, but other
than that, this is wonderful blog. A great read.
I'll certainly be back.
escorts tokyo
جمعه 29 آذر 1398 11:13 ق.ظ
Your one-stop store to Asia's biggest intercourse location,
find Tokyo Escorts, Brothels, Erotic Massages,
Blowjob Bars, Strip Clubs, Sex Companies and a great deal more!
שרותי ליווי בתל אביב
چهارشنبه 13 آذر 1398 12:21 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find the most up-to-date results Look for a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Looking for
escort girls? Discrete apartments? Produce a quick search by region of
Israel.
mobile legends cheat
چهارشنبه 29 آبان 1398 10:42 ق.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative.
I'm going to watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing.
Cheers!
berita bola afc u 16 2018
چهارشنبه 15 آبان 1398 12:44 ق.ظ
مدیریت دولتی - مبانی مدیریت دولتی http://dewapokerku.com
Cialis
چهارشنبه 15 آبان 1398 12:20 ق.ظ
Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to create
a superb article… but what can I say… I put
things off a lot and never seem to get anything done.
וילות באילת
دوشنبه 29 مهر 1398 02:48 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in minutes a villa to book
by city, a variety of rooms lofts and villas.
Be afraid of the photos and knowledge that the site has to provide you.
The website is a center for all of you the ads within the field,
bachelorette party? Like an associate who leaves Israel?
It doesn't matter what the key reason why you will need to rent a villa for a future
event or just a gaggle recreation ideal for any age.

The site is also the centre of rooms with the hour, which is already another subject, for lovers who are
seeking an expensive room equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.

Regardless of you are looking for, the 0LOFT website
will make a find you to find rentals for loft villas and rooms throughout
Israel, North South and Gush Dan.
נערות ליווי
یکشنبه 28 مهر 1398 12:59 ق.ظ
The perfect man is normally the grooms most reliable and faithful
buddy or relative. The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or relative.

The ushers stands out as the grooms brothers,
cousin, or best associates, or brothers and close relatives of the bride.

Responsibilities of one of the best Man Before the marriage, he - pays for
his personal attire, bought or rented. May give the envelope to
the officiant earlier than the ceremony. Throughout the ceremony, he - is
just not part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and barely
to the left. After the ceremony, he - immediately serves as
one of many witnesses in signing the wedding license.
At the reception, he - doesn't stand in the receiving line until he
is also the father of the groom. After the reception, he - promptly returns both
his and the grooms rented formal put on to the suitable location.
dubai escorts
جمعه 26 مهر 1398 10:25 ب.ظ
The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful pal
or relative. One of the best man is normally
the grooms most trustworthy and faithful pal or relative.
The ushers stands out as the grooms brothers, cousin, or finest mates, or brothers and
shut relations of the bride. Responsibilities of the very
best Man Before the wedding, he - pays for his own attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant earlier than the
ceremony. Throughout the ceremony, he - just isn't a part of the processional but enters with the
groom, standing behind the groom and slightly to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the marriage license.
At the reception, he - doesn't stand within the receiving
line until he is also the father of the groom. After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal
put on to the appropriate location.
חדרים בפתח תקווה
پنجشنبه 25 مهر 1398 07:37 ق.ظ
thanks a lot this amazing site is definitely conventional plus casual
https://marketplace.whmcs.com
شنبه 20 مهر 1398 03:59 ب.ظ
I was just seeking this information for a while.
After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site.
I wonder what's the lack of Google strategy that don't rank this type of informative sites in top of the
list. Generally the top websites are full of garbage.
www.question2answer.org
پنجشنبه 18 مهر 1398 07:29 ق.ظ
You are my intake, I have few blogs and often run out from brand :
).
together.jolla.com
چهارشنبه 17 مهر 1398 08:39 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
write-up and the rest of the site is also really good.
https://www.debate.org/
دوشنبه 15 مهر 1398 05:13 ب.ظ
I don't commonly comment but I gotta admit thank you for the post on this perfect one :D.
onmogul.com
دوشنبه 15 مهر 1398 08:32 ق.ظ
I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got
it in your web site. I wonder what is the
lack of Google strategy that do not rank this type of
informative websites in top of the list. Normally the top web
sites are full of garbage.
https://buddypress.org
پنجشنبه 11 مهر 1398 08:32 ق.ظ
I really like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting!
Keep up the very good works guys I've you guys to my personal blogroll.
Belen
شنبه 6 مهر 1398 12:27 ق.ظ
Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came
to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will
be tweeting this to my followers! Superb blog and amazing style and design.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic