تبلیغات
مدیریت دولتی - مبانی مدیریت دولتی
یکشنبه 24 بهمن 1389

مبانی مدیریت دولتی

   نوشته شده توسط: حمید مظاهری راد    

 

مبانی مدیریت دولتی

تعریف اداره

   اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن

   عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدفهای نسبتا مشخص با یکدیگر همکاری می کنند ، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل در می آورند.

نکاتی که در تعریف اداره نیاز است ، کدامند ؟

1- اداره اقدامی دسته جمعی و مبتنی بر همکاری است.

2- اهداف متعدد و یا سلسله مراتبی از اهداف مشخص  و معین مورد نظر است.

3- تصمیمات اتخاذ شده ممکن است صرفا جنبه اجرایی داشته باشد، یا در مورد سیاستها و خط مشی های کلی سازمان باشد و یا هر دو جنبه را در بر گیرد.

مقایسه اداره ، سازمان و مدیریت

با وجود اینکه مدیریت و اداره غالبا مترادف با یکدیگر بکار می روند ، اما اداره مفهومی وسیع تراز سازمان و مدیریت دارد ، به طوری که هر دو واژه مذکور را در بر می گیرد.

ارتباط اداره ، سازمان و مدیریت از نظر  الیورشلدن : 

 ” اداره ” سازمان را به وجود می آورد و “ مدیریت “ آن را به کار می اندازد و مورد استفاده قرار می دهد ” اداره ” اهداف را تعریف و توصیف می کند ، ” مدیریت ” برای نیل به این اهداف معین و مشخص کوشش و فعالیت می کند. ” سازمان “ ماشین ” مدیریت “ است در نیل به اهداف و  مقاصدی که از طرف “ اداره “ تعیین گردیده است.

عناصر تشکیل دهنده سازمان از نظر هنری فایول  : عبارتست از ” تنظیم برنامه ، سازمان دادن ، فرمان دادن ، هماهنگ کردن و کنترل کردن “

 مفهوم عام دولت : دولت به مفهوم عام عبارت است از یک اجتماع سیاسی متشکل که چه از جهت امور داخلی و چه از لحاظ امور خارجی قدرت  ما فو قی  برای آن وجود ندارد. دولت در این مفهوم شامل هر سه قوای مقننه، قضاییه و مجریه و سه  عنصر جمعیت ، سرزمین و قدرت عالی سیاسی (حاکمیت) می شود .

مفهوم خاص دولت: در این مفهوم دولت تنها مبین قدرت اجرایی یا قوه     اجرا ئیه مملکت است و در این تعریف دولت مترادف حکومت است.

ارتباط مفاهیم عام و خاص دولت : دولت به هر دو معنی صحیح است و بین آن دو ارتباط آشکار بر قرار است . وقتی دولت را به معنای وسیع بکار می بریم این مفهوم شامل حکومت ، که یکی از ارکان است ، نیز می گردد و و هر گاه دولت به معنی محدود حکومت استعمال می شود، چون حکومت نماینده قانونی یک اجتماع است ، باز هم مفهوم همه اجتماع یا کشور از آن استنباط می گردد. 

تعریف اداره امور عمومی : تعریف اداره امور عمومی عبارت است از هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرا نمودن سیاست یا خط مشی عمومی دولت. یعنی آنچه که دولت و سازمانهای دولتی انجام میدهند و چگونگی اداره امور دولت.

اهمیت اداره امور عمومی : اغلب صاحبنظران معتقدند که موفقیت یا شکست حکومت ها، به چگونگی اداره امور عمومی آنها بستگی دارد.

ارتباط اداره امور عمومی و محیط : اداره امور عمومی تحت شرایط محیطی مختلف از قبیل محیطهای اقتصادی، فنی ، اجتماعی ،سیاسی و قانونی ، اخلاقی و اعتقادی و غیره فعالیت می کند. و با توجه به  محیط آن بررسی می شود و تغییر پویایی، بیش از ثبات و ایستایی مورد توجه قرار می گیرد.هر تغییری در محیط تاثیر مستقیم در روند اداره امور عمومی دارد و بالعکس.

ارتباط اداره امور عمومی با سایر رشته ها : مدیر امور عمومی برای اینکه خصوصیات افراد داخل و خارج  سازمان را به خوبی درک کند و نیازهای آنان را به درستی بررسی نماید وبا انتظارات آنان برخورد عقلا ئی داشته باشد، ضروری است که با علوم اجتماعی یعنی  جامعه شنا سی  ،  روانشناسی ، روان شنا سی اجتماعی و مردم شنا سی آشنایی داشته باشد.

تعریف اداره امور خصوصی : اداره امور خصوصی عبارت است از هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرا کردن سیاستها و خط مشی های سازمان های خصوصی و غیر دولتی.

تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی : 1- انگیزه جلب منفعت

2- خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری

3- نظارت قانونی

4- میزان جلب دقت و توجه عامه

5- قیمت روز بازار برای محصول و یا  خدمت

6- عامل سیاست

7- فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی

8- تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان

9- تفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبر

تفاوت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی :

الف - تفاوت در بودجه و حجم عملیات

ب - تشویق انتقاد و میزان انتقاد های نهان و آشکار  

ج - میزان مسئولیت مورد تقبل

د- میزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمانی

ه- هماهنگی سازمان و تلفیق عقاید

و- معیار منفعت و اثر روحی مترتب بر آن 

ز- درجه مهارت در اداره مذاکرات

ح- خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار 

شباهت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی:

1- تعیین طرح و نقشه آینده سازمان

2- تامین بودجه و نیروی انسانی لازم

3- به کردش در آوردن چرخ سازمان

4- شرکت در کنفرانس های مختلف

 5- امضای نامه ها و قرارداد ها

6-  سر و کار داشتن با مسایل و مشکلات پرسنلی  

7- و غیره

 تعریف علم: علم به دانستنی ها یی اطلاق می شود که بر تجربه مستقیم حسی مبتنی باشد. 

مشخصات شناخت علمی :

1- به صورت نظام یافته ، مبتنی بر نظم و ترتیب باشد.

2- بیانگر روابط علت معلولی بین پدیده ها باشد.

3- بر اساس روشهای قابل اطمینان تحصیل شده باشد.

4- قابل استدلال و یا اثبات باشد.

5- واقع بینانه و عاری از ارزشها و قضاوت های شخصی باشد.

مراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی :

1- مشخص کردن مسئله

2- تنظیم فرضیه های تحقیق

3- یررسی و آزمون فرضیه ها

4- درصورت تائید فرضیه ها، قانون علمی ایجاد می شود.

آیا اداره علم است یا هنر ؟اداره کردن، به عنوان یک عمل هنر است ; آگاهی سازمان یافته ای را که زیر ساز این عمل است  را می توان علم شناخت. نتیجتا علم و هنر دو پدیده جدا از هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.

نظر ویلسون در باره جدایی سیاست از اداره : مسائل اداری با مسائل سیاسی تفاوت دارد . با و جودی که سیاست وظایف اداری تعیین می کند ، نباید آن را آزاد گذارد که اداره را در ید قدرت خود بگیرد.

نظر فرانک گود نو در باره جدایی سیاست از اداره : با اینکه گود نو هم مانند ویلسون به علت ” ضرورت  کا رآ ئی  اداری ” بین سیاست و اداره حد فا صلی ترسیم کرد، ولی تاکید فراوان داشت که اداره باید روابط دائمی با سیاست داشته باشد.

پیوستگی سیاست و اداره : همبستگی بین سیاست و اداره را در تمام مراتب و مشاغل می توان یافت ; در مجلس ، در دولت . بدون برنامه کلی ، اداره وجود ندارد و بدون اداره ، سیاست بی معنی است. بین اداره و سیاست فاصله ای واقعی موجود نیست.

نظریه های کلاسیک

اصول مدیریت علمی : اصول مدیریت علمی از نظر تیلور پدر مدیریت علمی عبارتند از :

1- تفکیک اجزای مختلف یک کار و تعیین بهترین و کوتاه ترین روش انجام دادن هر یک از اجزای کار به طریق علمی.

2- انتخاب دقیق کارکنان و آموزش صحیح آنان

3- ایجاد محیط مناسب به منظور جلب همکاری کارکنان

4- تقسیم مساوی و هماهنگ کار و مسئولیت بین کارکنان و مدیریت

عوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلور:

 1- تحقیق و تجزیه و تحلیل مداوم و ارایه راه حلهای صحیح و منطقی برای مسایل و مشکلات

2- ایجاد استانداردها ، ضابطه ها و معیارهای علمی و منطقی برای اجرا کردن کار

3- ایجاد سیستم منظم طرح ریزی برای پیش بینی عملیات و فراهم کردن وسایل اجرای آنها

4- ایجاد ضابطه هایی برای کنترل کارهای انجام شده

5- ایجاد محیط مناسب کار برای جلب همکاری کارکنان سازمان مدیریت

وظایف شش گانه سازمان از نظر هنری فایل

1- وظیفه فنی(تولید)

2- وظیفه تجاری(خرید و فروش)

3- وظیفه مالی(تامین و بکارگیری سرمایه)

4- وظیفه امنیتی(محافظت از دارایی و افراد)

5- وظیفه حسابداری(آمار و نگهداری حساب ها)

6- وظیفه مدیریت (برنامه ریزی ، سازماندهی ،رهبری ، هماهنگی و کنترل)

اصول مدیریت از نظر هنری فایول  :

1- تقسیم کار یا تخصص گرایی                 10- استقرار مناسب

2- اختیار و مسئولیت                                 11- عدالت و مساوات 

3- انضباط                                                  12- امنیت شغلی کارکنان

4- وحدت فرماندهی                                  13- ترغیب و جلب مشارکت

5- وحدت هدف یا جهت                           14- روح اتحاد و فضای کار

6- تقدم منافع سازمان بر منافع فردی                  گروهی

7- حقوق و مزایای کارکنان

8- تمرکز

9- سلسله مراتب(ارشدیت)

علل اهمیت نظرات فایول :

1- فرایند های اساسی مدیریت را مشخص کرد.

2- ثابت کرد که مدیریت قابل آموزش است.

ویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر :

1- وظایف غیر شخصی

2- سلسله مراتب مشخص سازمانی

3- تعیین واضح و روشن وظایف ادارات

4- انتخاب ماموران برای کار اداری بر اساس شرایط حرفه ای

5- بکارگیری کارکنان اداری بر اساس قرارداد

6- پرداخت حقوق به کارکنان بر اساس مقام

7- شغل مامور اداری حرفه اصلی یا تنها کار او باشد

8- ترکیب مشاغل دائمی و ترفیع بر اساس شایستگی و قضاوت مافوق

9- استفاده غیر شخصی از شغل یا اموال مربوط به آن شغل

10- وجود سیستم کنترل و انضباطی متحدالشکل

انتقادات وارده بر نظریه کلاسیک :

1- نادیده گرفتن روابط غیر رسمی

2- توجه نکردن به سازمان به عنوان یک کل متشکل از اجزاء

3- بی توجهی به عوامل محیطی

4- قدرت تنها ناشی از مقام می دانستند.

5- ناهماهنگی بعضی از اصول با یکدیگر

نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)

علل پیدایش نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی):

 1- تضاد نظریات کلاسیک با روح روان انسان

2- نتیجه مطالعات هاثورن و مشخص شدن نقش عوامل اجتماعی  و گروهای غیر رسمی در افزایش کارآیی و بازده

اصول روابط انسانی از نظر التون  مایو :

1- معیار های اجتماعی

2- گروه

3- جایزه ها و جریمه ها

4- سرپرستی موثر

5- مدیریت آزادمنشانه(دمکراتیک)

اهمیت مکتب روابط انسانی :

1- توجه به عامل انسانی در مطالعات علمی

2- توجه به احساسات و عواطف انسانی در سازمان

3- توجه به نقش ارزشها و هنجارهای گروهی و جمعی در رفتار کارکنان

4- توجه به نفوذ روابط غیر رسمی در رفتار سازمانی

5- توجه به شیوه های مدیریت و سر پرستی در تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهره وری 

چستر بارنارد: یکی از پیروان تحول رفتاری در اداره امور، چستربارنارد است.کتاب او به نام ((وظایف مدیران))در سال 1938 منتشر شد، و این اولین مطالعه وسیعی بود که در آن، سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی مورد مشاهده قرار گرفت. بارنارد معتقد بود که هماهنگی مهمترین وظیفه اجرائی است و این هماهنگی از طریق آمیختن هدف سازمانی با نیازهای شخصی کارکنان ایجاد میشود.

نظر سایمون در باره کانونهای تصمیم گیری : او اعتقاد داشت بهترین طریقه برای تجزیه و تحلیل سازمان شناختن کانونهای تصمیم گیری و اشخاصی است که تصمیمات مهم را اتخاذ می کنند و بعضی مواقع نفوذ واقعی افراد با اختیارات قانونی آنان برابر نیست.

انگیزش و چگونگی ارتباط آن را با کار مدیران : آگاهی مدیران از چگونگی انگیزش کارکنان ، که در واقع پی جویی علت سبب حرکات و رفتارهای افراد سازمان است ، برای نیل به اهداف سازمانی ضروری است.

سلسله مراتب نیازها را از نظر مازلو:

1- نیازهای فیزیولوژیکی یا جسمانی مانند خوراک ، پوشاک  و مسکن 

2- نیاز به امنیت

3- نیازهای گروهی و اجتماعی و نیاز به عشق محبت و تعلق

4- نیاز به حرمت و مقام و موقعیت

5- نیاز به خود یابی و خویشتن شناسی  

کریس آرجریس بر چه عاملی تاکید در سازمان داشت؟ آرجریس بر روی ناسازگاری فرد و سازمان که ناشی از عوامل روانی است ، داشت و به اهمیت رشد شخصیت اشاره می کند.

عوامل دفاعی فرد در سازمان :

1- خونسردی و بی علاقه گی

2- نشان دادن جاه طلبی های خود با بالارفتن افراط آمیز از نردبان سازمان

3- تشکیل حالات دفاعی خاصی که ناشی از رویاهای آنان در باره شغل شان است.

4- ترک سازمان 

نظر داگلاس مک گریگور: در این نظریه دو دسته فرضیه کاملا متضاد در باره طبیعت انسان و نحوه نظارت و سرپرستی او تحت عنوان تئوری x و تئوری y ارایه شده است.

فرضیه های تئوری x :

1- بشر ذاتا از کار بیزار است.

2- باید افراد از طریق نظارت مستقیم ، جبر و تهدید در جهت اهداف سازمان هدایت شوند.

3- انسان بیشتر خواهان هدایت شدن ، تامین و احساس غرور است.

فرضیه های تئوری y:

1- تلاش جسمی و فکری در کار امری طبیعی است.

2- نظارت و تهدید تنها وسیله هدایت فرد به سوی اهداف سازمان نیست.

3- تلاش انسان در جهت نیل به اهداف سازمان تابع پاداشی است(نه فقط مادی) که در مقابل خدمت انتظار دارد.

4- انسان تحت شرایط مناسب در جستجوی قبول مسئولیت است.

5- قدرت بکاربردن تخیل ، نبوغ و سازندگی در حل مشکلات سازمانی در انحصار افراد معدود نیست بلکه عده کثیری از افراد بالقوه از توانایی های مزبور بر خور دارند.

6- در شرایط جدید زندگی صنعتی ، تنها جزئی از استعداد افراد در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 نظر هرزبرگ در باره انگیزش کارکنان:هرزبرگ عقیده داشت منبع اولیه انگیزش در سازمان کار است. دلایل ارایه شده برای رضایت و عدم رضایت در افراد یکسان نیست و با هم تفاوت داشته است . او دو دسته عوامل کاملا مجزا از یکدیگر تحت عنوان :

1- عوامل بهداشتی یا حافظ وضع موجود

2- عوامل محرک(ایجاد انگیزه)

عوامل بقای کارکنان در سازمان از نظر هرزبرگ:

این عوامل بیشتر در سازمان ناشی از طرز تلقی و برداشت   کارکنان در باره موارد زی است:  

1- اداره امور و خط مشی های سازمان

2- ماهیت و میزان سرپرستی تخصصی

3- استمرار روابط متقابل با سرپرستان، همکاران و مرئوسان

4- سطح حقوق و دستمزد

5- امنیت کاری

6- زندگی شخصی کارکنان

7- شرایط کاری

8- مقام و منزلت

عوامل ایجاد انگیزش(محرک) از نظر هرزبرگ:

1- موفقیت کاری

2- شناخت افراد و قدردانی از کار آنان

3- پیشرفت و توسعه شغلی

4- ماهیت کار و وظایف محوله

5- رشد فردی

6- ماهیت مسئولیتهای محوله

نظریات دیوید مک کلی لند درباره سازمان و مدیریت: او تلاش کرد تا انگیزه  ها ئی  را که سبب می شود فردی از فرد دیگر بیشتر تلاش کند و جویای توفیق باشد، را شناسایی کند.

نظریه های سیستمی و اقتضا ئی 

 تعریف سیستم : سیستم عبارت است از :مجموعهای از اجزاء که با ارتباط  و پیوند متقابل یک کل واحد را تشکیل می دهند و نقش مهمی را ایفا می کنند.

اجزاء سیستم : هر سیستم از اجزای مختلفی به شرح زیر تشکیل می شود:

1- داده ها

2- فرآیند عملیات

3- بازده

4- بازخورد

5- محیط سیستم

سازمان به عنوان یک سیستم : وقتی سازمان به عنوان یک سیستم مطرح می شود ، هدف این است که :

1- تاکید بر روابط سازمان با محیط

2- سازمان به عنوان یک کل متشکل از مجموعه ای از بخش های جدا از هم از قبیل امور مالی ، تولید و غیره  در نظر گرفته می شود.

3- بر نقش حساس و اساسی جریان اطلاعاتی که نشان عصر کامپیوتر است ، تاکید دارد.

مفهوم نگرش اقتضایی : نگرش اقتضایی ناشی از نظریه سیستم ها است. این نگرش به طور خلاصه به این معنی است که محیطهای گوناگون ، نیازمند روابط سازمانی متفاوتی است تا از این طریق ، بیشترین کارآیی حاصل شود.

نظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائی: فرد فیدلر نشان داد که الگوی رهبری موثر ، به اثرات متقابل متغیر ها یی  مانند شرایط پذیرش از سوی  زیر دستان و قدرت رهبری بستگی دارد.


http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 02:08 ب.ظ
Hello there, I discovered your website by means of Google even as looking for a comparable topic, your site came up, it
seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just become aware of your weblog via Google, and located
that it is really informative. I am gonna watch out for
brussels. I'll appreciate for those who continue this in future.
A lot of folks will be benefited out of your writing.
Cheers!
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:31 ق.ظ

You actually explained that terrifically.
preis cialis 20mg schweiz prix de cialis import cialis buy cialis online cheapest tadalafil 5mg cialis price in bangalore cialis 5 mg effetti collateral only now cialis for sale in us overnight cialis tadalafil achat cialis en europe
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:24 ب.ظ

You definitely made the point.
cialis australian price cialis professional from usa canadian cialis prices for cialis 50mg cialis online nederland the best choice cialis woman acheter du cialis a geneve we like it cialis soft gel buy cialis online legal acheter du cialis a geneve
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:22 ب.ظ

Position nicely taken!.
prix cialis once a da buy cialis uk no prescription price cialis wal mart pharmacy cialis 5 effetti collaterali deutschland cialis online cialis 20 mg cut in half prix cialis once a da cialis para que sirve best generic drugs cialis non 5 mg cialis generici
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:06 ق.ظ

Factor certainly regarded!.
tadalafil 20mg cialis official site cialis for sale sialis cialis venta a domicilio cialis 50 mg soft tab we use it cialis online store miglior cialis generico compare prices cialis uk cialis online
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 05:54 ب.ظ

Truly tons of very good advice.
cialis for sale south africa cialis tablets for sale cialis soft tabs for sale canada discount drugs cialis cialis canadian drugs precios de cialis generico buying cialis in colombia cialis generico what is cialis cialis 5 mg buy
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Superb posts. Appreciate it!
cialis 5 mg funziona cialis 20mg prix en pharmacie cialis cost cialis preise schweiz cialis pills boards buy generic cialis can i take cialis and ecstasy preis cialis 20mg schweiz cialis dose 30mg venta de cialis canada
Lottie
سه شنبه 13 آذر 1397 04:27 ق.ظ
Fantastic post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.
Bless you!
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 06:40 ب.ظ

Cheers! Terrific information.
cialis 5mg cialis cuantos mg hay click here to buy cialis precios cialis peru best generic drugs cialis cialis pas cher paris cialis for bph look here cialis cheap canada cialis 5mg billiger cialis y deporte
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:20 ق.ظ

This is nicely put! !
acquistare cialis internet trusted tabled cialis softabs the best site cialis tablets cialis 5 mg buy cialis online nz cialis qualitat cialis sicuro in linea pastillas cialis y alcoho 40 mg cialis what if i take miglior cialis generico
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:09 ب.ظ

With thanks, An abundance of tips!

tarif cialis france the best choice cialis woman only now cialis 20 mg cialis para que sirve generic cialis 20mg tablets cialis 20mg preis cf achat cialis en europe cialis for sale in europa get cheap cialis cialis wir preise
hack rules of survival pc 4 5
یکشنبه 11 آذر 1397 06:13 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful
& it helped me out much. I hope to give something back and help others like
you aided me.
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 05:53 ق.ظ

Wow loads of great data!
acquistare cialis internet acquistare cialis internet we use it 50 mg cialis dose cialis prices enter site very cheap cialis buy original cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne purchasing cialis on the internet cialis for sale recommended site cialis kanada
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 06:35 ب.ظ

Useful knowledge. Many thanks!
achat cialis en itali generic cialis at the pharmacy cialis lilly tadalafi are there generic cialis cialis coupon viagra vs cialis vs levitra only best offers cialis use when can i take another cialis cialis kamagra levitra walgreens price for cialis
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 05:30 ق.ظ

This is nicely put. .
buy cialis online nz cialis 20mg preis cf only here cialis pills cialis generic availability cialis rezeptfrei safe site to buy cialis online cialis online generic cialis cialis 5 mg schweiz buying cialis in colombia
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:13 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of stuff!

cialis online side effects of cialis generico cialis mexico cialis rezeptfrei can i take cialis and ecstasy order generic cialis online click now buy cialis brand cialis reviews we recommend cialis best buy purchase once a day cialis
rules of survival hack by quack
جمعه 9 آذر 1397 04:31 ب.ظ
Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:28 ق.ظ

With thanks! I enjoy it!
how do cialis pills work tadalafil tablets generic for cialis cialis 5 mg buy weblink price cialis tadalafil generic cialis 5 mg cialis australian price cialis vs viagra acheter cialis kamagra
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:11 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
the best choice cialis woman cialis price in bangalore 5 mg cialis pharmacie en ligne only best offers 100mg cialis cialis bula cialis 100 mg 30 tablet rezeptfrei cialis apotheke only best offers 100mg cialis generic cialis at the pharmacy cialis coupon
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:25 ق.ظ

Kudos, Quite a lot of tips!

cialis qualitat cialis diario compra generic cialis review uk tadalafil 10 mg cialis 5 mg scheda tecnica cheap cialis sublingual cialis online 200 cialis coupon online prescriptions cialis cialis from canada
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:30 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous stuff.

cialis australian price estudios de cialis genricos cialis dose 30mg cialis et insomni click here cialis daily uk cuanto cuesta cialis yaho generic cialis pro cialis price in bangalore side effects of cialis cialis 200 dollar savings card
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:51 ق.ظ

Beneficial write ups. Regards.
tarif cialis france cialis en 24 hora low dose cialis blood pressure bulk cialis click here take cialis tarif cialis france when will generic cialis be available cialis super acti ou trouver cialis sur le net cialis pills boards
latest 282 led canbus light
سه شنبه 6 آذر 1397 07:24 ق.ظ
Hello, I desire to subscribe for this website to get latest updates, thus where can i do it please help out.
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:50 ق.ظ
you have got a wonderful weblog here! do you want to make some invite posts in my small blog?
cosplay costumes for sale
چهارشنبه 23 آبان 1397 08:42 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's website link on your page at proper place and other
person will also do same in favor of you.
Where can i get really good quality cosplay costumes?
دوشنبه 21 آبان 1397 04:23 ق.ظ
Hello there I am so glad I found your site, I
really found you by accident, while I was researching on Digg for
something else, Anyhow I am here now and would just like to say
thanks a lot for a remarkable post and a all round interesting blog (I
also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at
the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time
I will be back to read more, Please do keep up the awesome b.
Video game testers needed
شنبه 19 آبان 1397 02:26 ق.ظ
Did you know that it’s possible to make money testing video games?
You’re going to flip your lid when you see this http://j.gs/Brq4 Click that link and start
making money testing video games!
Save on electricity
جمعه 18 آبان 1397 07:25 ب.ظ
Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet
Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, very good blog!
Victorina
جمعه 18 آبان 1397 02:06 ق.ظ
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff
prior to and you're just too fantastic. I actually like what you have acquired
right here, really like what you are saying and the way
in which by which you assert it. You make it entertaining and you continue
to care for to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you.
That is actually a tremendous web site.
12 volt led brake lights
پنجشنبه 17 آبان 1397 09:54 ق.ظ
Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are pleasant designed for new users.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30